Til AKP si hjemmeside

Uttalelser og vedtak
fra AKP (2003)

Innhold: ||| Enda mindre grunn til norske soldater i Irak! ||| EØS svekker velferdsstaten og faglige rettigheter ||| Hagtvet trekker tilbake sine beskyldninger - AKP går ikke til rettssak ||| Norge ut av Afghanistan - ingen soldater til Irak ||| Bondevik forkynner, mens Krohn Devold og Petersen bestemmer ||| Isoler Bush! ||| Ikke Nato-mandat for angrepskrig! ||| Støtte til lærerstreiken ||| Tidligere uttalelser |||


15. desember 2003

Uttalelse fra AKP

Enda mindre grunn til norske soldater i Irak!

Statsminister Bondevik uttalte på NRK TV søndag kveld at det nå var lettere for ham å forlenge mandatet til de norske soldatene i Irak, når den gamle diktatoren Saddam Hussein var tatt.

Men burde det ikke nå være større grunn til å avslutte okkupasjonen? Som flere har pekt på, er det neppe Saddam og hans folk som har vært hovedkrafta i motstanden mot okkupasjonen, men patriotiske irakere. CIA opererer med tall på over 50.000 i motstandsfronten. Det vil nå bli enda klarere at Norge deltar i en okkupasjon mot det irakiske folkets vilje, når regjeringa nå ikke lenger kan skylde på at Saddam står bak!

Saddams dager er talte. Det bør også Norges dager som håndtlanger til okkupantmakta USA være.

[Gå til toppen av sida]


30. september 2003

Uttalelse fra AKP

EØS svekker velferdsstaten og faglige rettigheter

1. mai 2004 utvides EØS-avtalen med ti nye land. Disse er fattigere enn dagens medlemmer, har større arbeidsledighet og en dårligere organisert fagbevegelse. Utvidelsen vil styrke den europeiske kapitalens mulighet for å oppnå sine mål:

Lavere pris på arbeidskrafta i Europa er et virkemiddel for å styrke EUs konkurranseevne overfor USA. Utvidelsen av EØS vil derfor bety et voldsomt press på den norske velferdsstaten.

Norge har hatt innvandringsstopp siden 1975. AKP er mot loven om innvandringsstopp. Vi er for at folk fritt kan komme til Norge for å søke arbeid. Men regler for oppholds- og arbeidstillatelse må bestemmes nasjonalt for å forhindre sosial dumping og undergraving av velferdsstatens grunnprinsipper.

Det er viktig at Norge går ut av EØS. Det er lite sannsynlig at vi får beholde regler som hindrer EUs hovedhensikter. Som et minimum må vi kreve nasjonale overgangsregler som gjør at vi beholder det nåværende regelverket.

[Gå til toppen av sida]


26. august 2003

Pressemelding fra AKP

Hagtvet trekker tilbake sine beskyldninger
- AKP går ikke til rettssak

16. og 17. juli siterte Bernt Hagtvet i Dagbladet Torben Weinreich som i følge en dansk avis sa at AKP drev våpentrening og at det var en betingelse for medlemsskap i AKP at man måtte være villig til å drepe sin familie og sine venner. Hagtvet tok Weinreichs ord for sannhet, og bygde på dem i videre resonnementer.

I et innlegg i Dagbladet 22. august avkrefter Bernt Hagtvet at han noen gang har ment dette: "Mye vil åpenbart stå på hva man legger i ordet "våpentrening". Jeg har ikke påstått at det fantes et partivedtak for annen våpentrening enn den man fikk gratis i Forsvaret." Hagvtet sendte Dagblad-teksten til Jorun Gulbrandsen dagen før. Vi setter pris på at også denne setningen da var med: "Det er som sagt også tøv å påstå at jeg går god for påstanden at "man måte være villig til å drepe sine familie og venner" for å bli medlem av partiet, som JG så absurd påstår."

"AKP-lederen har i flere aviser skrevet at jeg har fremkommet med to påstander: 1. "AKP drev med våpentrening", og 2. "For å bli medlem i AKP må man være villig til å drepe sin familie og sine venner". Jeg blir så oppgitt over at deltakere i en offentlig debatt ikke kan forholde seg mer nøyaktig til en tekst og journalister gjengi mer presist! I Dagsavisen 16.8 trykkes f.eks. en uttalelse om at AKP'ere måtte være villig til å drepe sin familie for å bli med i partiet, etc. som utlegges som et sitat av meg. Det er naturligvis tøv. Jeg har aldri sagt og ment noe slikt."

AKP tar til etterretning at Bernt Hagtvet herved offentlig, i Dagbladet, sier at han ikke går god for påstandene.

Hagtvet er likevel ikke rakrygget nok til å beklage at han har spredt disse grove og usanne påstandene. Han forsøker videre å røyklegge tilbaketoget med nye beskyldninger som er like feilaktige som de opprinnelige. For så vidt kunne det være grunnlag for å kreve også de nye beskyldningene hans (i Dagbladet 22. august) kjent døde og maktesløse. Men vi ønsker ikke å befatte oss med Hagtvet på dette planet mer.

AKP vil derfor ikke på det grunnlag som nå foreligger gå videre med denne saken i rettsvesenet.

Jorun Gulbrandsen
leder av AKP

(En litt lengre tekst ligger her)

[Gå til toppen av sida]


21. juni 2003

Uttalelse fra sentralstyret i AKP

Norge ut av Afghanistan - ingen soldater til Irak

Angrepet på to norske offiserer i Afghanistan aktualiserer Norges rolle som en del av USAs okkupasjonsregime i landet. Den USA-innsatte regjeringa har like lite legitimitet i Afghanistan som Quislings regime hadde i Norge i 1940. Den afghanske motstanden mot dette regimet og mot de amerikanske og norske okkupasjonstroppene er like legitim som den norske motstanden mot de tyske okkupasjonstroppene og deres handlangere var. Kravet til den norske regjeringa må forsterkes: "Få de norske soldatene hjem!"

AKP går mot at Norge sender styrker fra Telemarksbataljonen til Irak og oppfordrer til aktive protester mot dette. Slike styrker vil gjøre at Norge aktivt støtter den illegitime okkupasjonen. Slike styrker gjør det også lettere for USA å legitimere den faktiske okkupasjonen av Irak som de nå etablerer. Motstand mot okkupasjonen er både rettferdig og legitim og fortjener det norske folks støtte. Vi oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å presse den norske regjeringa til ikke å sende tropper til Irak og til å trekke norske tropper ut av Afghanistan.

[Gå til toppen av sida]


7. april 2003

Pressemelding fra AKP

Bondevik forkynner, mens Krohn Devold og Petersen bestemmer

Når Norge nå i dag sender av gårde fire missiltorpedobåter til Middelhavet for å forsterke antiterrorberedskapen i området, så illustrerer det rollefordelingen i det dobbeltspillet som den norske regjeringen bedriver. Bondevik forkynner at Norge IKKE er med i den USA-ledede angrepskrigen mot Irak. Hans budskap skal avvæpne den kraftige krigsmotstanden vi ser i den norske befolkningen, ikke minst i kirken og Bondeviks eget parti. Samtidig iverksetter de utøvende departementer, som Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, det ene tiltaket etter det andre som gjør at Norge nå er vel så tungt inne i krigen som den erklærte krigsdeltakeren Danmark.

Norge HAR allerede ubåten KNM Utvær i det indre Middelhavet, som forer USA med etterretningsoppgaver til hjelp i krigføringen. De norske mannskapene på awacs-flyene som opererer over Irak fra Tyrkia er et annet eksempel. De MTB-ene som nå er på vei vil bli en del av krigsoppsettingen, uansett hvor mye det forsikres om at dette bare er et rutineoppdrag knytta til Active Endavour. I tillegg så har Norge trappet kraftig opp sitt våpensalg til USA det siste året, mens private norske selskaper deltar for fullt i transportoppdrag for krigs-koalisjonen.

AKP krever at forsendelsen av MTB-ene stanses og at de øvrige krigsoppdragene som er nevnt her, avvikles straks. Trekk Norge ut av krigen!

[Gå til toppen av sida]


19. mars 2003

Uttalelse fra AKP

Isoler Bush!

Bush sin krigserklæring, både mot Irak, FN og all internasjonal rettsorden må møtes med isolasjon og politiske og økonomiske mottiltak fra det internasjonale samfunnet. Overkjøringen av FN og knesettingen av prinsippet om "den sterkestes rett", viser oss konturene av en fascistoid verdensorden, styrt av en mafialignende fraksjon i verdens eneste supermakt. Bush-regimet bryter ikke bare den internasjonale rettsorden mellom stater, men setter også hevdvunne individuelle rettigheter som rettssikkerhet og organisasjonsfrihet til side.

Tusener er vilkårlig internert i USA de siste årene, og flere organisasjoner og enkeltpersoner som kjemper for frihet fra amerikansk undertrykking av sine land er satt på Bush sin terrorliste. Det er et bunnløst hykleri når denne mannen nå påberoper seg å håndheve verdenssamfunnets vilje og skal skape frihet og demokrati i Irak ved å okkupere landet og innsette amerikanske stattholdere der - over likene til enda flere titusener sivile irakere.

Det er bra at statsminister Bondevik slår fast at Norge ikke støtter denne krigen og ikke vil være med på den. Han bør imidlertid også la liv følge lære og avvikle den støtten Norge i dag gir til USAs krigsoppsetting. Dvs. ved å

  1. Trekke norske mannskaper ut av awacs-overvåkningene av Irak fra den tyrkiske basen ved Konya.
  2. Trekke ubåten KNM Utvær ut av ekskorteoppdragene for krigsskipene i det indre Middelhavet.
  3. Omgjøre beslutningen om å sende 4 mtb-er til Middelhavet i samme ærend.

Ingen av disse oppdragene er i dag defensive beskyttelsestiltak, men del av oppsettingen for den angrepskrigen som kommer. I tillegg bør den norske våpeneksportloven endres, slik at Norge kan stanse levering av våpen/utstyr til USA og andre som deltar i denne krigen.

Sist, men ikke minst, bør Bondevik gjøre det klart overfor Bush at hans bebudede besøk i Norge i mai ikke passer. Uansett god personlig tone mellom de to i tidligere treff og nylig telefonsamtale, passer det seg ikke at den ansvarlige for de forbrytelser mot sivilisasjonen og menneskeheten det her er snakk om, skal møtes med rød løper og offisiell velkomsthilsen.

Norge, som det store flertallet av verdens nasjoner, må ikke nøye seg med en enkelt protest og så la alt være glemt. Skal Bush & co sin verdensorden avverges, må han møtes med klare mottrekk. Også fra regjeringshold. Den folkelige massemobiliseringa vil også framover måtte bli pådriveren for at dette skal skje, i tillegg til at de også i seg sjøl legger et direkte press på USA. De ulike former for boikottaksjoner som er lansert må bl.a. utvikles videre.

[Gå til toppen av sida]


12. februar 2003

AKP ved internasjonal sekretær Arnljot Ask

Ikke Nato-mandat for angrepskrig!

Kristin Krohn-Devold har igjen kobla Norge til USAs krigstokt, ved å si ja til Nato-planlegging for å støtte Tyrkia i en krig mot Irak. Jan Petersen jobber iherdig for at Norge ikke skal gli bort fra dette standpunktet, og Kjell Magne Bondevik prøver å glatte over det med å si at det bare skal gis støtte til planlegging av en defensiv krigføring!

Natos §5 blir igjen misbrukt. Saken er jo at USA presser på for å bruke Tyrkia som en viktig partner i en angrepskrig mot Irak. Det er ingen plikt for et Nato-land til å støtte et annet land i alliansen som gir seg ut på slikt. I tilfellet Tyrkia gjør det ikke saken bedre at det dreier seg om et land som det siste tiåret gjentatte ganger har invadert Irak med betydelige styrker.

Når det nå skrikes opp om at Belgia, Tyskland og Frankrike bryter ned tillitsforhold og lojaliteten i Nato-alliansen, er det derfor å snu tingene opp ned. Det er USA og de som støtter dem, som nå viser at Nato ikke bare er blitt et reint instrument for aggresjon, men også skal være et lydig redskap for USAs hypermaktambisjoner. Powells 24-timers-ultimatum til de tre ulydige medlemmene illustrerte dette tydelig. Skal Bondevik bevare en flik av troverdighet, når han snakker om at Norge går inn for å prøve alle fredelige veier for å løse Irak-konflikten, må han ta kamp i regjeringen for at Norge skal avvise Tyrkia-henvendelsen - eller gå av hvis han ikke vinner fram med dette.

[Gå til toppen av sida]


3. februar 2003

AKP ved Jorun Gulbrandsen

AKP støtter lærernes streik!

Med frekkhet og arroganse har regjeringa overført forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunene. Dette gjør regjeringa uten å forhandle med Utdanningsforbundet og uten å informere på forhånd.

Denne overføringa betyr at lærernes arbeidsforhold vil forverres og føre til større ulikheter.

Utdanningsforbundet går til streik torsdag 6. februar. AKP støtter denne streiken og vil også støtte videre aksjoner mot regjeringas vedtak. Alt bør gjøres for å stoppe statens råkjør mot skoler og lærere!

[Gå til toppen av sida]


Tidligere uttalelser og vedtak (2001-2002)

||| Nei til kriminalisering av solidaritetsarbeid! ||| Støtt journaliststreiken ||| Inga tilleggsstraff for hudfarge! ||| Støtt streiken i Hotell og restaurant ||| Send ambassadøren hjem! ||| Norske spesialstyrker ut av Afghanistan! ||| Forsvaret kjøper våpen av krigsforbrytarar ||| Stans Sharons terrorkrig! Anerkjenn den palestinske staten! ||| USA ut av Afghanistan og Sentral-Asia! Norske soldater hjem fra Afghanistan og Kirgisistan! ||| Støtte til sjukepleiernes kamp |||

Uttalelser fra AKPs landsmøte 2001: Om fredsprisen, om Afghanistan og om Europol
||
| AKP støtter sivilarbeiderne ||| Bort med solidaritetsalternativet - opp med kvinnelønna ||| Stopp krigen mot Afghanistan! ||| Mot bombinga av Afghanistan ||| Ingen norsk støtte til amerikansk statsterrorisme ||| Mot all terrorisme ||| Støtte til streiken på D/S Louise ||| Drapet på Abu Ali Mustafa ||| Frigi Gigi! ||| Stopp Tønne - sjukehusa skal være offentlig eid! ||| Boikott Israel! ||| Politisk streik mot liberalisering og privatisering ||| Kommentar til radiobeskyldningene om AKPs rasisme ||| Protester mot deportasjonene av kosovoalbanerne! ||| Om Attac ||| Forby nazistiske organisasjoner ||| Om Forsvarsstudie 2000 og nedbygginga av Forsvaret |||

(1998-2000)

Uttalelser fra AKPs landsmøte 1999 ||| Om tariffoppgjøret 2000
[Støtt Cottrell-arbeiderne] [Stans F-type-fengsla] [Oslopolitiet og demonstrasjonsretten]
[Støtte til de streikende kabinansatte i SAS] [Arbeiderpartiets EU-vedtak] [Anerkjenn palestinsk statsdannelse] [Klassekampen utvider eiergrunnlaget] [Statsbudsjettet 2001] ["Nøytraliteten" gjør Norge medansvarlig for massakrene på palestinerne] [Sjukehusa/fylkeskommunen] [Ingen ny EU-søknad] [Slå ring om nynorsken] [AKP hilser renteaksjonen velkommen] [Avvis Forsvarsstudie 2000] [Protest mot det tyrkiske statsministerbesøket] [Fordøm Etiopias invasjon i Eritrea] [Stem nei i privat sektor] [Om utsending av Kosovo-flyktningene] [Stopp utbyggingsplanene for Mauken-Blåtind] [Mot gasskraftverk] [Si opp avtalen om Globus II-radaren] [Vardø-radaren gjør Norge til et bombemål] [AKP får med hold i Kringkastingsrådet] [Protest mot annonse om innsynsloven] [Støtt Jon Johansen – åndsverk må være gratis!] [Om dieselavgiftaksjonene] [Tsjetsjenia] [Lærerstreikene] [Statsbudsjettet 2000] [Øst-Timor] [Mot privatisering av Statoil] [Sett norsk Nato-medlemskap opp mot Tyrkia - uttalelse etter Öcalan-dommen] [Støtte til meieristreiken] [Støtte til OFS-klubben Dowell Schlumberger] [Nei til krig mot Serbia!] [Pol Pot, Kampuchea og AKP] [Sett Öcalan fri!] [Om Klassekampens abonnementskampanje] [Om norsk krigsdeltaking i Jugoslavia] [Støtte til streiken ved Norweian Air Shuttle] [Mot bombinga av Irak] [Støtte til avisbudstreiken] [Statsbudsjettet 1999] [Tamilene må få bli i Norge!]

[Gå til toppen av sida]


Til AKP si hjemmeside