AKP har hatt landsmøte

Som vanlig et sted i Norge ...

Arbeidernes kommunistparti har holdt sitt 11. ordinære landsmøte i desember 2001. Landsmøtet vedtok et nytt partiprogram og en plan for å doble medlemstallet fram til 2004. Det nye programmet er lagt ut her.

Jorun Gulbrandsen ble gjenvalgt som leder.

Jorun Gulbrandsen

Fra uttalelsene som ble vedtatt på landsmøtet, kan nevnes:

Uttalelsene er gjengitt nedafor.

Oslo 10. desember 2001

for AKP
Asgeir Bell
sekretær


Sentralstyret

Disse ble valgt til sentralstyret (i alfabetisk rekkefølge):


Uttalelsene

Palestina, Irak, Balkan, Afghanistan og Vest-Sahara viser:
FN - fortjener ingen fredspris!

Landsmøtet i AKP mener årets Nobelfredspris til FN og Kofi Annan gir helt feil signaler. I de fleste større konflikter det siste tiåret, har FN opptrådt som redskap for USAs stormaktspolitikk. Med noen hederlige unntak, har Kofi Annan også akseptert denne rollen til verdensorganisasjonen.

I mer enn ti år har FN latt seg bruke til å skape nød og død for sivilbefolkningen i Irak, for å holde nakketak på USAs første "Store Satan" etter den kalde krigen. 500.000 irakiske småbarn var en rimelig pris for dette, i følge Clintons utenriksminister Albright.

FN aksepterte å bli satt på sidelinja og også misbrukt av USA og europeiske stormakter under Balkan-konfliktene på 1990-tallet, under faneropet om å ta "Den nye Hitler". I høst har FN gitt aksept til USAs korstog mot "Det nye Ondet" som har kommet inn i vår verden, et korstog som til nå har ført til tusener av afghaneres død, og ødeleggelser og ufred som vil kreve mange flere ofre i månedene framover. Dette korstoget setter heller ikke bare folkerettslige kjøreregler mellom stater på spill, men også alminnelige demokratiske rettigheter som berører alle folk i alle land.

Et FN og en generalsekretær verdig en fredspris, burde reist til Kabul med egne forhandlingsinitiativer, da Taliban åpnet for en utlevering av bin Laden før USA slo til med sin våpenmakt.

Når årets fredspris utleveres, gir Palestina oss en grell påminning om at dagens FN i hovedsak er et instrument for urettferdig fred, fred på stormaktenes og i sær USAs premisser. Når skal det settes kraft bak å få gjennomført 30 år gamle resolusjoner som krever at Israel trekker seg ut av okkuperte palestinske område? Hva med 242 og 338, Kofi Annan?

I en glemt konflikt, som gjelder avskaffelsen av den siste afrikanske kolonien, Vest-Sahara, løper også FN fra sitt ansvar. Okkupanten, Marokko, får fortsatt ture fram, fordi FN aksepterer at USA vil det slik.

Fredspris til FN i dag er et handslag til USAs misbruk av organisasjonen!

Afghanistan

Landsmøtet i AKP krever: Stopp krigen! Bruk ressursene på å sikre nødhjelpa!

Bombetilhengerne hevder at krigen nyttet. Taliban er fjerna og bin Laden har mista sin base i Afghanistan. Vi spør: til hvilken pris og hva er egentlig oppnådd i kampen mot terrorismen? Flere tusen uskyldige sivile har mista livet i krigen så langt. 1-2 millioner er drevet på flukt, i tillegg til 4-5 millioner som er flyktninger fra før.

Hundretusener står i fare for å miste livet dersom hjelpeforsyningene ikke sikres, ifølge FN sin sjefskoordinator for humanitær hjelp, Kenzo Oshima.

Alvorligst står det til i vest og nord der Nordallaliansen har tatt militærkontroll. Hjelpearbeidet er vanskeliggjort av bandittvesen og rivalisering mellom krigsherrene. Nødhjelpa som kommer inn i området er blitt halvert siden 12. november da Nordalliansen tok kontrollen, sier koordineringsnettverket Christian Aid. Verdens matvareprogram frykter at 2,3 millioner hjelpetrengende i fjelltraktene vil bli isolert pga vinteren.

Uttalelser fra bl.a. Bondevik og Svarstad Haugland om at krigen egentlig har bedra hjelpesituasjonen, er bare etterplapring av propagandaministeriet som krigskoalisjonen satte opp i Washington, London og Islamabad da de begynte å tape oppslutning i opinionen. At framtredende regjeringsmedlemmer går god for denne logikken, er forstemmende.

Taliban er fjerna. Men er også "en halv million" afghanere "verdt prisen", slik tidligere USA-utenriksminister Albright verdsatte livet til en halv million irakiske barn?

Det nye styret er innsatt av imperialistmaktene, slik Taliban i sin tid var. Det er ingen garanti for fred og avskaffelse av nød i Afghanistan. Foreløpig tvert i mot. Fortsatt krig gjør situasjonen enda verre. Derfor må all bombing og andre krigshandlinger straks innstilles og alle krefter settes inn på å sikre at den humanitære hjelpa kommer fram til dem som trenger den!

Krigen har fratatt bin Laden-nettverket en viktig base. Men den har også skapt grobunn for ny terrorist-rekruttering andre steder, også i land hvor Al Qaeda hadde lite innpass før. Vignetten som Bush fører krig under, er i seg sjøl terroristfremmende. I tillegg angriper USA rettssikkerheten; både folkeretten og den indivuelle rettssikkerheten og ytringsfriheten. De skyldige for 11.september-terroren må straffes gjennom rettsforfølgelse. Krigen i Afghanistan, med mulig utvidelse til andre "terrorstater", gjør vondt verre for det sivile samfunnet som "B-gjengen" Bush, Blair og Bondevik sier de vil forsvare. Hundretusener av afghanere står i fare for å måtte betale med livet for "hjelpen".

Europol

Uttalelse fra AKPs landsmøte desember 2001: Norsk støtte til Europol styrker EU som politistat.

Dette vedtok det norske Stortinget 5. desember 2001: "Stortinget samtykker i inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet."

AKP synes det var veldig beklagelig at bare Senterpartiet stemte mot at Norge skal gå inn i et samarbeid med Europol. At SV stemte for Europol, viser at partiledelsens snakk om EU-motstand og motstand mot overnasjonale organer bare er prat. SV-ledelsen er i ferd med å bli den snilleste gutten i klassen til AP-kameratene. Kanskje er drømmen om regjeringstaburetter viktigere enn kampen mot politistaten EU?

Europols våpen er først og fremst datasystemet. Der registreres ikke bare folk som har begått lovbrudd, men også folk som kan mistenkes som framtidige lovovertredere, mulige vitner, mulige ofre, kontakter, mulige informanter, alt med personlige og politiske opplysninger som religion, helsetilstand og seksuell legning. Dette er et gigantisk angrep på rettssikkerheten og personvernet. Disse opplysningene kan nå også USA få tilgang til ­ som et ledd i den såkalte "kampen mot terrorisme". EU ønsker å gjøre Europol til et effektivt redskap som kan brukes mot opprør, mot folk med avvikende meninger, mot asylsøkere og flyktninger. Det vil derfor bli oppretta et sentralt system for fingeravtrykk, og det er planer om global avlytting av telefoner og e-post. Arbeidet til Europols sambandsmenn i Norge skal være fritatt fra innsyn, og de skal ha diplomatisk immunitet.

Europol er et viktig maktapparat for EU. Norge samarbeider med politiet i andre land gjennom Interpol. Vi trenger derfor ikke det overnasjonale Europol.


Til AKP si heimeside