Til AKP si hjemmeside

Uttalelser og vedtak
fra AKP (2002)

Innhold: | Nei til kriminalisering av solidaritetsarbeid! | Støtt journaliststreiken | Inga tilleggsstraff for hudfarge! | Støtt streiken i Hotell og restaurant | Send ambassadøren hjem! | Norske spesialstyrker ut av Afghanistan! | Forsvaret kjøper våpen av krigsforbrytarar | Stans Sharons terrorkrig! Anerkjenn den palestinske staten! | USA ut av Afghanistan og Sentral-Asia! Norske soldater hjem fra Afghanistan og Kirgisistan! | Støtte til sjukepleiernes kamp | Uttalelser og vedtak fra tidligere år |


16. september 2002

AKP ved internasjonal sekretær Arnljot Ask

Nei til kriminalisering av solidaritetsarbeid!

Dei ny terrorlovene som har kome over heile verda etter aksjonane 11. september 2001, har vore kritisert for å kriminalisera politisk aktivitet. I Sverige ynskte Ung Vänster å syna dette ved å gje ein symbolsk donasjon på 1.000 svenske kroner til den palestinske organisasjonen PFLP.

For dette vart Ali Esbati og Kristoffer Housset frå leiinga i Ung Vänster kalla inn til avhøyr hjå det svenske politiet for brot på terrorlovgjevinga. PFLP er saman med andre frigjeringsorganisasjonar sette opp på EU si liste over terroristorganisasjonar, og støtte til dei organisasjonane er forbode i heile EU.

Ung Vänster har heile tida peika på det urimelege ved å kriminalisera organisasjonar som PFLP, medan statsterrorismen til Israel går fri.

AKP oppmoder alle parti og organisasjonar som er opptekne av borgarrettar og høvet til å driva solidaritetsarbeid om å protestera mot tiltalen mot Ung Vänster, og å arbeida mot liknande lover i Noreg.

Les meir her: http://akp-internasjonalt.blogspot.com/2002_09_08_akp-internasjonalt_archive.html#81502105

[Gå til toppen av sida]


30. mai 2002

AKP ved Jorun Gulbrandsen

Støtte til de streikende medlemmene av Norsk journalistlag

Vi uttrykker vår fulle støtte til streiken dere fører for krav i forbindelse med ferie og lønn. Arbeidsgiverne uttrykker nå stor bekymring for at særlig mindre aviser rammes sterkt, kanskje til døde. Hvis de mener det alvorlig, har de en ting å gjøre, nemlig å forlange at MBL innfrir journalistenes krav. Det løser saken enkelt og raskt.

Det er typisk at arbeidsgiversida er steil på ferieuka. Den handler om arbeidstida. Arbeidstida er den store kampsaken deres overalt. Den får vi nok se mer til ved neste tariffoppgjør. Planen til arbeidsgiverne i NHO er å få fjernet arbeidstidsavtalene og innføre individuelle arbeidstids- og lønnsavtaler med hver enkelt arbeidstaker. Kollektive arbeidstidsavtaler, for ikke å snakke om bedre avtaler for arbeidstakerne, er i dag en rød klut for arbeidsgiverne. Streiken deres og resultatet den får, har derfor stor betydning for alle arbeidsfolk. Vi håper mange forstår akkurat det, og at dere får mye støtte og oppmuntringer.

At streiken også omfatter krav om full lønn under pappapermisjon, burde få alle likestillingsforkjempere inn i supportergjengen!

Vi håper også at andre fagorganiserte reagerer sterkt på at arbeidsgiverne vil ta fra dere den ekstra ferieuka for de med lang ansiennitet. Den saken har prinsipiell betydning, fordi den handler om en for lengst avtalt, innarbeida og betalt rettighet.

Vi i AKP bruker vårt nettverk og oppfordrer fagorganiserte til å ta opp støtte til streiken deres i fagforeningene sine.

Stå på til kravene er innfridd!

[Journalistlagets streikesider]

[Gå til toppen av sida]


16. april 2002

AKP ved Ingrid Baltzersen

Inga tilleggsstraff for hudfarge!

Kripossjef Arne Huuse uttalar seg svært spekulativt til VG 15. april. Etter dei tragiske og forferdelege drapa på to dørvakter i Moss knytter han dette til innvandringspolitikken i Noreg, og talar for strammare asylpolitikk.

Huuse er veldig rask til å sjå samanhengar mellom kva nokre personar med innvandrarbakgrunn gjer og korleis ein skal behandla heile den delen av den norske befolkninga som har innvandrarbakgrunn. Det vert kollektiv avstraffing når det nokon få gjer, får konsekvensar for så mange. Det er og problematisk at politikarar taler for å senda lovbrytarar ut av landet når dei er norske statsborgarar. For norske statsborgarar skal dei same reglane gjelda anten dei har besteforeldre frå Kosovo eller frå Noreg.

Huuse talar og for at fingeravtrykkregistera ein har på asylsøkjarar skal kunna brukast i samband med kriminalsaker. Dette er ei kriminalisering av alle asylsøkarar. I Noreg har ein restriksjonar på oppretting av ulike personregistre, av di dei kan misbrukast. Men denne restriktive haldninga gjeld tydelegvis ikkje folk som ikkje er norske statsborgarar.

Kriminelle handlingar skal straffast etter straffelova. Inga tilleggsstraff for hudfarge!

[Gå til toppen av sida]


15. april 2002

Full støtte til de streikende hotell- og restaurantarbeiderne!

Arbeidernes kommunistparti (AKP) gir sin fulle støtte til den kampen som Hotell- og restaurantarbeiderforbundet nå er oppe i.

Arbeidsgiverne ville ikke imøtekomme kravet om utvidelse av tida for ubekvemstillegg. Heller ingen økning av tilleggene for kveld og helg. Tilbudet om lavtlønnstillegg ville føre til at hotell- og restaurantarbeiderne sakker etter igjen. Forbundet har lenge slåss for disse kravene. De ansatte i bransjen har svært mange lavtlønte. Mange er kvinner.

Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet fører en kamp som går langt ut over deres egne rekker og fortjener tilsvarende støtte. I en bransje der ansatte rett som det er nektes å opprette tariffavtale, der unge arbeidere ofte jobber uten avtaler og ordnete arbeidsforhold, er det ikke arbeidsgiverne, men Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, som tar ansvar for forbedring av arbeidsforhold og lønn.

Medlemmer av HRAF. Vi støtter dere! Vi ønsker dere seier i den kampen dere er oppe i. Vi skal gjøre vårt for å spre fakta om deres kamp og organisere støttearbeid for streika deres.

Lykke til!

[Gå til toppen av sida]


10. april 2002

AKP ved internasjonal sekretær:

Send ambassadøren hjem og steng ambassaden i stedet!

Israels krigsforbrytelser og massakrer av sivile palestinere gjør at harmen mot morderbandene til Sharon nå vokser sterkt over hele verden. Norske regjerings- og politimyndigheter frykter for sikkerheten til Sharons representanter her i landet og styrker vaktholdet rundt Israels ambassade.

I stedet for å stenge Parkveien og bruke masse ressurser på å verne ambassadøren og hans folk, mener AKP at Norge burde sende ambassadøren hjem til Israel og stenge hele ambassaden slik situasjonen nå utvikler seg.

Det er tydelig at slakteren fra Sabra og Shatilla nå føyer Jenin og andre palestinske byer på Vestbredden til sitt skjendige rulleblad. Hvordan kan Norges regjering nøye seg med bare bekymrede protester mot dette, samtidig som deres handfaste tiltak dreier seg om å beskytte tilstedeværelsen av krigsforbryterens utsending her i landet?

[Gå til toppen av sida]


4. mars 2002

Norske spesialstyrker ut av Afghanistan!

AKP krever at de norske spesialstyrkene i Afghanistan straks sendes hjem. De er ikke del av den internasjonale fredsbevarende styrken i Afghanistan, men inngår direkte i de amerikanske operasjonene i Afghanistan og er i realiteten å regne som leiesoldater på utlån til USA.

Statsministeren og forsvarsminister Krohn Devold har tidligere lovet USA bistand, og påberoper seg artikkel 5-vedtaket i Nato som formell ryggdekning. Men denne videreføringen av krigen i Afghanistan, etter at Taliban-regjeringen er fjerna og en ny regjering er innsatt, kan på ingen måte hjemles av det tidligere vedtaket. Det som skjer nå er å stille norske soldater til disposisjon for et amerikansk krigsprosjekt som på ingen måte kan påberope seg å ha noe med forsvar av USA å gjøre. Regjeringen bryter nå med de retningslinjer og den praksisen som har ligget til grunn for at Norge skal opptre i krig. Både i denne saken og i tilfellet med utplasseringen av norske soldater i Kirgisistan setter den Stortinget til side og satser på at denne undergravingen av norske lover og suverenitet skal få gå upåaktet hen.

Norge er nå med på å trappe opp igjen krigen i Afghanistan, samtidig som råderetten over landets militære styrker er i ferd med å overføres til fremmed makt. Det siste ble tidligere kalt landssvik.

[Gå til toppen av sida]


26. februar

Forsvaret kjøper våpen av krigsforbrytarar

Det norske forsvaret har kjøpt 10 testrakettar av Israel til ein verdi av 8 millionar kroner, noko som kan vera opptakta til eit større våpenkjøp. Dette er pengar rett inn i krigsmaskineriet til Israel, ein okkupantstat som fører krig, ein krigssituasjon Noreg har vore involvert i ein fredsprosess for å løysa. No som Noreg sit i tryggleiksrådet i FN er dette spesielt alvorleg. Noreg er allerede ein etterdiltar etter storebror USA i palestinaspørsmålet, og har trenert spørsmålet om FN-observatørar til området. Dette er eit tydeleg signal til palestinarane om kven som vert tatt på alvor.

AKP krev at regjeringa tar sterk avstand frå kjøpet, og at det vert oppretta rutiner på at Noreg ikkje skal kjøpa våpen av land som har gått til krig, eller som bruker våpen på si eiga befolkning.

Stans israels terror! For eit fritt Palestina!

[Gå til toppen av sida]


12. februar

AKP:
Stans Sharons terrorkrig!
Anerkjenn den palestinske staten!

Israels statsminister Sharon prøver nå å gjennomføre det han ikke klarte i 1982, å knekke PLO og Arafat. Målet er å fordrive palestinerne og sette en endelig bom for forhåpningene om palestinsk sjølstyre på Vestbredden og i Gaza. Heller ikke det lille som ble tilbudt palestinerne gjennom Oslo-avtalen tolereres.

AKP krever at Norge nå utvetydig går i mot dette overgrepet, og krever stans i Israels terrorkrig. Israels okkupasjon av palestinsk land må opphøre, slik FN-resolusjonene 242 og 338 krevde allerede for 30 år siden. Internasjonale observatører bør sikre at dette blir gjennomført.

I følge den opprinnelige tidsplanen for Oslo-avtalen skulle Palestina som stat for lengst ha vært etablert og anerkjent. Norges rolle i denne prosessen tilsier at Norge nå går ut og klargjør at vi vil anerkjenne den palestinske staten i det øyeblikk sjølstyremyndighetene kunngjør den, og at vi vil arbeide for dette i internasjonale forum, som FNs sikkerhetsråd. Dette vil være en konkret solidaritetserklæring og bidra til å styrke det internasjonale presset mot Israels terrorkrig.

[Gå til toppen av sida]


12. februar

AKP:
USA ut av Afghanistan og Sentral-Asia!
Norske soldater hjem fra Afghanistan og Kirgisistan!

Formålet med USAs såkalte terrorkrig i Afghanistan blir tydeligere for hver dag som går. Hovedpunktet var å sikre kontrollen i dette strategisk og økonomisk viktige området. Taliban er nå styrta, og USA befester sin posisjon ved militære baser i området: ved Kandahar og Kabul inne i Afghanistan, og også i Usbekistan og Kirgisistan. Mannskapene her er direkte styrt fra Pentagon, og ikke en del av FNs fredsbevarende styrker.

Også norske elitetropper som deltar i klappjakten på Taliban-restene i Afghanistan, og norske mannskapee ved flybasen Manas utenfor Kirgisistans hovedstad Bisjkek er knytta direkte til de USA-ledede styrkene.

Disse basene bygges opp for å sikre USAs kontroll over området. Norge følger med på samme oppdraget, som juniorpartner, for å sikre sine oljeinteresser i Kaspihavregionen.

Sentralstyret i AKP krever at Norge straks kaller sine militære enheter hjem fra disse oppdragene og reiser forslag i FNs sikkerhetsråd om at alle fremmede styrker utenom dem som er underlagt FNs fredsbevarende styrker, skal ut av området.

[Gå til toppen av sida]


16. januar

AKP:
AKP støtter sjukepleiernes kamp

Et av landets største kvinnedominerte forbund reiser nå kampen for kvinners arbeidsforhold og lønn! Norsk sykepleierforbund (NSF) krever ett sentralt avtaleverk og at lønnsnivået for statsansatte skal legges til grunn.

Det er store forskjeller mellom de nåværende tariffavtalene ved statlige sykehus, fylkeskommunale og sykehus i Oslo kommune. Navo har blant annet inngått 48 tariffavtaler med en enkeltorganisasjon. Et lite forbund har altså bundet seg til 48 tariffavtaler i sykehusene!

NSF fører en kamp av stor betydning ikke bare for seg sjøl, men for alle vanlige lønnsmottakere. De slåss mot arbeidsgivernes bevisste strategi. Navo vil undergrave samholdet mellom sykepleierne ved å oppheve de landsomfattende bindende tariffavtalene. Dette ser vi på som det første steg på veien til fagforeningsknusing. Arbeidsgiver vil at forhandlingene skal ta utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til den enkelte bedrift. Altså at lønnsnivået til sjukepleierne skal være prisgitt lokale budsjetter og lokale bedrifters evne og flaks. En avgjørende oppgave for en fagforening er å styrke stillingen til dens medlemmer ved at de ikke solidariserer seg med bedriftens økonomiske vilkår, men med sine yrkesfeller. Da er solidariteten over bedriftsnivå helt avgjørende. Dette innser arbeidsgiver som vil styrke bedrifts- og individnivået.

Det er av avgjørende betydning for å øke det generelle lønnsnivået til de ulike kvinnerike yrkene at det ikke skjer en desentralisering av lønns- og arbeidsvilkårene til bedriftsnivå. Sjukepleieryrket er et av de kvinnerike yrkene som kommer dårlig ut i forhold til mannsdominerte yrker med samme utdanningslengde. Det er ingen grunn for denne yrkesgruppa til å stå med hodeplagget i handa når situasjonen byr seg til å få opp lønna generelt.

Sjukepleiernes krav om en landsomfattende tariffavtale for alle sjukehusforetak som sikrer at de viktigste lønns- og arbeidsbetingelsene er like, har vår fulle støtte. At den nye tariffavtalen skal bygge på det beste i de gamle tariffavtalene ligger i korta. Det har vel aldri blitt fremma som et mål eller argument at de ansatte i sjukehusene skal tape på overgangen til staten. Der sjukepleierne tidligere tjente ulikt, er det bare rett og rimelig at de som kom dårligst ut skal opp på de bedre betingelsene, slik kravet er reist for blant annet spesialsjukepleierne.

Over hele verden preker kapitalistene og regjeringene lønnsmoderasjon. Samtidig klager de over for liten avsetning på varer og tjenester. Samtidig øker klasseskillene. Moderasjonslinja løser ikke problemene, hverken i den internasjonale eller norske økonomien. Sjukepleiernes kamp har krav på støtte fra hele fagbevegelsen. Vi oppfordrer fagforeninger og klubber om å sende støtteuttalelser til Norsk Sjukepleierforbund.

Det er gjort ei mindre korrigering av denne uttalelsen 5. februar
Sykepleierforbundets nettsted | Navos nettsted
[Gå til toppen av sida]


Tidligere uttalelser og vedtak (2001)

Uttalelser fra AKPs landsmøte 2001: Om fredsprisen, om Afghanistan og om Europol
| AKP støtter sivilarbeiderne | Bort med solidaritetsalternativet - opp med kvinnelønna | Stopp krigen mot Afghanistan! | Mot bombinga av Afghanistan | Ingen norsk støtte til amerikansk statsterrorisme | Mot all terrorisme | Støtte til streiken på D/S Louise | Drapet på Abu Ali Mustafa | Frigi Gigi! | Stopp Tønne - sjukehusa skal være offentlig eid! | Boikott Israel! | Politisk streik mot liberalisering og privatisering | Kommentar til radiobeskyldningene om AKPs rasisme | Protester mot deportasjonene av kosovoalbanerne! | Om Attac | Forby nazistiske organisasjoner | Om Forsvarsstudie 2000 og nedbygginga av Forsvaret |

(1998-2000)

Uttalelser fra AKPs landsmøte 1999 | Om tariffoppgjøret 2000
[Støtt Cottrell-arbeiderne] [Stans F-type-fengsla] [Oslopolitiet og demonstrasjonsretten]
[Støtte til de streikende kabinansatte i SAS] [Arbeiderpartiets EU-vedtak] [Anerkjenn palestinsk statsdannelse] [Klassekampen utvider eiergrunnlaget] [Statsbudsjettet 2001] ["Nøytraliteten" gjør Norge medansvarlig for massakrene på palestinerne] [Sjukehusa/fylkeskommunen] [Ingen ny EU-søknad] [Slå ring om nynorsken] [AKP hilser renteaksjonen velkommen] [Avvis Forsvarsstudie 2000] [Protest mot det tyrkiske statsministerbesøket] [Fordøm Etiopias invasjon i Eritrea] [Stem nei i privat sektor] [Om utsending av Kosovo-flyktningene] [Stopp utbyggingsplanene for Mauken-Blåtind] [Mot gasskraftverk] [Si opp avtalen om Globus II-radaren] [Vardø-radaren gjør Norge til et bombemål] [AKP får med hold i Kringkastingsrådet] [Protest mot annonse om innsynsloven] [Støtt Jon Johansen – åndsverk må være gratis!] [Om dieselavgiftaksjonene] [Tsjetsjenia] [Lærerstreikene] [Statsbudsjettet 2000] [Øst-Timor] [Mot privatisering av Statoil] [Sett norsk Nato-medlemskap opp mot Tyrkia - uttalelse etter Öcalan-dommen] [Støtte til meieristreiken] [Støtte til OFS-klubben Dowell Schlumberger] [Nei til krig mot Serbia!] [Pol Pot, Kampuchea og AKP] [Sett Öcalan fri!] [Om Klassekampens abonnementskampanje] [Om norsk krigsdeltaking i Jugoslavia] [Støtte til streiken ved Norweian Air Shuttle] [Mot bombinga av Irak] [Støtte til avisbudstreiken] [Statsbudsjettet 1999] [Tamilene må få bli i Norge!]

[Gå til toppen av sida]


Til AKP si hjemmeside