Hva må gjøres

Hva må gjøres var bladet til Norges kommunistiske studentforbund (NKS), studentorganisasjonen til AKP. NKS blei stifta i 1974, og bladet kom ut første gang samme år. Navnet hadde imidlertid vært brukt på en del studentpublikasjoner også før dette.

Navnet på bladet er etter ei bok Lenin skreiv i 1902. Boktittelen er med spørsmålstegn, og sånn stod det også på de to første utgavene av bladet. Deretter blei tegnet borte. Fra 1995 brukes det nynorske tittelen Kva må gjerast?.

Norsk periodikafortegnelse opplyser at bladet kom med 4–6 nummer årlig i perioden 1974–82 og ett nummer i 1983. Bladet er imidlertid gitt ut (mer sporadisk ?) også etter dette. Det finnes videre en god del mer løpeseddelprega ekstrautgaver.

Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere om vi får inn mer.

Nytt her på sida i mai 2017: Ni utgaver fra og med nr. 4, 1978

Mer stoff fra NKS

Årganger: 1974 ||| 1975 |||1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 |||1980 ||| 1981 ||| 2003


1974


Hva må gjøres nr. 1, 1974

Hva må gjøres? nr. 1 (24 sider A4, 9 MB)

Av innholdet: Avisa – ein reiskap i studentkampen. Naziyngel. Staten ønsker reaksjonære akademikere – vil de lykkes? Med Vømmøl og bygderock mot a/s Plastcomfort. Kryssord. Lønnsoppgjøret – et mål på styrke. Uttalelse fra NKS' 1. landsmøte. Landsmøtet slår fast: Demokratisk sentralisme i NKS. Intervju med den nyvalgte ledelsen. 1. mai. Stans treninga i statskupp. Intervju med Svenska Clarté-förbundets gjester på landsmøtet. Studentforbundet betyr også mer og bedre kvinnekamp. Studentkantinene 290 prosent dyrere på fem år. Rød sommer. Forsvaret.


Hva må gjøres nr. 2, 1974

Hva må gjøres? nr. 2 (28 sider A4, 10 MB)

Av innholdet: Sosialskolen på Bygdøy – streik må til! Norges Konservative Studentforening krever at NKS endrer navn. SV og 1. mai i Oslo – kjenner opportunismen ingen grenser? Nesna – einskap og kamp. Enhetsfronten – et strategisk våpen. Nei til kjernegrunnfag. Rød Front mot SV i DNS – bekjemp SVs partisjåvinisme. Folkemagasinet – ikke-spekulativt alternativ til borgerpressa. Noregs målungdom. Hva er revolusjonær kvinnekamp? Bli med på sommerleir. I disse ulve-/oljetider: 100.000 må skifte jobb. Olje og utdanning: Oljeteknologien i høysetet. Nei til norsk imperialisme. Gymnaslova – et angrep på alle som skal bli lærere. Materialisten. Fortsette i mesterens utgåtte sko (KUL og KFML(r)). Universitetet i Tromsø: Studenthets. «Vitet hjå Scheflo, hjartet hjå Tranmæl» (intervju med Aksel Zachariassen, leder i Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund 1921–23). Hans Scherfigs Frydenholm – en studie i sikkerhetspolitikk. Hilsningstekst til NKS.


Hva må gjøres nr. 3, 1974

Hva må gjøres nr. 3 (36 sider A4, 13 MB) (bladet er ikke påtrykt nummer og år)

Av innholdet: Færøyane – dansk imperialisme i verksemd. Lin Piao – revisjonist og renegat. Krig i Europa? Proletarisk internasjonalisme og Midtøsten. Interessekamp i sentrum. Statens utdanningspolitikk. Den nye læreren (overgang til pedagogiske høgskoler). Marius Braatt: Krig mot krigen. Utdanning – ei historie om klassekamp. Constance Ring. To eksempler som viser at kamp nytter (garderobedamene på UiO; sosialskolen på Bygdøy). Hva «lages» ved lærestedene? (om arbeidskraft, ideologi og vitenskap).


Hva må gjøres nr. 4–5, 1974

Hva må gjøres nr. 4/5 (52 sider A4, 19 MB)

Av innholdet: Styrk enheten studenter – arbeidere. Rød front – en ny epoke innleda. Jernbanearbeider Yang Pao-liu: «Jeg turde ikke drømme om at framgangen skulle komme så raskt». Indokinas folk trenger vår støtte. Tema: «Venstre» i form – høyre i innhold (ultravenstre, trotskisme, Sartre og Les maos, KUL i teori og praksis (hva er historias drivkraft, statsteori, filosofi, bondespørsmålet, kvinnepolitikk)). Clarté 50 år. Lyrikeren Reinert Torgeirson. Interessekamp i Sverige: Palme og ultravenstre hand i hand. Om kulturvenstrismens krise. Bokomtaler.


Hva må gjøres sommerleirhefte

Hva må gjøres, sommerleirnummer (44 sider A5, 8 MB)

Av innholdet: Forslag til leirreglement. Innleiande kommentar til interessekampen. Utdanninga under kapitalismen. DNA si rolle. Lærerstudentenes erfaring. Viser. Kort om olje og utdanning. Mot KAG, mot SV. Universitetet inn i DH-system? Sovjet – en «fredens apostel». Halve befolkninga (kvinnefrigjøring). Om målseminara. Sommerleir-kultur. Idrett for alle. Fram for en aktiv politisk militærtjeneste.


Hva må gjøres ekstra 1974

Hva må gjøres, ekstranummer (4 sider avisformat, 3 MB) (sannsynligvis utgitt i oktober)

Av innholdet: Slutt opp om aksjonsvekene. Proletariatets diktatur i utdanninga. KUDs nye melding: Rasjonalisering, statsdiktat og overproduksjon. Valg i Studentersamfundet i Oslo. DKSF bekrefter: Spydspiss for reaksjonen på landsbasis.To klipp for internasjonal solidaritet.


Hva må gjøres ekstra 1974

Hva må gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: Forsvar lærarutdanninga. Pedagogisk høgskulelova – ei klasselov. Hvem tjener PH-systemet. NKS sitt forslag.

1975


Hva må gjøres nr. 1, 1975

Hva må gjøres nr. 1 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Streikestøttearbeid. Intervju: «Den tyske klassestaten nyttar vald for å stogge dei progressive i skulen». Trotskismen – om den permanente revolusjonen. KUL og faglig politikk: Sekterisme opphøyd til prinsipp. Intervju: «Mange illusjoner blant progressive lærerstudenter». Forskinga skal tene folket. Forskingas vilkår: Stadig flere «engangsoppdrag» for monopolkapitalen. Studenter på Rodeløkka: Spørsmålet er å velge side. Gjør faglig innsikt til et våpen i arbeidsfolks kamp. Edb – ikke bare for eksperter. Jernverksrapporten – for farlig for staten. Wilhelm Reich og psykoanalysen. Psykologisk behandling eller politisk kamp? Er adferdsterapi ml-terapi? Om Shulamith Firestones bok Kjønnenes dialektikk. Ellisif Wessel. Fra revyen Svin blir svin.


Hva må gjøres nr. 2, 1975

Hva må gjøres nr. 2 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Nei til klassesamarbeid. Rekrutteringskampanje. Spania: Turismen er fascismens venn og folkets fiende. KUL og imperialismens «progressive karakter». Trotskismen og sosialisme i eit land. Abort under sosialismen. Tema: Sosialistisk Valgforbund. (Bresjnev og co – Lenins arvtakarar? «Kommunistane» og 1. mai. Ebbing, SV og sosialimperialismen, SV og hagekolonisaka, Sovjetvennene og Barentshavet, SV i NSU, SVs strategi i studentbevegelsen, SV og parlamentarismen, SV fører en sosialdemokratisk politikk, Kontrast – skredderverksted for røde frakker, Vardøger – ei antikommunistisk handbok.) Lyrikeren Julius Østby.


Hva må gjøres nr. 3, 1975

Hva må gjøres nr. 3 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Det nye «venstre»partiet. Fellesuttalelse fra NKS og Clarté: Front mot supermaktene. PRR i Vietnam: 2000 nye skoler på to år. Sverige: Stor framgang i kampen mot «venstre»-opportunismen. Kinas utanrikspolitikk tener verdas folk. Bresjnev og co – Lenins arvtakarar (del 2). Tema: Borgerlig demokrati og fascisme. (Hva er fascisme? Fascismens klassekarakter. Arbeiderklassen og det borgerlige demokratiet. Lenin og studentane. Den akademiske fridomen – føydal levning? Mot Dag og kampen mot fascismen. Italia: Svartskjortene marsjerer igjen. Ingen fascister i DNS. Sovjet – et fascistisk diktatur.) Enheten LNL – FR er styrka. Boligdyrtida – felles problem. Svenske fanger billig arbeidskraft for Domus og Ikea. Nynorsk – einaste riksmål i landet. Slutt opp om Rød Valgallianse. Engels: London 4. mai 1890. Lyrikeren Otto Luihn.


Hva må gjøres nr. 4, 1975

Hva må gjøres nr. 4 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: SV står for kapitalisme – ikke sosialisme. Husleigestreika i Oslo. Samskipnaden – en kapitalistisk bedrift. Revolusjonære er ikke pyser. Revisjonisme = reaksjon. Boikott de regionale DH-styrene. Trapp opp støtta til Hammerverk-arbeidarane. Intervju: «SV er å rekne som eit nytt DNA, veit du». Kambodsja – med geværet i den ene handa og hakka i den andre. Bresjnev og co – utbytting i «sosialistisk» bunad. Sovjet og India. India 1962–67: På veg mot fascisme. Nynazistene. Tema: Kvinnekamp. (Kvinnene – monopolkapitalens reservearme. Særvern. Central Canning. Kvinnenes frigjøring uløselig knytta til folkenes frigjøringskamp. Materialisme og kvinnekamp. Rett til utdanning. SVs kvinnepolitikk – flere kvinner i spissen for borgerskapets diktatur.) «Inside» KUL. Portugal: Revisjonismen ved makta er borgerskapet ved makta. Nynorsk einaste riksmål i landet. Johan Falkberget.


Hva må gjøres nr. 5, 1975

Hva må gjøres nr. 5 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Leve FRAP (Spania). Statsbudsjettet: Arbeidsfolk skal betale krisa. Trondheim: Studentersamfundet i folkets teneste. Krisa og tariffoppgjøret – spillet kan veltes. Hitra-aksjonen: Småbøndene reiser seg til kamp. Norsk jordbrukspolitikk: DNA raserer – KUL applauderer. Klassikerne om bondespørsmålet. Franco skjønar berre geværas språk. USA ut av Spania. Revisjonistane i Spania – fiende av kampen. USA truer med ny krig i Asia. Borgerskapets våpen mot arbeiderklassen – pisken og gulrota. England i dag: Monopolkapitalen mobiliserer fascismen. Hans Ebbing tjener sosialimperialismen. Den palestinske motstandskampen ti år. Supermaktene forbereder verdenskrig. Imperialisme betyr krig. Røynsler frå India: Revisjonisme tyder nederlag. Eneste vei til frigjøring – folkekrig. Knut Olai Thornæs. Dikt av Espen Haavardsholm.


Hva må gjøres nr. 5b, 1975

Hva må gjøres nr. 5b, studieekstra (40 sider A4, 15 MB)

Av innholdet: Fra Albania Today: «Arbeiderklassen og dens verdenshistoriske oppgave» og «De intellektuelle og deres rolle i dag». Utdrag fra SUKP(b)s historie. Utdrag fra Mao: «Mot liberalismen».

1976


Hva må gjøres nr. 1, 1976

Hva må gjøres nr. 1 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Start 1. mai-bevegelsen nå. Finlands kommunistiske parti: Alliert til ei supermakt. SVs linje i Samskipnaden: En gavepakke til staten. Revisjonistene avvæpner folket. Viktige delsigrar i Tromsø. Besøk på Landbrukshøyskolen på Ås. DNA om partifelle i SEF-styret: «Fordekt AKPer». Tema: Proletarisk internasjonalisme. (Klassikerne om den proletariske internasjonalismen. KKP om fredelig sameksistens. Intervju med Tron Øgrim: «Ingen kamp mot imperialismen uten kamp mot opportunismen». Chile-juntaen kan ikke boikottes ihjel. Antiimperialistisk komite for tredje verden. Kina og Albania – en inspirasjon for alle revolusjonære. Angola – offer for supermaktenes rivalisering. Angolas frigjøringskamp – en borgerlig-nasjonal revolusjon.) Jugoslavia – revisjonismens fyrtårn i Europa. Ebbing på defensiven. Inside KFML(r). Lyrikeren Thorleif Auerdahl.


Hva må gjøres nr. 2, 1976

Hva må gjøres nr. 2 (44 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Streikebryteri. Studentkampen i Spania. Personlig brev fra Unni til Arne om å gå i Faglig 1. mai-fronts tog. Universitas – brønnpisserne på Blindern. Rød sommer. Samarbeid SV–DNA på Blindern. Besøk på Universitetet i Oslo. Tema: Anti-kommunisme. (Er vi ekstremister? Infiltrasjon? Er vi for diktatur? 1851 – prosessen i Køln. Herøya 1948. DNA – den kalde krigens ekstremister. Kulturrevolusjonen – i virkeligheten og i norsk presse. Intervju med Pål Steigan: «De er livredde for "promillepartiet"». Anti-kommunisme i SV. Splitt ein front – bli namngjeten. Uten en opportunistisk teori ingen opportunistisk praksis.) Lyrikeren Bjørn Nilsen. Prolog ved feiringa av AKPs treårsdag.


Hva må gjøres nr. 3, 1976

Hva må gjøres nr. 3 (36 sider A4, 13 MB)

Av innholdet: Sommerleir. Linjegods-streiken. Politiske oppsigelser ved Universitetet i Oslo. Besøk i Kristiansand. Studentene og arbeiderklassen. «Offensive» karrieristar i raud frakk. Kva er «Industriseminaret»? Haien – symbol på kommunismen (om filmen Haisommer). IUS – korrupt studentorganisasjon i Bresjnev si teneste. Palestinas folk skal seire. NSUs landsting – revisjonismen ved makta er borgerskapet ved makta. «Jeg brøt med Clara-gruppa» (intervju). Økonomisten i Studentforum. Planlegging i Sovjet. Fra landmøtene i Norsk målungdom, LNL og Fellsrådet for sosialskolene. Politisk teater.


Hva må gjøres nr. 4, 1976

Hva må gjøres nr. 4 (36 sider A4, 16 MB)

Av innholdet: Velg side nå – bli med i NKS. Et liv som gjeldsslaver. Mindre stipend – mer rente. Reis kampen om studentøkonomien. Studenttingsvalga i Oslo: Sterk framgang for Progressiv front. Klasseanalyse av studentene. Intervju: «Det unge USA reiser seg igjen». Utdanninga er underlagt borgarskapet sitt diktatur. Lærarskulane: Grovt åtak på allmøta. Lær av Roskilde Universitetscenter. Franske studenter i kamp. Vrede aristokrater. Sommerleirene – viktig skritt framover. Stans mordet på Gary Tyler. Kapitalismen i Tsjekkoslovakia. Splittelsen i «KUL». Hovedmotsigelsen i Norge – hadde «KUL» rett? De nye daghjemssatsene – utdanningssøkende rammes spesielt. Internasjonal sommerleir. Landsmøtet i Noregs mållag: SV for proimperialisme og reaksjon. Sosialisme under Allende? Chile: Solidaritet med lidelsen eller kampen? Plateomtale: AUF synger. Stig Holmås.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva nå gjøres, ekstranummer (4 sider avisformat, 3 MB)

Av innholdet: Jøtul-streiken. Dagskampen og sosialismen.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva nå gjøres, ekstranummer (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: Streiken på Zinken i Odda. Boikott Wollebekk. Husleiestreik i Sogndal.

1977


Hva må gjøres nr. 1, 1977

Hva må gjøres nr. 1 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Abonner på dagsavisa Klassekampen. Hva må gjøres – et bedre våpen i kampen for dine interesser. Sosialskolestudenter: «Det er nå kampen virkelig begynner». Streiken på Hustad. Statens lærerskole i husstell: «Slottsmiddagen» som forsvant. Myten om studentenes «privilegier» er avslørt. Forslag om nye disiplinærregler for universitet og høyskoler. Filmen Seier i Entebbe. Intervju: «Jeg er ikke kommunist tvers igjennom, men jeg kjemper for å bli det». Studenttillitsmann suspendert i Tromsø – protester møtt med politivold. Alstadheimutvalget om studentvelferd. Politibrutalitet. 1. mai 1977: Ett klassekamptog. Valg i studentersamfunna. Hva må gjøres møter Frosk. Streik ved Eik lærerskole. «Demokratene» i NAF og LO kjemper for yrkesforbud. Organisert masseidrett – mer enn sporadisk jogging. Bresjnevs raselære – parring av «gode foreldre». Reis kvinnekampen på lærestedene.


Hva må gjøres nr. 2, 1977

Hva må gjøres nr. 2 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Bare ett tog for kvinnefrigjøring. Bryggearbeiderstreiken. Husleiestreik på Bø og i Bergen. Sjølbestemt abort nå. Klassekampen skal ikke bli ei «supplementsavis». Streikesabotørene med buksa nede. Splittelse i streikestøttearbeidet i Kristiansand. Viktig seier i Tromsø. Chateau Neuf – et hus der borgerskapet har makta. Fremmedarbeidere i Chateau Neuf på slavekontrakter. Palestina: «Så lenge det finnes imperialisme, finnes det kvinneundertrykking». Revisjonistenes kvinnepolitikk – en støtte til imperialismen. Ett klassekamptog 1. mai. Chile i dag: Motstanden vokser nedenfra. Landsmøtet i FR viste at SV vil legge ned kampen mot stortingsmelding 13. Hvordan er studentjenter undertrykt? Nei til kommunal overtakelse av studentbarnehagene. Uten sosialisme ingen kvinnefrigjøring. SV-pamp sverter studentene blant fagorganiserte. Slik fordobler lånekassa lånet ditt. «K»UL og «firerbanden» – åndsbrødre på ytterste høyre.


Hva må gjøres nr. 3, 1977

Hva må gjøres nr. 3 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Borgerskapet frykter 1. mai. Angola: Hard undertrykking, men motstanden vokser. Samene – undertrykt av norsk imperialisme. Den hardkokte skolen i krimen. Faglig 1. mai-front – bredt klassekamptog. Lag lokalkomiteer. Ungdom under utdanning: Reis egne krav 1. mai. Nytt lån/stipend-systen: Et knallangrep. Pål Steigan etter Kina-besøket: «Firerbanden ville gjenopprette kapitalismen i Kina». «KUL»: Stortingsmelding 13 er progressiv. «KUL» og SV på Sovjets side, men Svalbard er norsk land. Namsretten godtek utkasting – reis brei støtte til studentane på Bø. Kamp om valgordninga ved Universitetet i Oslo. Landsmøtet i LNL: Seier for kamplinja. Streikestøtte – ulike linjer. Intervju med Ellen Pedersen: «Kommunestyret, et redskap for borgerdiktaturet». Sommerleirene. Attentat mot Oktober-bokhandelen i Tromsø. 8. mars – en seier for kvinnekampen.

  Vi mangler foreløpig nummer 4 og 5.

Hva må gjøres nr. 6, 1977

Hva må gjøres nr. 6 (24 sider avisformat, 19 MB)

Av innholdet: Kampanje for Hva må gjøres. Lærdommar om overvaking. Husleigestreik i Bergen – USV freistar leggje han ned. Karaktersystemet ved Statens bibliotekskule. Rasisme i Studentsamskipnaden. USV, AUF og DSM med piratvalg på historie. SVer: Glem faenskapen – DNA er sosialistisk. Stort flertall mot lukking på juss – men borgera gir seg ikke. Lær av den andre verdskrigen (ny serie). Jentene på lærestedene trenger Kvinnefronten. Pekings prostituerte reformerer seg. Porno og prostitusjon: «(Ut)løsning» eller undertrykking? Fagkritikk. Det nye stønadssystemet – forverring for 80 prosent av studentene. Kina: Politikken – ikke direktøren – skal lede bedriftene. Kina sin utenrikspolitikk ekte proletarisk internasjonalisme. Studentforum og Ny tid – Bresjnevs røst. Stor massekonferanse for studentar i Oslo. Disiplinærlova fra «juridisk betenkning»: Enda verre. Intervju: «De prøvde å verve meg som agent for sosialimperialismen». Viseformann i Verdensføderasjonen av etiopiske studenter: «Bresjnev vil få seg en lærepenge på Afrikas Horn». Formålet med idretten er militært mot. Clarté har gjort opp med revisjonistisk fraksjon. Junta-Olsen skal ut. Aksjoner mot israelske PR-framstøt.


Hva må gjøres Ekstra nr. 1, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 1 (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: Bryggearbeiderstreiken. Streikebryteri. Streiken ved Hustad.

  Vi mangler Ekstra nummer 2 og 3 (om de finnes).

Hva må gjøres Ekstra nr. 4, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 4 (4 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Bli med på sommerleir.


Hva må gjøres Ekstra nr. 5, 1977

Hva må gjøres Ekstra nr. 5 (4 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Med Rød valgallianse for revolusjon og sosialisme. Bli med i ei valgkampgruppe. Borgerskapets parlament. SV? RVs økonomi er vår sak.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva må gjøres Ekstra om disiplinærlova (2 sider avisformat, 2 MB)

Av innholdet: «Rektot og purken hand i hand – nei til interne domstoler». Rektor ved Veterinærhøgskolen: «Intet betenkelig med politi på universitetet». Ledelsen i Grønt gras og NSU vil gi etter for press fra universitetsledelsen.


Hva må gjøres ekstranummer

Hva må gjøres Ekstra om sionismen (4 sider A3, 3 MB) (Bladet er ikke datert)

Av innholdet: Sionisme er rasisme. Aksjoner mot sionistbesøk.

1978


Hva må gjøres nr. 1, 1978

Hva må gjøres nr. 1 (24 sider avisformat, 19 MB)

Av innholdet: 16 års frigjøringskrig i Eritrea – ennå ingen støtte fra SV. Nei til politiuniversitet. Kritikk av Hva må gjøres for brudd på masselinja.USV mottek 18.500 frå borgarskapet, KUL 13.550 kr, NKS 0 kr. Det borgerlige eksamenssystemet behandler studentene som fiender («Det er morderisk og må stoppes.» Mao). Det stormer rundt karakterer og eksamen på Sagene lærerskole. Hva er eksamen under sosialismen? LNL og eksamenskampen. Norma Prosjektil: Skoleeksempel på usaklig oppsigelse. Sosialpedagogikk i Oslo – vere eller ikkje vere. Standsforbud og allmøter uten rett til vedtak på Barnevernsinstituttet i Trondheim. Mange bra vedtak i Ergon. Hardhendt rasjonalisering på realfag i Bergen. Ny husleieøking på studentbyene i Oslo. Reisebrev fra Sovjet: Fyll og narkotikasalg forsøkt skjult av reiseselskapet. Kommunistenes enhetsfrontpolitikk: Front mot disiplinærlova. Rektormøtet vedtok disiplinærlova under full politibeleiring. Den militære motstanden i 1940. Kvinnene i Eritrea har dobbel interesse av revolusjonen. Ett tog 8. mars? Fellesrådet for sosialskolestudenter trenger en ny ledelse. Sjølritikk fra NKS om Sogn-okkupasjonen. Tredje verda er hovudkrafta i kampen mot imperialismen. PAC leier frigjeringskampen i Sør-Afrika. Revolusjonære sanger fra Sør-Afrika. Rockens rolle – anmeldelse av rockeartiklene i Materialisten. Renta på studielån skal ned – ikke opp.


Hva må gjøres nr. 2, 1978

Hva må gjøres nr. 2 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: Full støtte til den eritreiske frigjøringskampen. Hva må gjøres-kampanja. Reglementsstrid ved Trondheim lærarskule og Barnevernskolen i Bergen. Nei til lukking av biologi hovedfag. Ikkje universitet – men sjølvstendige høgskular i Trondheim. Studentheimane i Volda – staten sitt ansvar. Kamp mot porno – puritanisme? Studenttinget i Oslo: «Av hensyn til ytringsfriheten forsvarer vi porno». Betyr tre verden-teorien oppgivelse av klassekampen? Skal «sosialistene» i Universitas sitte hjemme 8. mars? Hva slags kvinnelitteratur trenger vi? (Samtale mellom Tove Nilsen og tre norskstudenter.) Foran landsmøtet i LNL. Sovjet på Afrikas Horn: Ulykkestilfelle eller imperialisme – Om SV-ledere og sosialimperialismen. Kampene på Afrikas Horn – et ledd i kampen om Europa. Er nynorsk vestlandsmål? Fagkritikk-seminar om marxismen. Mot borgerlig sosiologi. Vellykka aksjonsdag mot heving av lånerenta.


Hva må gjøres nr. 3, 1978

Hva må gjøres nr. 3 (16 sider avisformat, 12 MB)

Av innholdet: 1. mai – studenter og arbeidere sammen mot regjeringas krisepolitikk. Ingen lokale kampsaker er for «små». LNL med aksjonsuke. Landsmøtet i FR: Fortsett levekårsaksjonene. Det trengst nye aksjonar mot renteauken. Studentane på nordisk i Bergen til ei vekes undervisningsboikott. Arkitekthøgskolen og byplanlegging for arbeidsfolk. Skulestyret på Bibliotekskulen mot regionalt høgskulestyre. Sosialskulestudentar jagde sendebod for Sovjet. «Nullvekst» eller sosialistisk revolusjon? Kvinnefronten i Tromsø med prevensjonskontor. Idretten må ikke bli avhengig av reklamen. Lager film om den eritreiske frigjøringskampen: «Kan ikke unngå å engasjere seg i denne saka». Hva sier tre-verden-teorien om Pinochet og shahen av Iran? Nordahl Grieg-teatret i Bergen. Kan ikke forene Skinner og marxisme. Taktikkfeil i fronten mot disiplinærreglementet? Sommerleir.


Hva må gjøres nr. 3b, 1978

Hva må gjøres nr. 3b, sommerleirekstra (4 sider avisformat, 3 MB)

Av innholdet: Rød Front studentleir. Har studentene interesse av sosialisme, kapitalisme – eller ingenting? Hva kan vi venta oss av statsbudsjettet? Forén alle krefter som lar seg forene mot statens angrep. Tre verden-teorien. Vandreleir – ikke bare for racere.


Hva må gjøres nr. 4, 1978

Hva må gjøres nr. 4 (16 sider avisformat, 30 MB)

Av innholdet: Partiledelsen i Albania med ville angrep på Mao Tsetung. Nynorskvedtaket – kvar har det blitt av? Lær av studentidrettslaget i Trondheim! Hvordan ser kineserne på homofili? Diskusjoner om evaluering og undervisning på bibliotekskolen. Kina: Utvikling av produktivkreftene nødvendig for å fortsette den sosialistiske revolusjonen. Kinesisk femteklassing om faget politikk: «Mest interessant at all kunnskap kommer fra praksis». Mente hovedmotsigelsen gikk mellom borgerskap og arbeiderklasse – blei kasta ut av firerbandens «teorigruppe». Alt menn kan gjere, kan kvinner og. Fengsla av firerbanden. Inga problem med «lånekassa» i Kina. Israelsk politimann vil videreutdanne seg på Blindern – ikke velkommen. Bir Zeit – palestinske studenter i «Israel». Hvorfor okkuperte Sovjet Tsjekkoslovakia? Atferdsterapien innsnevrer analysen og fører til feil behandlingsopplegg. – DNS undervurdert som sosialt og kulturelt tilbud til studentene.


Hva må gjøres nr. 5, 1978

Hva må gjøres nr. 5 (16 sider avisformat, 29 MB)

Av innholdet: Ikke den avisa studentene trenger. Enig i kritikken. Hvorfor fagkritikk? Hvordan en middels selger med tynn stemme solgte 21 aviser på en time. Studentersamfunnet i Trondheim: Slik slo vi reaksjonen. Jon Michelet til de nye studentene: «Vær bein for, ikke grabb bein fra arbeiderklassen!» Hva mener dere om Studentersamfunnet? Klassekamp i DNS. Atferdsterapi i praksis – Fjellbrott. Kritikk av fagkritikk. Husleigestreik i Bergen. Juss i Oslo – krise med lesesaler og kantiner. Hva har skjedd med den amerikanske studentbevegelsen? Filmen Hvem har bestemt?: Bra – men gærnt å kjøre all psykologi og psykiatri i dass. Vinterbarn – åpen film fra kvinners lukkede verden. Kunstutstillinga Fangeliv. «Hva skal vekk? Barsebäck! Hva skal inn? Sol og vind!»


Hva må gjøres nr. 6, 1978

Hva må gjøres nr. 6 (16 sider avisformat, 32 MB)

Av innholdet: Er det mulig å forene klassekamp og adferdsterapi? Fagkritikk 78 – vekk med respekten for eksperten. Aulaen ikke for terrorister og massemordere. Tidligere prostituert: «Du står og spyr etterpå og føler deg som en jævla dritt.» Oljefolk i studenthybler – studenter i oljearbeidernes brakkeby. Oslo kommune nekter undersøkelse om politivold. Russere og østtyskere leder terrorkampanje mot folket i Etiopia. Kommunist fra Uruguay: «Treverdenerteorien er et sterkt redskap for å løse våre problemer.» Hva kan en progressiv lærer gjøre i en reaksjonær skole? Klaus Hagerup: «Som teaterarbeidere må vi tro på at det viktige foregår ute blant folk.» En reise gjennom det svarte Amerika. Polet – Norges største husmannsplass. Begynnelsen til slutten for den økonomiske politikken til sosialdemokratiet. Nå må gutta våge å snakke om følelser.

1979


Vi mangler foreløpig nummer 1 og 2


Hva må gjøres nr. 3, 1979

Hva må gjøres nr. 3 (16 sider avisformat, 31 MB)

Av innholdet: Om kamerat Deng og marxistisk kritikk. NKS 5 år. Landstinget i Norsk Studentunion – organisasjonsspørsmål i sentrum. Oppfordring fra realfag i Bergen: Skap en ny giv i studentpolitikken. Vi besøker Uteseksjonen: Arbeidsløs, bor på gata, fikser ikke samfunnet, trøbbel med stoff. Mellom firerbanden og Krustsjov: Er Kina sosialistisk? Teaterskolen – 52 timers hardt arbeid i uka. Suzanne Brøgger (bokomtale). Et barn på Bredtvedt. Atferdsterapi. Kamp mot politisk disiplinering. Ingen hjemmeeksamen på sosiologi. Landsmøte i LNL: Læring for livet. Deng, Peng og Zappa (linjeskifter). Kvinner, slør og islam. Lademoen – et boligområde.


Hva må gjøres nr. 4, 1979

Hva må gjøres nr. 4 (36 sider A4, 29 MB)

Av innholdet: Lar studenter seg undertrykke? Studenter fra den tredje verden er rettsløse. Innvandringsstoppen. Hva skjer med disiplinærlova? Student i okkupert Palestina. Historia om Bir Zeit. Norges Idrettshøgskole: Idyll med beiske undertonar. Snur Tron Øgrim ryggen til marxismen? Oslo – billig? Debatt om Brøgger-omtalen i forrige nummer. Kina – kremmarsosialisme eller proletariatets diktatur? Med NTH i Kina. NKS om fagkritikk og forskning. Dikt av Jón Sveinbjørn Jónsson.

1980


Vi mangler foreløpig nummer 1–5


Hva må gjøres nr. 6, 1980

Hva må gjøres nr. 6 (4 sider avisformat, 9 MB)

Av innholdet: Statsbudsjettet: Tar fra de fattige og gir til de rike. Førdes framtidsvisjon. Sands «alternativer» like ille. Mitt første møte med Einar Førde. Har SV glemt okkupantens navn?

1981


Vi mangler foreløpig nummer 1–4


Hva må gjøres nr. 5, 1981

Hva må gjøres nr. 5 (8 sider avisformat, 14 MB)

Av innholdet: Hva er fagkritikk? Om borgarstat og kaketeori. Historiestudenter mot sjølgode proffer. Korleis skal borgarskapet overleve 80-åra? Hernes som statsfilosof. Sosialistisk antimilitarisme. Lech Walesa. Sosiobiologi. SV-intellektuelle og DNA (Ebbing mot Slagstad).

2003


Hva må gjøres nr. 1, 2003

Kva må gjerast? nr. 1 (8 sider A4, 4 MB)

Av innholdet: AS Universitet – neste stopp? Tre grunnar til å vera mot EU-utvidinga. USA og dei andre. WTO – eit våpen for dei mektige.


Hva må gjøres nr. 2, 2003

Kva må gjerast? nr. 2 (8 sider A4, 3 MB)

Av innholdet: Irakisk hengjemyr. Tull om revolusjon. Fillerist Ryssdal-utvalet. Nytt karaktersystem. Heit sumar med Hagtvet. Tid for oppbrot – kapitalismen er kaputt.

 


Siste oppdatering: 27. mai 2017

Mer stoff fra NKS ||| Arkivprosjektets forside