Hva må gjøres

Hva må gjøres var bladet til Norges kommunistiske studentforbund (NKS), studentorganisasjonen til AKP. NKS blei stifta i 1974, og bladet kom ut første gang samme år. Navnet hadde imidlertid vært brukt på en del studentpublikasjoner også før dette.

Navnet på bladet er etter ei bok Lenin skreiv i 1902. Boktittelen er med spørsmålstegn, og sånn stod det også på de to første utgavene av bladet. Deretter blei tegnet borte. Fra slutten av 1980-tallet brukes den nynorske tittelen Kva må gjerast?.

Norsk periodikafortegnelse opplyser at bladet kom med 4–6 nummer årlig i perioden 1974–82 og ett nummer i 1983. Bladet er imidlertid gitt ut (mer sporadisk ?) etter dette. Det finnes videre en god del mer løpeseddelprega ekstrautgaver.

Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere om vi får inn mer.

Mer stoff fra NKS

Årganger: 1974 ||| 1975 |||1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 |||1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1988 ||| 1989 ||| 1996 ||| 2003


Utgaver før 1974


Hva må gjøres Bergen nr. 2, 1971

Hva må gjøres! nr. 2, 1971 (2 sider A3, 3 MB)
Utgitt av SUF(m-l)s studentlag i Bergen

Av innholdet: Populismen – en blindgate for folket, en styrke for kapitalen. Er SF et revolusjonært parti? Splittelsesforsøk i EEC-kampen.


Hva må gjøres 1973 (?)

Hva må gjøres?, udatert, sannsynligvis våren 1973 (8 sider A4, 6 MB)
Organ for SUF(m-l)-stud

Av innholdet: To linjer – to organisasjoner; ml-rørsla og Arne Overreins «Kommunistiske arbeidsgruppe» (KAG). Kvifor gjekk dei ut? Utdrag av vedtaket i SUF(m-l)-stud som utløyste brotet. Trenger arbeiderklassen et bolsjevikparti eller «Filosofisk institutt (m-l)»? Småborgerskapet – arbeidarklassens faste allierte. Kampen mot EEC – forsvar av sjølråderetten. Styrk fagbevegelsens kampkraft – enhet for arbeiderklassens interesser.

 


Hva må gjøres? stensil nr. 1, 1972 (2 sider A4, 3 MB)
Utgitt av SUF(m-l)s studentlag i Bergen

Av innholdet: Kampen mot EEC styrkes – godt over 1000 i fakkeltog.
Hva må gjøres? 25. oktober 1972 (2 sider A4, 3 MB)
Utgitt av SUF(m-l) på historie

Av innholdet: Hva er historie? Fyll universitetet. Statsbudsjettet er folkefiendtlig.

 

1974


Hva må gjøres nr. 1, 1974

Hva må gjøres? nr. 1 (24 sider A4, 9 MB)

Av innholdet: Avisa – ein reiskap i studentkampen. Naziyngel. Staten ønsker reaksjonære akademikere – vil de lykkes? Med Vømmøl og bygderock mot a/s Plastcomfort. Kryssord. Lønnsoppgjøret – et mål på styrke. Uttalelse fra NKS' 1. landsmøte. Landsmøtet slår fast: Demokratisk sentralisme i NKS. Intervju med den nyvalgte ledelsen. 1. mai. Stans treninga i statskupp. Intervju med Svenska Clarté-förbundets gjester på landsmøtet. Studentforbundet betyr også mer og bedre kvinnekamp. Studentkantinene 290 prosent dyrere på fem år. Rød sommer. Forsvaret.


Hva må gjøres nr. 2, 1974

Hva må gjøres? nr. 2 (28 sider A4, 10 MB)

Av innholdet: Sosialskolen på Bygdøy – streik må til! Norges Konservative Studentforening krever at NKS endrer navn. SV og 1. mai i Oslo – kjenner opportunismen ingen grenser? Nesna – einskap og kamp. Enhetsfronten – et strategisk våpen. Nei til kjernegrunnfag. Rød Front mot SV i DNS – bekjemp SVs partisjåvinisme. Folkemagasinet – ikke-spekulativt alternativ til borgerpressa. Noregs målungdom. Hva er revolusjonær kvinnekamp? Bli med på sommerleir. I disse ulve-/oljetider: 100.000 må skifte jobb. Olje og utdanning: Oljeteknologien i høysetet. Nei til norsk imperialisme. Gymnaslova – et angrep på alle som skal bli lærere. Materialisten. Fortsette i mesterens utgåtte sko (KUL og KFML(r)). Universitetet i Tromsø: Studenthets. «Vitet hjå Scheflo, hjartet hjå Tranmæl» (intervju med Aksel Zachariassen, leder i Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund 1921–23). Hans Scherfigs Frydenholm – en studie i sikkerhetspolitikk. Hilsningstekst til NKS.


Hva må gjøres nr. 3, 1974

Hva må gjøres nr. 3 (36 sider A4, 13 MB) (bladet er ikke påtrykt nummer og år)

Av innholdet: Færøyane – dansk imperialisme i verksemd. Lin Piao – revisjonist og renegat. Krig i Europa? Proletarisk internasjonalisme og Midtøsten. Interessekamp i sentrum. Statens utdanningspolitikk. Den nye læreren (overgang til pedagogiske høgskoler). Marius Braatt: Krig mot krigen. Utdanning – ei historie om klassekamp. Constance Ring. To eksempler som viser at kamp nytter (garderobedamene på UiO; sosialskolen på Bygdøy). Hva «lages» ved lærestedene? (om arbeidskraft, ideologi og vitenskap).


Hva må gjøres nr. 4–5, 1974

Hva må gjøres nr. 4/5 (52 sider A4, 19 MB)

Av innholdet: Styrk enheten studenter – arbeidere. Rød front – en ny epoke innleda. Jernbanearbeider Yang Pao-liu: «Jeg turde ikke drømme om at framgangen skulle komme så raskt». Indokinas folk trenger vår støtte. Tema: «Venstre» i form – høyre i innhold (ultravenstre, trotskisme, Sartre og «les maos», KUL i teori og praksis (hva er historias drivkraft, statsteori, filosofi, bondespørsmålet, kvinnepolitikk)). Clarté 50 år. Lyrikeren Reinert Torgeirson. Interessekamp i Sverige: Palme og ultravenstre hand i hand. Om kulturvenstrismens krise. Bokomtaler.


Hva må gjøres sommerleirhefte

Hva må gjøres, sommerleirnummer (44 sider A5, 8 MB)

Av innholdet: Forslag til leirreglement. Innleiande kommentar til interessekampen. Utdanninga under kapitalismen. DNA si rolle. Lærerstudentenes erfaring. Viser. Kort om olje og utdanning. Mot KAG, mot SV. Universitetet inn i DH-system? Sovjet – en «fredens apostel». Halve befolkninga (kvinnefrigjøring). Om målseminara. Sommerleir-kultur. Idrett for alle. Fram for en aktiv politisk militærtjeneste.


Hva må gjøres ekstra 1974

Hva må gjøres, ekstranummer (4 sider avisformat, 3 MB) (sannsynligvis utgitt i oktober)

Av innholdet: Slutt opp om aksjonsvekene. Proletariatets diktatur i utdanninga. KUDs nye melding – rasjonalisering, statsdiktat og overproduksjon. Valg i Studentersamfundet i Oslo. DKSF bekrefter – spydspiss for reaksjonen på landsbasis.To klipp for internasjonal solidaritet.


Hva må gjøres ekstranummer 1974

Hva må gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 3 MB)

Av innholdet: Klassebudsjett. Nei til renteauke – hev stipenddelen. Stans million-nedskjæringene. Hva med lærerskolene?


Hva må gjøres ekstra 1974

Hva må gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: Forsvar lærarutdanninga. Pedagogisk høgskulelova – ei klasselov. Hvem tjener PH-systemet. NKS sitt forslag.

1975


Hva må gjøres nr. 1, 1975

Hva må gjøres nr. 1 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Streikestøttearbeid. Intervju: «Den tyske klassestaten nyttar vald for å stogge dei progressive i skulen». Trotskismen – om den permanente revolusjonen. KUL og faglig politikk: Sekterisme opphøyd til prinsipp. Intervju: «Mange illusjoner blant progressive lærerstudenter». Forskinga skal tene folket. Forskingas vilkår – stadig flere «engangsoppdrag» for monopolkapitalen. Studenter på Rodeløkka: Spørsmålet er å velge side. Gjør faglig innsikt til et våpen i arbeidsfolks kamp. Edb – ikke bare for eksperter. Jernverksrapporten – for farlig for staten. Wilhelm Reich og psykoanalysen. Psykologisk behandling eller politisk kamp? Er adferdsterapi ml-terapi? Om Shulamith Firestones bok Kjønnenes dialektikk. Ellisif Wessel. Fra revyen Svin blir svin.


Hva må gjøres nr. 2, 1975

Hva må gjøres nr. 2 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Nei til klassesamarbeid. Rekrutteringskampanje. Spania – turismen er fascismens venn og folkets fiende. KUL og imperialismens «progressive karakter». Trotskismen og sosialisme i eit land. Abort under sosialismen. Tema: Sosialistisk Valgforbund. (Bresjnev og co – Lenins arvtakarar? «Kommunistane» og 1. mai. Ebbing, SV og sosialimperialismen, SV og hagekolonisaka, Sovjetvennene og Barentshavet, SV i NSU, SVs strategi i studentbevegelsen, SV og parlamentarismen, SV fører en sosialdemokratisk politikk, Kontrast – skredderverksted for røde frakker, Vardøger – ei antikommunistisk handbok.) Lyrikeren Julius Østby.


Hva må gjøres nr. 3, 1975

Hva må gjøres nr. 3 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Det nye «venstre»partiet. Fellesuttalelse fra NKS og Clarté: Front mot supermaktene. PRR i Vietnam: 2000 nye skoler på to år. Sverige: Stor framgang i kampen mot «venstre»-opportunismen. Kinas utanrikspolitikk tener verdas folk. Bresjnev og co – Lenins arvtakarar (del 2). Tema: Borgerlig demokrati og fascisme. (Hva er fascisme? Fascismens klassekarakter. Arbeiderklassen og det borgerlige demokratiet. Lenin og studentane. Den akademiske fridomen – føydal levning? Mot Dag og kampen mot fascismen. Italia: Svartskjortene marsjerer igjen. Ingen fascister i DNS. Sovjet – et fascistisk diktatur.) Enheten LNL – FR er styrka. Boligdyrtida – felles problem. Svenske fanger billig arbeidskraft for Domus og Ikea. Nynorsk – einaste riksmål i landet. Slutt opp om Rød Valgallianse. Engels: London 4. mai 1890. Lyrikeren Otto Luihn.


Hva må gjøres nr. 4, 1975

Hva må gjøres nr. 4 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: SV står for kapitalisme – ikke sosialisme. Husleigestreika i Oslo. Samskipnaden – en kapitalistisk bedrift. Revolusjonære er ikke pyser. Revisjonisme = reaksjon. Boikott de regionale DH-styrene. Trapp opp støtta til Hammerverk-arbeidarane. Intervju: «SV er å rekne som eit nytt DNA, veit du». Kambodsja – med geværet i den ene handa og hakka i den andre. Bresjnev og co – utbytting i «sosialistisk» bunad. Sovjet og India. India 1962–67: På veg mot fascisme. Nynazistene. Tema: Kvinnekamp. (Kvinnene – monopolkapitalens reservearme. Særvern. Central Canning. Kvinnenes frigjøring uløselig knytta til folkenes frigjøringskamp. Materialisme og kvinnekamp. Rett til utdanning. SVs kvinnepolitikk – flere kvinner i spissen for borgerskapets diktatur.) «Inside» KUL. Portugal: Revisjonismen ved makta er borgerskapet ved makta. Nynorsk einaste riksmål i landet. Johan Falkberget.


Hva må gjøres nr. 5, 1975

Hva må gjøres nr. 5 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Leve FRAP (Spania). Statsbudsjettet: Arbeidsfolk skal betale krisa. Trondheim: Studentersamfundet i folkets teneste. Krisa og tariffoppgjøret – spillet kan veltes. Hitra-aksjonen – småbøndene reiser seg til kamp. Norsk jordbrukspolitikk: DNA raserer – KUL applauderer. Klassikerne om bondespørsmålet. Franco skjønar berre geværas språk. USA ut av Spania. Revisjonistane i Spania – fiende av kampen. USA truer med ny krig i Asia. Borgerskapets våpen mot arbeiderklassen – pisken og gulrota. England i dag: Monopolkapitalen mobiliserer fascismen. Hans Ebbing tjener sosialimperialismen. Den palestinske motstandskampen ti år. Supermaktene forbereder verdenskrig. Imperialisme betyr krig. Røynsler frå India: Revisjonisme tyder nederlag. Eneste vei til frigjøring – folkekrig. Knut Olai Thornæs. Dikt av Espen Haavardsholm.


Hva må gjøres nr. 5b, 1975

Hva må gjøres nr. 5b, studieekstra (40 sider A4, 15 MB)

Av innholdet: Fra Albania Today: «Arbeiderklassen og dens verdenshistoriske oppgave» og «De intellektuelle og deres rolle i dag». Utdrag fra SUKP(b)s historie. Utdrag fra Mao: «Mot liberalismen».


Hva må gjøres ekstranummer 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (2 sider A3, 4 MB)

Av innholdet: Aksjonsuke – kamp på to fronter. Husleigekampen landsomfattende. Svik SV-leiinga studentrørsla? Ett seminar – to linjer. Krav frå DHL.


Hva må gjøres ekstranummer 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (4 sider A3, 8 MB)
Fellesutgave med Oppbrudd

Av innholdet: Leve det frie Kambodsja. Slutt opp om Faglig 1. mai-front-toga. SV i spann med reaksjonen. NSUs landsting. SV og 1. mai. Meld deg på sommerleir – styrk studentenes kamp. Støtt arbeiderne ved Hammerverket. Studentforum.


Hva må gjøres sommerleir-ekstra 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (24 sider A4, 12 MB)
Sommerleir

Av innholdet: Sommerleirene betyr et sprang framover for den revolusjonære linja. En skole i kommunisme. KUL og imperialismens «progressive karakter». Norden mellom supermaktene. Teng Hsia-pings tale i FN mot supermaktene. Utdrag fra Et forslag til den internasjonale kommunistiske bevegelsens generallinje (1963). AKP(m-l)s linje for kommunevalget og fylkestingsvalget. Lenin om borgerlig demokrati og proletariatets diktatur. Nynorsk – einaste riksmål i landet. Demokratisk sentralisme – arbeiderklassens organisasjonsprinsipp.


Hva må gjøres valgekstra 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (4 sider A3, 7 MB)
Valgekstra

Av innholdet: Boikott SV – fram for Rød Valgallianse. DNA/SV er borgerskapet ved makta. Gi så det svir. I ei førkrigstid. Erfaring med SV i studentkampen – hestehandel for å komme høyere opp i byråkratiet. SV og Portugal – støtte til fascistiske tiltak.


Hva må gjøres ekstranummer 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (2 sider A3, 4 MB)

Av innholdet: Statsbudsjettet – arbeiderklassen skal betale krisa. Nytt angrep på levevilkåra. Reis kamp mot statsbudsjettet. Krev forbud mot det nye nazipartiet.


Hva må gjøres ekstranummer 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (2 sider A3, 4 MB)

Av innholdet: Husleiestreik – et av midla vi må ta i bruk. Statsbedrifta Samskipnaden – DNAs vesle studentmonopol. Studentøkonomien utarmes. Statsstøtte eneste utveg. Staten har bukta og begge endene. Lær av montørstreiken. SVs liner.


Hva må gjøres ekstranummer 1975

Hva må gjøres ekstrautgave (2 sider A3, 4 MB)

Av innholdet: Uorganiserte kamerat – ingenting forandres av seg sjøl. Vi lever i dag i den mest revolusjonære epoken i verdenshistoria. Teorien – vårt kompass. Fram for en kraftig styrking av den kommunistiske pressa.

1976


Hva må gjøres nr. 1, 1976

Hva må gjøres nr. 1 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Start 1. mai-bevegelsen nå. Finlands kommunistiske parti: Alliert til ei supermakt. SVs linje i Samskipnaden: En gavepakke til staten. Revisjonistene avvæpner folket. Viktige delsigrar i Tromsø. Besøk på Landbrukshøyskolen på Ås. DNA om partifelle i SEF-styret: «Fordekt AKPer». Tema: Proletarisk internasjonalisme. (Klassikerne om den proletariske internasjonalismen. KKP om fredelig sameksistens. Intervju med Tron Øgrim: «Ingen kamp mot imperialismen uten kamp mot opportunismen». Chile-juntaen kan ikke boikottes ihjel. Antiimperialistisk komite for tredje verden. Kina og Albania – en inspirasjon for alle revolusjonære. Angola – offer for supermaktenes rivalisering. Angolas frigjøringskamp – en borgerlig-nasjonal revolusjon.) Jugoslavia – revisjonismens fyrtårn i Europa. Ebbing på defensiven. Inside KFML(r). Lyrikeren Thorleif Auerdahl.


Hva må gjøres nr. 2, 1976

Hva må gjøres nr. 2 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Streikebryteri. Studentkampen i Spania. Personlig brev fra Unni til Arne om å gå i Faglig 1. mai-fronts tog. Universitas – brønnpisserne på Blindern. Rød sommer. Samarbeid SV–DNA på Blindern. Besøk på Universitetet i Oslo. Tema: Anti-kommunisme. (Er vi ekstremister? Infiltrasjon? Er vi for diktatur? 1851 – prosessen i Køln. Herøya 1948. DNA – den kalde krigens ekstremister. Kulturrevolusjonen – i virkeligheten og i norsk presse. Intervju med Pål Steigan: «De er livredde for "promillepartiet"». Anti-kommunisme i SV. Splitt ein front – bli namngjeten. Uten en opportunistisk teori ingen opportunistisk praksis.) Lyrikeren Bjørn Nilsen. Prolog ved feiringa av AKPs treårsdag.


Hva må gjøres nr. 3, 1976

Hva må gjøres nr. 3 (36 sider A4, 13 MB)

Av innholdet: Sommerleir. Linjegods-streiken. Politiske oppsigelser ved Universitetet i Oslo. Besøk i Kristiansand. Studentene og arbeiderklassen. «Offensive» karrieristar i raud frakk. Kva er «Industriseminaret»? Haien – symbol på kommunismen (om filmen Haisommer). IUS – korrupt studentorganisasjon i Bresjnev si teneste. Palestinas folk skal seire. NSUs landsting – revisjonismen ved makta er borgerskapet ved makta. «Jeg brøt med Clara-gruppa» (intervju). Økonomisten i Studentforum. Planlegging i Sovjet. Fra landmøtene i Norsk målungdom, LNL og Fellsrådet for sosialskolene. Politisk teater.


Hva må gjøres nr. 4, 1976

Hva må gjøres nr. 4 (36 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Velg side nå – bli med i NKS. Et liv som gjeldsslaver. Mindre stipend – mer rente. Reis kampen om studentøkonomien. Studenttingsvalga i Oslo: Sterk framgang for Progressiv front. Klasseanalyse av studentene. Intervju: «Det unge USA reiser seg igjen». Utdanninga er underlagt borgarskapet sitt diktatur. Lærarskulane: Grovt åtak på allmøta. Lær av Roskilde Universitetscenter. Franske studenter i kamp. Vrede aristokrater. Sommerleirene – viktig skritt framover. Stans mordet på Gary Tyler. Kapitalismen i Tsjekkoslovakia. Splittelsen i «KUL». Hovedmotsigelsen i Norge – hadde «KUL» rett? De nye daghjemssatsene – utdanningssøkende rammes spesielt. Internasjonal sommerleir. Landsmøtet i Noregs mållag: SV for proimperialisme og reaksjon. Sosialisme under Allende? Chile: Solidaritet med lidelsen eller kampen? Plateomtale: AUF synger. Stig Holmås.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva nå gjøres, ekstranummer (4 sider avisformat, 3 MB)

Av innholdet: Jøtul-streiken. Dagskampen og sosialismen.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva nå gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: Streiken på Zinken i Odda. Boikott Wollebekk. Husleiestreik i Sogndal.


Hva må gjøres 1976 – ekstranummer om Angola

Hva nå gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 4 MB)

Av innholdet: Angola – utplyndringa fortsetter. Alle fremmede tropper ut. Moskva-løgner. Sovjet og Afrika.


Hva må gjøres 1976 – ekstranummer

Hva nå gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 4 MB)

Av innholdet: Det går et spøkelse over landet – kommunismens spøkelse. Vi trenger et skarpt sverd.

– sommerleirekstra

Hva må gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 2 MB)

Delta på sommerleir. Sikkerheita og leirane. Kvifor skal de på leir i år?

 

Hva nå gjøres, ekstranummer uten årstall (2 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Avvis heile stortingsmelding 13 – gå til streik mot meldinga.

1977


Hva må gjøres nr. 1, 1977

Hva må gjøres nr. 1 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Abonner på dagsavisa Klassekampen. Hva må gjøres – et bedre våpen i kampen for dine interesser. Sosialskolestudenter: «Det er nå kampen virkelig begynner». Streiken på Hustad. Statens lærerskole i husstell: «Slottsmiddagen» som forsvant. Myten om studentenes «privilegier» er avslørt. Forslag om nye disiplinærregler for universitet og høyskoler. Filmen Seier i Entebbe. Intervju: «Jeg er ikke kommunist tvers igjennom, men jeg kjemper for å bli det». Studenttillitsmann suspendert i Tromsø – protester møtt med politivold. Alstadheimutvalget om studentvelferd. Politibrutalitet. 1. mai 1977: Ett klassekamptog. Valg i studentersamfunna. Hva må gjøres møter Frosk. Streik ved Eik lærerskole. «Demokratene» i NAF og LO kjemper for yrkesforbud. Organisert masseidrett – mer enn sporadisk jogging. Bresjnevs raselære – parring av «gode foreldre». Reis kvinnekampen på lærestedene.


Hva må gjøres nr. 2, 1977

Hva må gjøres nr. 2 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Bare ett tog for kvinnefrigjøring. Bryggearbeiderstreiken. Husleiestreik på Bø og i Bergen. Sjølbestemt abort nå. Klassekampen skal ikke bli ei «supplementsavis». Streikesabotørene med buksa nede. Splittelse i streikestøttearbeidet i Kristiansand. Viktig seier i Tromsø. Chateau Neuf – et hus der borgerskapet har makta. Fremmedarbeidere i Chateau Neuf på slavekontrakter. Palestina: «Så lenge det finnes imperialisme, finnes det kvinneundertrykking». Revisjonistenes kvinnepolitikk – en støtte til imperialismen. Ett klassekamptog 1. mai. Chile i dag: Motstanden vokser nedenfra. Landsmøtet i FR viste at SV vil legge ned kampen mot stortingsmelding 13. Hvordan er studentjenter undertrykt? Nei til kommunal overtakelse av studentbarnehagene. Uten sosialisme ingen kvinnefrigjøring. SV-pamp sverter studentene blant fagorganiserte. Slik fordobler lånekassa lånet ditt. «K»UL og «firerbanden» – åndsbrødre på ytterste høyre.


Hva må gjøres nr. 3, 1977

Hva må gjøres nr. 3 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Borgerskapet frykter 1. mai. Angola: Hard undertrykking, men motstanden vokser. Samene – undertrykt av norsk imperialisme. Den hardkokte skolen i krimen. Faglig 1. mai-front – bredt klassekamptog. Lag lokalkomiteer. Ungdom under utdanning: Reis egne krav 1. mai. Nytt lån/stipend-system: Et knallangrep. Pål Steigan etter Kina-besøket: «Firerbanden ville gjenopprette kapitalismen i Kina». «KUL»: Stortingsmelding 13 er progressiv. «KUL» og SV på Sovjets side, men Svalbard er norsk land. Namsretten godtek utkasting – reis brei støtte til studentane på Bø. Kamp om valgordninga ved Universitetet i Oslo. Landsmøtet i LNL: Seier for kamplinja. Streikestøtte – ulike linjer. Intervju med Ellen Pedersen: «Kommunestyret, et redskap for borgerdiktaturet». Sommerleirene. Attentat mot Oktober-bokhandelen i Tromsø. 8. mars – en seier for kvinnekampen.

Side 8 og 9 om det nye lån-/stipendsystemet ser ut til også ha vært gitt ut som separat flak.


Hva må gjøres nr. 4–5, 1977

Hva må gjøres nr. 4–5 (24 sider avisformat, 49 MB)

Av innholdet: Full støtte til folkene i Tsjekkoslovakia og Chile. Studér marxismen-leninismen – bli abonnent på Lenin-serien fra Forlaget Oktober. Tramteateret: «Vi vil bruke teateret til politisk agitasjon.» «Eurokommunismen» – klassisk revisjonisme i moteriktig snitt. Trass i mord og overvåking – polske studenter kjemper mot fascismen. Gierek vil ha lydige teknokrater. Polske arbeidere for revolusjon. Ved fronten i Sør-Libanon: Fra hele verden strømma det palestinske studenter til frigjøringsbevegelsen, Slaget som felte nederlagsprofetene. PLO likvidert av Riad-avtalen? – «K»UL og det kjempende «liket». Glem aldri Praha. Solidaritet med kampen i Chile – støtt motstandskomiteene. Sosialimperialismen ljuger om Kina – men folkets blod flyter i den «fredelige veien». Velg side – bli medlem av NKS nå. Støtt Rød valgallianse. Vend ryggen til de borgerlige arbeiderpartiene. Visst er det viktig å få noen inn. Noen penger stinker det av – «S»U får 233.000 kroner fra Statens Ungdomsråd. RV utestengt frå valprogramma i NRK – eit grovt åtak på ytringsfridomen i Noreg. Valget er ikke et «abortvalg». Avvis statens nedskjæring av lån og stipend. SV-lektor på Nesna som streikebrytar og angjevar. «Skoleledelsen på Barnevernsakademiet trakasserer elever.» Vær på vakt mot nazi-propaganda. Til kamp mot hele disiplinærlova. Avslør borgerskapet på universitetet. SV for disiplinærreglement. Disiplinærlova er identisk med det tyske «Ordnungsrecht». Den tredje verden – hovedkrafta i verdensrevolusjonen i dag. Reaksjonær allianse mot Eritrea – Sovjet, Cuba og Israel trener de etiopiske undertrykkingsstyrkene. Nytt utbrudd fra «muddervulkanen». Bli studentkorrespondent. Clarté hilser Norges Kommunistiske Studentforbund.


Hva må gjøres nr. 6, 1977

Hva må gjøres nr. 6 (24 sider avisformat, 19 MB)

Av innholdet: Kampanje for Hva må gjøres. Lærdommar om overvaking. Husleigestreik i Bergen – USV freistar leggje han ned. Karaktersystemet ved Statens bibliotekskule. Rasisme i Studentsamskipnaden. USV, AUF og DSM med piratvalg på historie. SVer: Glem faenskapen – DNA er sosialistisk. Stort flertall mot lukking på juss – men borgera gir seg ikke. Lær av den andre verdskrigen (ny serie). Jentene på lærestedene trenger Kvinnefronten. Pekings prostituerte reformerer seg. Porno og prostitusjon: «(Ut)løsning» eller undertrykking? Fagkritikk. Det nye stønadssystemet – forverring for 80 prosent av studentene. Kina: Politikken – ikke direktøren – skal lede bedriftene. Kina sin utenrikspolitikk ekte proletarisk internasjonalisme. Studentforum og Ny tid – Bresjnevs røst. Stor massekonferanse for studentar i Oslo. Disiplinærlova fra «juridisk betenkning»: Enda verre. Intervju: «De prøvde å verve meg som agent for sosialimperialismen». Viseformann i Verdensføderasjonen av etiopiske studenter: «Bresjnev vil få seg en lærepenge på Afrikas Horn». Formålet med idretten er militært mot. Clarté har gjort opp med revisjonistisk fraksjon. Junta-Olsen skal ut. Aksjoner mot israelske PR-framstøt.


Hva må gjøres stensil januar 1977

Hva må gjøres stensil januar (2 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Gi FR en kampledelse.


Hva må gjøres Ekstra nr. 1, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 1 (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: Bryggearbeiderstreiken. Streikebryteri. Streiken ved Hustad.

  Vi mangler Ekstra nummer 2.

Hva må gjøres Ekstra nr. 3, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 3 (4 sider A4, 6 MB)

Av innholdet: NKS har holdt sitt 2. landsmøte. Intervju med Per Gunnar Gabrielsen og Jørn Magdahl. Dette krever vi av deg. Pressemelding.


Hva må gjøres Ekstra nr. 4, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 4 (4 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Bli med på sommerleir.


Hva må gjøres Ekstra nr. 5, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 5 (4 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Med Rød valgallianse for revolusjon og sosialisme. Bli med i ei valgkampgruppe. Borgerskapets parlament. SV? RVs økonomi er vår sak.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva må gjøres Ekstra om disiplinærlova (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: «Rektor og purken hand i hand – nei til interne domstoler». Rektor ved Veterinærhøgskolen: «Intet betenkelig med politi på universitetet». Ledelsen i Grønt gras og NSU vil gi etter for press fra universitetsledelsen.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva må gjøres Ekstra om disiplinærlova (2 sider avisformat, 4 MB)

Av innholdet: Avvis hele disiplinærlova. Tønnesen og Andenæs: Lova undertrykker ikke hardt nok. Fram for breie aksjoner. Allmøtevedtak mot lova. USV – borgerlig-liberal linje. Grønt Gras – for represalier mot «fuskere»? DKSF – ja til disiplinering. NSU har sabotert kampen.


Hva må gjøres Ekstra (udatert, 1977?)

Hva må gjøres Ekstra (4 sider A4, 5 MB) (Bladet er ikke datert)

Av innholdet: Ta standpunkt – meld deg inn i NKS. Bare sosialismen opphever undertrykkinga av studentene. Hvor mange medlemmer har NKS?


Hva må gjøres Ekstra om SAIH-avgift, 1977

Hva må gjøres Ekstra om SAIH-avgift (2 sider A4, 3 MB) (Bladet er ikke datert)

Av innholdet: Stem mot tvungen SAIH-avgift – gi pengene til PAC.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva må gjøres Ekstra om sionismen (4 sider A3, 3 MB) (Bladet er ikke datert)

Av innholdet: Sionisme er rasisme. Aksjoner mot sionistbesøk.

1978


Hva må gjøres nr. 1, 1978

Hva må gjøres nr. 1 (24 sider avisformat, 19 MB)

Av innholdet: 16 års frigjøringskrig i Eritrea – ennå ingen støtte fra SV. Nei til politiuniversitet. Kritikk av Hva må gjøres for brudd på masselinja.USV mottek 18.500 frå borgarskapet, KUL 13.550 kr, NKS 0 kr. Det borgerlige eksamenssystemet behandler studentene som fiender («Det er morderisk og må stoppes.» Mao). Det stormer rundt karakterer og eksamen på Sagene lærerskole. Hva er eksamen under sosialismen? LNL og eksamenskampen. Norma Prosjektil: Skoleeksempel på usaklig oppsigelse. Sosialpedagogikk i Oslo – vere eller ikkje vere. Standsforbud og allmøter uten rett til vedtak på Barnevernsinstituttet i Trondheim. Mange bra vedtak i Ergon. Hardhendt rasjonalisering på realfag i Bergen. Ny husleieøking på studentbyene i Oslo. Reisebrev fra Sovjet: Fyll og narkotikasalg forsøkt skjult av reiseselskapet. Kommunistenes enhetsfrontpolitikk: Front mot disiplinærlova. Rektormøtet vedtok disiplinærlova under full politibeleiring. Den militære motstanden i 1940. Kvinnene i Eritrea har dobbel interesse av revolusjonen. Ett tog 8. mars? Fellesrådet for sosialskolestudenter trenger en ny ledelse. Sjølkritikk fra NKS om Sogn-okkupasjonen. Tredje verda er hovudkrafta i kampen mot imperialismen. PAC leier frigjeringskampen i Sør-Afrika. Revolusjonære sanger fra Sør-Afrika. Rockens rolle – anmeldelse av rockeartiklene i Materialisten. Renta på studielån skal ned – ikke opp.


Hva må gjøres nr. 2, 1978

Hva må gjøres nr. 2 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Full støtte til den eritreiske frigjøringskampen. Hva må gjøres-kampanja. Reglementsstrid ved Trondheim lærarskule og Barnevernskolen i Bergen. Nei til lukking av biologi hovedfag. Ikkje universitet – men sjølvstendige høgskular i Trondheim. Studentheimane i Volda – staten sitt ansvar. Kamp mot porno – puritanisme? Studenttinget i Oslo: «Av hensyn til ytringsfriheten forsvarer vi porno». Betyr tre verden-teorien oppgivelse av klassekampen? Skal «sosialistene» i Universitas sitte hjemme 8. mars? Hva slags kvinnelitteratur trenger vi? (Samtale mellom Tove Nilsen og tre norskstudenter.) Foran landsmøtet i LNL. Sovjet på Afrikas Horn: Ulykkestilfelle eller imperialisme – om SV-ledere og sosialimperialismen. Kampene på Afrikas Horn – et ledd i kampen om Europa. Er nynorsk vestlandsmål? Fagkritikk-seminar om marxismen. Mot borgerlig sosiologi. Vellykka aksjonsdag mot heving av lånerenta.


Hva må gjøres nr. 3, 1978

Hva må gjøres nr. 3 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: 1. mai – studenter og arbeidere sammen mot regjeringas krisepolitikk. Ingen lokale kampsaker er for «små». LNL med aksjonsuke. Landsmøtet i FR: Fortsett levekårsaksjonene. Det trengst nye aksjonar mot renteauken. Studentane på nordisk i Bergen til ei vekes undervisningsboikott. Arkitekthøgskolen og byplanlegging for arbeidsfolk. Skulestyret på Bibliotekskulen mot regionalt høgskulestyre. Sosialskulestudentar jagde sendebod for Sovjet. «Nullvekst» eller sosialistisk revolusjon? Kvinnefronten i Tromsø med prevensjonskontor. Idretten må ikke bli avhengig av reklamen. Lager film om den eritreiske frigjøringskampen: «Kan ikke unngå å engasjere seg i denne saka». Hva sier tre-verden-teorien om Pinochet og shahen av Iran? Nordahl Grieg-teatret i Bergen. Kan ikke forene Skinner og marxisme. Taktikkfeil i fronten mot disiplinærreglementet? Sommerleir.


Hva må gjøres nr. 3b, 1978

Hva må gjøres nr. 3b, sommerleirekstra (4 sider avisformat, 3 MB)

Av innholdet: Rød Front studentleir. Har studentene interesse av sosialisme, kapitalisme – eller ingenting? Hva kan vi venta oss av statsbudsjettet? Forén alle krefter som lar seg forene mot statens angrep. Tre verden-teorien. Vandreleir – ikke bare for racere.


Hva må gjøres nr. 4, 1978

Hva må gjøres nr. 4 (16 sider avisformat, 30 MB)

Av innholdet: Partiledelsen i Albania med ville angrep på Mao Tsetung. Nynorskvedtaket – kvar har det blitt av? Lær av studentidrettslaget i Trondheim! Hvordan ser kineserne på homofili? Diskusjoner om evaluering og undervisning på bibliotekskolen. Kina: Utvikling av produktivkreftene nødvendig for å fortsette den sosialistiske revolusjonen. Kinesisk femteklassing om faget politikk: «Mest interessant at all kunnskap kommer fra praksis». Mente hovedmotsigelsen gikk mellom borgerskap og arbeiderklasse – blei kasta ut av firerbandens «teorigruppe». Alt menn kan gjere, kan kvinner óg. Fengsla av firerbanden. Inga problem med «lånekassa» i Kina. Israelsk politimann vil videreutdanne seg på Blindern – ikke velkommen. Bir Zeit – palestinske studenter i «Israel». Hvorfor okkuperte Sovjet Tsjekkoslovakia? Atferdsterapien innsnevrer analysen og fører til feil behandlingsopplegg. – DNS undervurdert som sosialt og kulturelt tilbud til studentene.


Hva må gjøres nr. 5, 1978

Hva må gjøres nr. 5 (16 sider avisformat, 29 MB)

Av innholdet: Ikke den avisa studentene trenger. Enig i kritikken. Hvorfor fagkritikk? Hvordan en middels selger med tynn stemme solgte 21 aviser på en time. Studentersamfunnet i Trondheim: Slik slo vi reaksjonen. Jon Michelet til de nye studentene: «Vær bein for, ikke grabb bein fra arbeiderklassen!» Hva mener dere om Studentersamfunnet? Klassekamp i DNS. Atferdsterapi i praksis – Fjellbrott. Kritikk av fagkritikk. Husleigestreik i Bergen. Juss i Oslo – krise med lesesaler og kantiner. Hva har skjedd med den amerikanske studentbevegelsen? Filmen Hvem har bestemt?: Bra – men gærnt å kjøre all psykologi og psykiatri i dass. Vinterbarn – åpen film fra kvinners lukkede verden. Kunstutstillinga Fangeliv. «Hva skal vekk? Barsebäck! Hva skal inn? Sol og vind!»


Hva må gjøres nr. 6, 1978

Hva må gjøres nr. 6 (16 sider avisformat, 32 MB)

Av innholdet: Er det mulig å forene klassekamp og adferdsterapi? Fagkritikk 78 – vekk med respekten for eksperten. Aulaen ikke for terrorister og massemordere. Tidligere prostituert: «Du står og spyr etterpå og føler deg som en jævla dritt.» Oljefolk i studenthybler – studenter i oljearbeidernes brakkeby. Oslo kommune nekter undersøkelse om politivold. Russere og østtyskere leder terrorkampanje mot folket i Etiopia. Kommunist fra Uruguay: «Treverdenerteorien er et sterkt redskap for å løse våre problemer.» Hva kan en progressiv lærer gjøre i en reaksjonær skole? Klaus Hagerup: «Som teaterarbeidere må vi tro på at det viktige foregår ute blant folk.» En reise gjennom det svarte Amerika. Polet – Norges største husmannsplass. Begynnelsen til slutten for den økonomiske politikken til sosialdemokratiet. Nå må gutta våge å snakke om følelser.

1979


Hva må gjøres nr. 1, 1979

Hva må gjøres nr. 1 (16 sider avisformat, 29 MB)

Av innholdet: Volda – vi bur oss mest i hel. Når invasjon blir «frigjøring». Deng goes better with coca-cola. Rett vest med ungane i barneåret? Hva må gjøres – bare for studenter i Oslo? Mot faglig tvang – støtt sosialpedagogikk. Arbeiderdiktning på Oslo lærerskole. Tom Robinson-suksess. Levedyktig senter sprer alternativ film. Kampen om tredje verden i dag er kampen om Europa i morgen. Hvorfor er Sovjet farligst? Hva er aksjonsteater? Atferdsterapi – grunnlag for betre behandlingspraksis? Fins det nok mat? – Evig pendling mellom jobb og Blindern ... Homofile: – Ideologisk undertrykking er det verste, den opplever vi daglig. Arkitektstudenter i Trondheim – la de hundre pensler pensle.


Hva må gjøres nr. 2, 1979

Hva må gjøres nr. 2 (16 sider avisformat, 31 MB)

Av innholdet: Kamerat Deng. Krig for fred. Pasifismens renessanse. Skandaløse forhold ved Levanger lærerskole. Munchbilder frarøvet studentene på Sogn. Elverum lærerskole: AKPere utelukka av Sosialistisk skolelag. Hva må gjøres møter Trond Hegna og Mot Dag. Barnehage på Kringsjå – fire år i en skuff. Reportasje fra Sogndal. I dag Iran – i morgen Palestina. – Vi var omringet, men Iran brøyt blokaden. Terror mot palestinske studenter i «Israel». Atferdsterapi eller ikkje atferdsterapi. Rød Front og Grønt Gras diskuterer teknologi: Vil Kina gå vestens vei? Hvor har det blitt av deg, Stig Holmås? Med sang og dans på Kina-tur. Psykisk sjuk i et år – søknad om lån avslått. Å være på landsmøte i FR – tre dager i høyspenn.


Hva må gjøres nr. 3, 1979

Hva må gjøres nr. 3 (16 sider avisformat, 31 MB)

Av innholdet: Om kamerat Deng og marxistisk kritikk. NKS 5 år. Landstinget i Norsk Studentunion – organisasjonsspørsmål i sentrum. Oppfordring fra realfag i Bergen: Skap en ny giv i studentpolitikken. Vi besøker Uteseksjonen: Arbeidsløs, bor på gata, fikser ikke samfunnet, trøbbel med stoff. Mellom firerbanden og Krustsjov: Er Kina sosialistisk? Teaterskolen – 52 timers hardt arbeid i uka. Suzanne Brøgger (bokomtale). Et barn på Bredtvedt. Atferdsterapi. Kamp mot politisk disiplinering. Ingen hjemmeeksamen på sosiologi. Landsmøte i LNL: Læring for livet. Deng, Peng og Zappa (linjeskifter). Kvinner, slør og islam. Lademoen – et boligområde.


Hva må gjøres nr. 4, 1979

Hva må gjøres nr. 4 (36 sider A4, 29 MB)

Av innholdet: Lar studenter seg undertrykke? Studenter fra den tredje verden er rettsløse. Innvandringsstoppen. Hva skjer med disiplinærlova? Student i okkupert Palestina. Historia om Bir Zeit. Norges Idrettshøgskole: Idyll med beiske undertonar. Snur Tron Øgrim ryggen til marxismen? Oslo – billig? Debatt om Brøgger-omtalen i forrige nummer. Kina – kremmarsosialisme eller proletariatets diktatur? Med NTH i Kina. NKS om fagkritikk og forskning. Dikt av Jón Sveinbjørn Jónsson.


Hva må gjøres ekstrautgave 1979

Hva må gjøres, udatert ekstrautgave (2 sider A4, 3 MB)

Av innholdet: Aksjonér mot statsbudsjettet. NKS oppfordrer. Statsbudsjettet 1980: «Reallånet» synker med minst 10 % – skal det gjøres umulig å være heltidsstudent?

1980


Hva må gjøres nr. 1, 1980

Hva må gjøres nr. 1 (2 sider avisformat, 4 MB)

Av innholdet: Eventyr fra Grønt Gras. 1. januar 1980 – 10 prosent nedgang i «lønna». Har Deng vært tung å svelge. Sovjet marsjerer – i fjor Kampuchea, nå Afghanistan.


Hva må gjøres nr. 2, 1980

Hva må gjøres nr. 2 (2 sider avisformat, 4 MB)

Av innholdet: 12. mars skal vi prege landet. I serien Gode splittelser. Bjarne Eikefjord. Husleieaksjonene en alvorlig belastning for Grønt Gras. Står USA bak Sovjets invasjon?


Hva må gjøres nr. 3, 1980

Hva må gjøres nr. 3 (4 sider avisformat, 7 MB)

Av innholdet: Krigen er ikke kald. Bruker – det er jeg. Konservativ sjefsideolog med bredside mot studentpampene. Forsøk på å presse NSU økonomisk. To meter høy aktivist trer tilbake (Jørn Magdahl). 1500 i husleiestreik i Bergen – seier. Studentene er ikke gått i hi.


Hva må gjøres nr. 4, 1980

Hva må gjøres nr. 4 (4 sider avisformat, 8 MB)

Av innholdet: Koalisjon i DNS i Oslo. Sammenbrudd for Grønt Gras: Optimisme etter landsmøtet i NKS. Sosialskolestudenter: – Vi må se mer realistisk på jobben. Willoch hindrer Sovjet-motstanden. DKSF og Grønt Gras i Oslo – oppløsning og frustrasjon.


Hva må gjøres nr. 5, 1980

Hva må gjøres nr. 5 (2 sider avisformat, 4 MB)

Av innholdet: Heltidsstudentens død. Ulf Sand, det går ikke an. 3000 demonstrerte i Oslo – stafetten går videre. Regjeringas nye utdanningspolitikk: – Utdannning for de privilegerte. Den nye finansieringsordninga.


Hva må gjøres nr. 6, 1980

Hva må gjøres nr. 6 (4 sider avisformat, 9 MB)

Av innholdet: Statsbudsjettet: Tar fra de fattige og gir til de rike. Førdes framtidsvisjon. Sands «alternativer» like ille. Mitt første møte med Einar Førde. Har SV glemt okkupantens navn?


Hva må gjøres ekstrautgave (1980?)

Hva må gjøres, udatert stensil (2 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Renteforslaget trukket – nye angrep kommer.


Hva må gjøres lærerskoleekstra (1980?)

Hva må gjøres, udatert, lærerskole-ekstra (4 sider A5, 2 MB)

Av innholdet: Karlsen-saka – uavgjort på bortebane. Lærernes situasjon i 80-åra – det er et spørsmål om ressurser. Kampglad hilsen fra lærer i barneskolen. Intervju med Are Arctander Vik, sentralstyremedlem i LNL. Mikroprosessoren – framtidas lærer?

1981


Hva må gjøres nr. 1, 1981

Hva må gjøres nr. 1 (4 sider A3, 8 MB)

Av innholdet: Hva skjer med utdanninga vår? Les stortingsmelding 45. Hvem er De Kjempende Mojihadin? Sosialistisk front – ennå svar skyldig. Kjersti Ericsson – ny i AKP(m-l)s ledelse – kvinnenes og de intellektuelles representant. «Nå heter det Alta» (dikt av Kjersti Ericsson).


Hva må gjøres nr. 2, 1981

Hva må gjøres nr. 2 (4 sider A3, 7 MB)

Av innholdet: Atomfritt Norden ... eller nordiske områder? Isvestija mener som SV. Reservearmeteorien – en propp. Materialistens kvinnenummer – kritikk uten oppgjør. «Prosessdemokrater» i Alta. Pasifisme, atomvåpen og krig: Sommerleir – hva er marxisme.


Hva må gjøres nr. 3, 1981

Hva må gjøres nr. 3 (8 sider avisformat, 15 MB)

Av innholdet: Det trengs ei ny fredsrørsle. Venstre – grått parti i grønn frakk. Kamp mot imperialismen er kamp for freden. Norsk Studentunion – seks personer på et kontor – og ikke mer. Er du med i Norsk Studentunion? Stortings-SV og studentkampen – Menighetsfakultetet i sentrum. Hold deg frisk i -81, ellers får du varig mén. SVs «sosialisme»-debatt – et forsvar for kapitalismen. Stem Rød Valgallianse.


Hva må gjøres høsten 1981

Hva må gjøres, udatert, sannsynligvis høsten 1981 (8 sider avisformat, 15 MB)

Av innholdet: Stipendet ned – renta opp – nattskift eller svelt ihjel. Ut på gata. DNA-regjeringas avskjedsgave – blå. Polen – pillråtten kapitalisme. Arbeideroppstandens strategi – selvstyre. Sovjetisk sabelrasling. Valget – 30 års kamp mot klassemedvit. Fridtjof Frank Gundersen på tinget. Dagens fredsrørsle – aktiv fredspolitikk eller berre «rørsle»? «Bekjemp terrorismen» – støtt PLO. Med politivold og bøteterror skal Altaelva utbygges. En degenerert studentopprører.


Hva må gjøres nr. 5, 1981

Hva må gjøres nr. 5 (8 sider avisformat, 14 MB)

Av innholdet: Hva er fagkritikk? Om borgarstat og kaketeori. Historiestudenter mot sjølgode proffer. Korleis skal borgarskapet overleve 80-åra? Hernes som statsfilosof. Sosialistisk antimilitarisme. Lech Walesa. Sosiobiologi. SV-intellektuelle og DNA (Ebbing mot Slagstad).

1982


Hva må gjøres nr. 1, 1982 (?)

Hva må gjøres, udatert, muligens nr. 1 (8 sider avisformat, 16 MB)

Av innholdet: Datateknologi og sosialisme. Norge trenger sosialismen (foredrag av Kjersti Ericsson). Ingen teori kan redde kapitalismen. Hva skaper krig – våpen eller imperialisme? Gå til husleiestreik. Lærdommen av Polen. «Forelskelse er kommunisme».


Hva må gjøres nr. 2, 1982

Hva må gjøres nr. 2 (8 sider avisformat, 14 MB)

Av innholdet: 10.000 studenter mot Langslet. Ansatte støtter studentaksjonene. Er sjukepleierelever voksne mennesker? Glimt fra Polens historie: Fra nasjonalisme til kommunisme. Foran NSUs landsting – hva må gjøres? Sjukepleiernes generalforsamling – kamp mot gratisarbeid. Når SVere stoler på egne krefter ... Hvis Sovjet er sosialistisk, hva er det da vi slåss for? Tyrkia – borgerskapets råeste diktatur. Vekk med eksporten, liberalismen og SV-sosiologane. Olav Teiteland.


Hva må gjøres nr. 3, 1982

Hva må gjøres nr. 3 (8 sider avisformat, 16 MB)

Av innholdet: Studentbevegelsen ved et veiskille. Sagene lærerhøgskole til kamp. Aksjonene gikk DUK(en)! Hvor skal det bli av middelmådighetene? – om arkivskapets og brevordnernes ridderstand. Er vi alle sosialdemorater? Kvar kjem Gudmund Hernes' tankar i frå? Tilbake til frikonkurranse? Glimt fra Polens historie: Nederlag. Konservativ kunnskapsløshet. Hør på norsk rock. Sommerleir. 1. mai.

  Vi mangler foreløpig nr. 4 og 5.

Hva må gjøres nr. 6, 1982

Hva må gjøres nr. 6 (8 sider avisformat, 16 MB)

Av innholdet: Kommunistene og kunsten. «Privatiseringa» av dei offentlege godene. Sjukepleierstudentene og praksisutdanningen. Polstreiken: – Vi kjemper for streikeretten også. Hva har deres streik med oss studenter å gjøre, Håkon Høst? Polen ett år etter. Solstad vakler videre. «Knut Pedersen 1980» – intervju med Jan Carlsen om Solstad og arbeiderlitteraturen. Porno – vår tids hekseprosess? Hard asfalt (bokomtale),


Hva må gjøres budsjett-ekstra 1982

Hva må gjøres statsbudsjett-ekstra (2 sider A3, 4 MB)

Av innholdet: Nedskjæringer. Kampen vert lang. 4–5 % nedskjæringer for universiteta i Oslo – ca. 2800 undervisningstimer «tas». Krise. Ei studie i kapitalismens karakter.

1983


Hva må gjøres nr. 1, 1983

Hva må gjøres nr. 1 (32 sider A4, 30 MB)

Av innholdet: Kampen for marxismen. Marxismen og krisa. Finn Lieds nasjonale samling. Er vi alle rasister? Kjemp for de ensidige industristedene. Rød Valgallianse – et alternativ til apati. SV – «sosialistisk politikk i 80-åra». Ny nedskjæringsmelding om studiefinansiering. Sovjetimperialismen og produksjonsforholda. Mot år 2000 – farvel til Kardemomme by. Enhet og kamp i paradis. Jeg minnes Needelmann (av Woody Allen).

  Vi mangler foreløpig nr. 2, 3 og 4.

Hva må gjøres nr. 5, 1983

Hva må gjøres nr. 5 (4 sider A4, 3 MB)

Av innholdet: Statsbudsjettet – rentesjokk på studielån. Stortingsmelding nr. 12 – ny nedskjæringsmelding om studiefinansiering. Realrenta viktig.


Hva må gjøres ekstranummer for sykepleierstudenter (1983 ?)

Hva må gjøres ekstranummer for sykepleierstudenter (udatert) (4 sider avisformat, 7 MB)

Av innholdet: NKS – hva er det? LNS skal være en kamporganisasjon. Handlingsprogrammet til NKS i LNS.

1984


Hva må gjøres nr. 1, 1984

Hva må gjøres nr. 1 (40 sider A4, 31 MB)

Av innholdet: Kampen mot krigen. «Nei til atomvåpen» – hva nå? Atombomba – en papirtiger? De økonomiske interessene bak avspenningspolitikken. Krigsspillet i Europa. Solidaritet med Afghanistan er solidaritet med vår egen framtid. Eritrea 1984 – krig, tørke, hungersnød. 1984 – et skrik om sosialisme. Nord-Irland – undertrykking og overvåking. Fuck porno! Studentdemokratiet finnes ikke. Stortingsmelding 12 inn bakvegen.


Hva må gjøres nr. 2, 1984

Hva må gjøres nr. 2 (4 sider A3, 8 MB)

Av innholdet: Studenter utafor loven. Økonomisk katastrofe. Kapital og kunnskap. Rente og prisstigning. Borgerskapets dilemma. Mangler sosial sikkerhet. Modell for nedskjæring. For å hjelpe lånekassa?

 


Hva må gjøres ekstranummer LNS 1984

Hva må gjøres ekstranummer LNS (4 sider avisformat, 5 MB)

Av innholdet: Astrid Melheim ny leiar i LNS. TV-kos med noggo attåt ... Ta kontakt med NKS. Studiesirkel. NKS – hva er det?

1985

Hva må gjøres nr. 1, 1985

Hva må gjøres nr. 1 (4 sider avisformat, 9 MB)

Av innholdet: Kvalitetsløs utdanning? Nytt utdanningsprogram. Forskning? Private skoler? Tredve prosent stryk. Jenter må slåss.


Hva må gjøres nr. 2, 1985

Hva må gjøres nr. 2 (8 sider A4, 3 MB)
På vårt eksemplar er deler av omslaget klipt av, slik at bladets nummer ikke er sikkert.

Av innholdet: Ny studiefinansieringsordning. Rød valgallianse vil inn på Tinget. Kvinner øverst på barrikadene. Nyinnmeldt i NKS. Intellektuell – for hvem?

1986


Hva må gjøres nr. 1, 1986

Hva må gjøres nr. 1 (8 sider A4, 4 MB)

Av innholdet: 1986 – fredsår eller opprørsår? Ikke la staten gå fri. Velkjente toner. Renteaksjon. Inntektsavhengig tilbakebetaling på is. «Velferdslova» – slutt på skinndemokratiet. Kapitaleksport.


Hva må gjøres nr. 2, 1986

Hva må gjøres nr. 2 (8 sider A4, 3 MB)

Av innholdet: Studentreformisme – reformistiske kontra revolusjonære linjer i studentkamp. Renteaksjonen 1986. Studenter skvises ut. Sommerleir. Kvinnedagen. Kampkandidat på juss i Oslo.


Hva må gjøres nr. 3, 1986

Hva må gjøres nr. 3 (8 sider A4, 5 MB)

Av innholdet: Kapitalismens iboende jævelskap. Sosialisme – blindveg eller utveg? Student og sosialist? Statsbudsjettet – sulteforinga fortsetter. Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Behandlingen av parolegrunnlaget i DUK. Studentkamp på Filippinene. Statsbudsjettaksjonen 1986.

1988


Kva må gjerast 1988

Kva må gjerast, udatert (8 sider A4, 5 MB)

Av innhaldet: Statsbudsjettet – nok ein dødsdom over høgare utdanning. Kamp mot rasisme – nei til EF. Stopp Sør-Afrikas mann i Noreg. EF-medlemskap – draum, røyndom eller dans på raude roser? EFs indre marknad. Meld deg inn i NKS.

1989


Kva må gjerast 1989

Kva må gjerast, udatert (12 sider A5, 5 MB)

Av innhaldet: NSU og demokratiet. Råd til å studera – lov til å studera? Skule i Noreg eller EF? Kina. Meld deg inn i NKS.

1996


Hva må gjøres nr. 1, 1996

Kva må gjerast nr. 1 (4 sider A4, 2 MB)

Av innhaldet: Trotskismen og trotskistane sin frontpolitikk. Pax americanum – Palestina i dag. Stopp nazivalden. Hernes den suverene. Studiering i marxisme og bøllekurs for studentjenter.

2003


Hva må gjøres nr. 1, 2003

Kva må gjerast? nr. 1 (8 sider A4, 4 MB)

Av innhaldet: AS Universitet – neste stopp? Tre grunnar til å vera mot EU-utvidinga. USA og dei andre. WTO – eit våpen for dei mektige.


Hva må gjøres nr. 2, 2003

Kva må gjerast? nr. 2 (8 sider A4, 3 MB)

Av innhaldet: Irakisk hengjemyr. Tull om revolusjon. Fillerist Ryssdal-utvalet. Nytt karaktersystem. Heit sumar med Hagtvet. Tid for oppbrot – kapitalismen er kaputt.


Siste oppdatering: 12. mars 2024

Mer stoff fra NKS ||| Arkivprosjektets forside