Kamp og seier

Fra 1974 gav AKP(m-l)s distriktsstyre (DS) i Akershus ut bladet Kamp og seier (tidvis forkorta KOS).

Vi legger her ut tilgjengelige utgaver i pdf-format. Framstillingsmåten varierer, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga vil variere med trykkvaliteten. Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Vi mangler ganske mangle nummer. Flere kommer etter hvert som vi får tak i dem. I noen årganger er bladene ikke nummerert, og det er da vanskelig å si hva som mangler. I noen blader er det avvik mellom innholdsliste og faktisk innhold uten at vi veit hva som er det rette. Det kan mangle noen sider i vårt eksemplar.

Andre lokale trykksaker finner du her. En del lokalt materiale som ikke er direkte knytta til ml-bevegelsen, finnes i pdf-arkivet.

Årganger: 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985


Årgang 1974

Nummer 1 (med navn Diskusjonsbladet Akershus): Leder. Hovedkonklusjonene fra beretningsdiskusjonen på årsmøtet. Oppsummering av faglig konferanse. Valget, SV og vår linje. 8 sider A4, 1 MB.

Nummer 4 (november): Hva gjør DS? Om hovedmotsigelsen i verden. Oppgavene er svære – men det kan også resultatene bli. Rotasjonskampanja. Godt organisert praksis – en rambukk mot liberalismen. 10 sider A4, 1 MB.

Nummer 5 (desember): Fram for et bedre Kamp og seier. Styrk det utadretta arbeidet – innretting mot arbeiderklassen. Revolusjonær årvåkenhet. Om økonomi og kontingent. Om idealistiske og mekaniske feil. Boliglagas oppgaver. 12 sider A4, 2 MB.

Årgang 1975

Nummer 1 (januar): La det bli et rødt år. Styrk grepet om partiets hovedoppgave, mobiliser massene i streikestøttearbeid. Rapport fra DS om faglig politikk. Rapport fra ei kvinnefrontgruppe. 12 sider A4, 1 MB.

Nummer 3 (mars): Massene er heltene. Mobiliser massenc til 1. mai-arbeidet. Kvinnefrontere, kjemp for ei riktig linje i 1. mai-arbeidet. Streikestøtte. Folkekrigens vei, Chile vil vinne. Om navnet på avisa. 14 sider A4, 1 MB.

Nummer 5 (mai; med tittel Kamp og seier (for Indo-Kinas folk)): Ta et fast grep om sympatisørene. Hovedmotsigelsen i Norge. Hammerverket – hovedoppgava nå. Streik på vernepleierskolen ved Emma Hjorts Hjem (ei side av artikkelen mangler). Kvinnefrontens distriktskonferanse (ei side av artikkelen mangler). Styrk fraksjoneringa i Kvinnefronten. Om boligspørsmålet. DS/AUs forslag til årsberetning (til dels dårlig trykkvalitet). 22 sider A4, 1 MB.

Nummer 8 (september): DNA er monopolkapitalens spydodd i Norge; SV er hovedfienden vår ved valget. Om krigsfaren. Valgkampen og industriproletariatet. Tariffoppgjøret i Norsk Kommuneforbund. Oppsummering av streika på Emma Hjorth. KF, Vietnam-"flyktningene" og anti-imperialisme. Kvinnefrontleir. Erfaringer med KK-salg hos oss. Konsekvenser av vår analyse av SV. Styrk kontingentinnbetalingene. Om vår holdning til revisjonismen. 20 sider A4, 1 MB.

Nummer 9 (oktober): Forbered massene på store kamper. Om arbeiderklassen og mellomlaga. Sommerleirene. Jobb mer, rekk mer og ta vare på kameratene. Om nynazismen. SV i valgkampen. Arbeiderklassen inn i ledelsen på alle nivåer i partiet. Om klasseanalyse. Hovedmotsigelsen i Norge. Bekjemp høyretendenser i politikken. 18 sider A4, 1 MB.

Nummer 10 (november): Kamp mot revisjonismen – fram for AKP(m-l)s andre landsmøte. Om vedtektsdiskusjonene i sommer. Høyrefeil. Kvinnefronten og partiet. Dyno-saka – et bra eksempel på kampen mot høyre og hvor dødsens nødvendig denne er. 14 sider A4, 1 MB.

Nummer 11 (desember): Om korrigeringskampanjen. Prioritering av KF og RU. KF-årsmøte. SV/SU aktiv streikestøttesabotør. Om vedtektene. 8 sider A4, 1 MB.

Årgang 1976

Utgave mars: Fram for et godt medlemsblad. Hvordan få et grep om programdiskusjonen. Oppsummering av en streik ved en yrkesskole. Om krava ved tariffoppgjøret. Bekjemp tendensen til vulgarisering. 10 sider A4, 1 MB.

Utgave desember: Hovedmotsigelsen i distriktspartiet. Skolesaker. Hva kan vi lære av streiken på Radionette? Foreløpig oppsummering av streikestøttearbeidet i forbindelse med streika ved Norsk Champignon AS på Hvam. Skjerp årvåkenheten mot arbeideraristokratiet. 8 sider A4, 1 MB.

Årgang 1977

Nummer 1 (januar): Styrk KK-kampanja på arbeidsplassene. Partiet har hatt distriktsmøte. Om hovedmotsigelsen i en del av distriktet / Beretninga til 3. distriktsmøte. Oppsigelsen ved Strømmen Trevare. Forvernsenteret – støtteabeid og revisjonisme. Ruteknusinga om natta – og AKP(m-l). 12 sider A4, 1 MB.

Nummer 2 (februar): Foran 1. mai: Styrk massemobiliseringa, legg vekt på lokale kampsaker, kjemp for partiavdelingas ledende rolle. Kvinnefrontens lokale markeringer i en kommune. Kritikk av lederen i desember-KOS. Hovedmotsigelsen i distriktspartiet. Om hovedmotsigelsen i distriktet og kritikken av lederen i desembernummeret. Uforsonlig kamp mot streikebrytere. Oppsummering av arbeidet med et fagforeningsmøte. 16 sider A4, 1 MB.

Nummer 3 (mars/april): Mobiliser massene til Faglig l. mai-front. Kan vi gå inn for at fagforeninger slutter seg til både FFF og DNA-tog? Reis kampen mot byråkratiske og sekteriske metoder i massemobiliseringa. Om viktigheten av å mobilisere kvinnene. 8. mars. Stor seier for januar-offensiven!? 8 sider A4, 5 MB.

Utgave mai: Start opp og få fart i sommerleirmobiliseringa. Gjør Kamp og seier til et skarpere våpen i kampen mot høyreavviket. Oppsummering fra en streikestøttekomite. Høyreavviket i kampen mot Entebbe-filmen. 8 sider A4, 1 MB.

Utgave juni: Opprop fra DSAU: Reis kampen mot byråkratiet. «I sommerferien skal vi ligge på stranda». Er det RV eller partiet som stiller til valg? Gjennomfør vårplanen – reis kampen mot høyrefeila. Få fart i støttearbeidet til de ni fremmedarbeiderne. Reis kampen i avdelingene for å bedre våre studier og heve det ideologiske nivået i partiet. Noen synspunkter til diskusjonen om byråkratiet. Noe litteratur om byråkratiet. Erfaringer fra Entebbe-demonstrasjonene på Lillestrøm. Om hovedmotsigelsen i distriktet. Uforsonlig kamp mot streikebrytere. 12 sider A4, 1 MB.

Utgave juli: Leder om valget. Åssen skal ungdommen drive valgkamp? På sommerleirene skal vi verve til partiet. Kampen mot arbeideraristokratiet. 8. mars-arbeidet i distriktet. Innledning til diskusjon på motsigelser som stod på årsmøte i Kvinnefronten. Hva skal vi med KOS? Om skrivestilen i KOS. (Noen sider av bladet mangler.) 16 sider A4, 2 MB.

Utgave august: Leder. Opprop til alle medlemmer om 21. august. Oppsummering av 1. mai-arbeidet i distriktet. Flere må følge oppfordringa om å arrangere mini-sommerleir. Vær på vakt mot noen viktige farer for høyrefeil i valgarbeidet. Fra diskusjonen av valglinja. En undersøkelse om byråkratiet i noen avdelinger. Til kamp om gærne ideer om hva hovedmotsigelsen i partiet er. 18 sider A4, 5 MB.

Utgave september: Årsplanen – ungdommen er hovedoppgava. Kampen for et motorsenter. Til kamp mot byråkratiet. Svar om sosialisme i plattforma til Kvinnefronten. Passive medlemmer i Kvinnefronten. Innlegg om organisering rundt kvinnekrav. Revolusjon er millionmassenes sak. Svar fra RV-ansvarlig for massekonferansen. Svar fra ansvarlig for organisering av champignon-demonstrasjonen. Åssen er stoda i Rød Ungdom lokalt? Om verving til RU på vårt sted. 14 sider A4, 5 MB.

Utgave november: Ungdommen og årsplanen. Bruk årsplanen til å styrke den faglige politikken. Noen erfaringer i kampen mot byråkrati. Nok en politisk oppsigelse – erfaringer med arbeideraristokratiet. En stand. Ungdomskampen. Oppsummering av 1. mai-arbeidet i distriktet. Kommentarer og kritikk til det utsendte forslaget til beretning til Kvinnefrontens landsmøte i november 1977. Kritikk av demonstrasjonen til støtte for champignon-arbeiderne. Bra i teorien, men .... Til kamp om gærne ideer om hva hovedmotsigelsen i partiet er. Ungdomsarbeid er partiarbeid. 22 sider A4, 4 MB.

Utgave desember (?): (Forsida mangler.) 8. mars – kamp mot all kvinneundertrykking. Sjølkritikk fra redaktøren. Ungdomskampanja: Vekk med karakterer og eksamen. Reis kamp mot usaklige og politiske oppsigelser. La 1. mai tjene massene. Kritikk av kriterier til DS-nominasjon. Arbeidet i Kvinnefronten. Noen konklusjoner om oppsummeringa av årsplanen til nå. Vær på vakt mot legalisme i årsmøtebevegelsen. 20 sider A4, 3 MB.

Årgang 1978

Nummer 1: «Kvitt dere med bagasjen – start opp maskineriet!» Ungdomskampanja – mot karakterer. Start 8. mars-gruppene nå. Passive medlemmer i Kvinnefronten. Kvinnefrontens landsmøte. (Noen sider av bladet kan mangle.) 8 sider A4, 2 MB.

Utgave februar/mars/april: Alle krefter inn i en rask mobilisering til 1. mai. Hva er hovedmotsigelsen i ungdomskampanja? Oppsummeringa av kampanja for å styrke og utvikle KOS. Erfaringer fra ungdomsarbeidet. Fyll rekkene i partiet. Til årsmøterørsla i klubbane. Om hovedmotsigelsen i partiet. Sjølkritikk fra DS for den elendige tekniske kvaliteten på det utsendte beretningsutkastet. 12 sider A4, 2 MB.

Utgave mai: Egen vandreleir for første gang. Sommerleir. «Jeg er enig med Rød Ungdom i det meste, men jeg orker ikke bli medlem.» 8. mars-oppsummering. Årsmøter i Kvinnefronten. 6 sider A4, 2 MB.

Utgave juni nr. 1: Vandreleir i Østerdalen (noe tekst mangler). Reis kampen mot krisa. Foran distriktsårsmøtet i Kvinnefronten. 5 sider A4, 2 MB.

Utgave juni nr. 2: Om taktiske allianser når en eller begge supermakter angriper. Studér og anvend tre-verden-teorien. Et spørsmål til tre-verden-analyse – tredje verdenskrig. Oppdelinga av verden i diverse verdener. Oppdelinga av verden etter andre verdenskrig. Om å inngå taktiske allianser. Krigen og taktiske allianser. Noen erfaringer fra kampen mot tvungen voldgift. 11 sider A4, 4 MB.

Utgave august: Full støtte til Tsjekkoslovakias folk. Foreløpig sjølkritikk om byråkrati. 5 sider A4, 2 MB.

Udatert utgave (muligens september): Klassekampen. Skal KOS bli tynnere og tynnere? 2 sider A4, 1 MB.

Utgave desember: Full fart i arbeidet med Klassekampen. Systematiser arbeidet med Klassekampen. Noen erfaringer fra kampen mot nedskjæringer i helse- og sosialsektor. Erfaringer fra nedlegginga av en større industribedrift. (Noen sider av bladet kan mangle.) 10 sider A4, 1 MB.

Årgang 1979

Utgave januar: Om Tandberg. Håndslag-kampanja i mål – full fart i abonnementsvervinga. Full støtte til Kampuchea – mot Vietnam og Sovjet. Hva gjør vi når begge supermaktene står i Norge? Mer om taktiske allianser. Hva er en allianse? Kritikk av KOS. Partijenter – annenrangs medlemmer? Kast dere inn i diskusjonen om Kinas utenrikspolitikk. KK-kampanja – ta pennen fatt og skriv innlegg. 12 sider A4, 1 MB.

Nummer 3 (mars): Krigsfare. Om militærtesene. Hva gjør vi når krigen bryter ut. Innrettinga av militærdiskusjonen. Kina i Vietnam – klok politikk? Hjertesukk fra stressa partislaver. Bør KOS-redaksjonen sparkes? Årsplanen og jentene. Reservasjonsrett 1. mai for enhver pris? Plukk og små-KOS. 12 sider A4, 2 MB.

Nummer 4 (april): (Bladet er feilnummerert som nr. 3.) 1. mai – ti dager igjen – hva gjør vi? Beretninga er her. Årsmøtet for døra – har DS blitt svakere til å lede? Korleis er stoda i partiet? Skal vi bare verve mannfolk? Partiet og jentene – protestskriv. Rød Ungdom trenger hjelp. KK – spesialistprinsippet må få spillerom. Støtte til militærtese-forslaget. Forsvarsbevilgning? 12 sider A4, 2 MB.

Nummer 5 (mai): Hva betyr det at KK er hovedoppgave? DS-vedtak om KK-kampanja. To aksjonsuker. Finns det demokrati i distriktspartiet? Vi har ikkje forstått demokratisk sentralisme. Kvinneansvarlig. RV-ansvarlig. Dobbeltmedlemmer er nøkkelen. Fostring av jentene må til. 1. mai – enhetsarbeidet fram, men store politiske feil. Fra konferansen om krisa. Farlige konklusjoner om Kina/Vietnam. Har vi forstått hvorfor Kina invaderte? Sommerleir. Valgkampen er i gang. 20 sider A5, 1 MB.

Nummer 6 (juni): På rett veg. Årsmøtebevegelsen må gjøre opp med kameraderi og innavl i ledende organer. Mot liberalismen. Mer demokrati og sosial kontakt. Organiser dere! Ikke «albansk stil» APA-revisjonisme? Beretningsutkastet må forandre og bli mer konkret. Oppsummering av lokal KK-konferanse. Fram for mandat. Cruella for hardt ut (kvinnedebatt). Men kvinneansvarlig var ikke død. Om nominasjon til KF/DS. 24 sider A5, 1 MB.

Nummer 7 (september): En rød mygg inn i kommunestyret. Hvorfor kom lista for seint? Rød Ungdom må inn i valgarbeidet. Valgkampen er ikke gratis. Morsom valgkamp? RV – varig front. Om sekterisme i RV-arbeidet. Tariffoppgjør 1980. 1. mai – skal motsigelsene brenne inne? Cruella fortsatt på krigsstien (kvinnedebatt). Tre innlegg om invasjoner. 20 sider A5, 1 MB.

Nummer 8 (oktober): En skikkelig oppstiver. Ta del i støttearbeid for Alta-demonstrasjonen. Studiespalte. Les boka til Tron Øgrim og sett i gang. Uenig i advarsel. Sommerleir 79 – en kort oppsummering. Nå må partiet få finger'n ut i kulturarbeidet. Valget 1979. 12 sider A5, 1 MB.

Nummer 9 (november): Vedtak fra det 5. distriktsårsmøtet. Uløste motsigelser og stor entusiasme. En vurdering av det nye distriktsstyret. Guide for utkast til prinsipprogram. Tariffoppgjøret. KK – først til 100 prosent. Skedsmo RV vakler i viktige saker. Prioriter kulturen. Partiet og anti-imperialismen. 24 sider A5, 1 MB. Vedlegg: Beretning fra distriktsstyret framlagt for og tatt til etterretning av årsmøtet høsten 1979. 24 sider A5, 1 MB.

Utgave desember: Redegjørelse for at det ikke kommer julenummer av KOS. 1 side A4, 1 MB.

Årgang 1980

Nummer 1 (januar): 1970-åra er forbi. 1. mai – alt ved det gamle eller en ny vri. Kvinnefrontens årsmøte. Oppsummering fra kvinnefraksjonsmøtet. Sjølkritikk fra kvinneansvarlig. Hvor blir det av kvinneopprøret i AKP? Akademikerne og arbeiderklassen. Hva betyr det at vi skal ha demokratisk sentralisme? Mistillit til DS. Om økonomien. 16 sider A5, 1 MB.

Nummer 2: Et bedre og friskere KOS i 80-åra. 1. mai – enhet for enhver pris? 1. mai-oppsummeringer fra 1979. «DS ønsker ikke brede fronter.» Hvorfor vi gikk i tog uten «Vietnam ut av Kampuchea». Partikrise til tross – distriktspartiet har blitt større. Kvinnedebatt. Prinsipprogrammet og kvinneundertrykkinga. Sommerleirene 1980. Morosider. Har du lest noe bra i det siste? Hvor blir det av svar på kritikken? 20 sider A5, 1 MB.

Nummer 3 (april): 1. mai. Flere små lokale leire. Kort referat fra møte om Klassekampen. Tema: Skedsmo kommune. Krigsutbruddet 9. april. Fra faglig utvalg. Nå må vi få dreis på streikestøttearbeidet. Moroside. Inntrykk etter å ha lest beretningsutkastet. Kritikk av beretninga. Kvinneundertrykking i partiet. 24 sider A5, 1 MB.

Nummer 4 (mai): Tariffoppgjøret. Stem nei. Kjønnskvotering. Distriktsårsmøtet i Kvinnefronten. Strøtanker fra kvinneansvarlig. Kritikk av beretninga. Vedtektsdebatt. 12 sider A5, 1 MB,

Utgave juni: Retningslinjer og direktiv om 21. august. Sommerleir – ork eller et bra ferietilbud? «Alle snakker om krisa, men ingen gjør noe med den.» 4 sider A5, 1 MB.

Nummer 6 (august): Vedtak i DS: Høyrefeil utgjør en hovedfare. Oppsummering av diskusjon i distriktsstyret om partikrisa. Tema: Ullensaker kommune. Erfaringer fra Ullensakers Afghanistan-arbeide. Klassekampen – syk mann vi må holde liv i eller bærebjelke i partiets arbeid? 12 sider A5, 1 MB.

Nummer 7: Oppsummering av faglig leir. Dra på LO-kurs. Stortingsvalget 1981. Tema: Bærum. Noen ideer om valget. 20 sider A5, 1 MB.

Årgang 1981

Utgave januar: Valgarbeidet er i gang. Møt opp på Strømmen kafeteria – ta opp kampen mot statsministeren. Opplegg for forsvarspolitisk uke. Åttende mars. Klassekampen. Lenin om KK-arbeid. Kritikk av UDS (underdistriktsstyret) i Bærum. 12 sider A4, 2 MB.

Utgave mars: Første mai. Plan for distriktspartiet. Valgarbeidet – politikken i høysetet (og alle med). «Det er for kjipt å ikke selge KK.» Stoda i KK-arbeidet og KK-kampanjen. Et hjertesukk og kritikk angående KK-rapporter. Kvinnekonferanse avholdt. Svar på kritikk av Bærum UDS. Skuffende vedtak fra DS. 24 sider A5, 2 MB.

Nummer 3 (april): AKP – i eller utafor arbeiderklassen. Flukten fra proletariatet – tre intervjuer: «Folka er så treige.» «Jeg får utretta mest politisk i intellektuelle miljøer.» «Klart en blir mer liberal.» Tanker ved ei industriavdelings død. Feil i DS-planen. Partiet må få ut finger'n i valgarbeidet. Kortfatta oppsummering av lærerarbeidet etter oppløsing av læreravdeling. Vedtak fra kvinnekonferansen. Referat fra distriktets kvinneseminar. 28 sider A5, 3 MB.

Nummer 4 (mai): Alle med i valgarbeid. Mannfolka respekterer ikke jentenes tanker. Det plager meg at kvinnfolka får lov til å degenerere i partiet. Flukten fra arbeiderklassen. Flertallet bomma på 8. mars. Plan fra DS. Gjør KOS til et diskusjonsblad. 24 sider A5, 2 MB.

Nummer 5 (juni): Sosialisme eller reformisme? Direktiv om verving. Sett igang RV/AKP-innsamlinga. Valgintervju: Vi må begynne med oss sjøl. Valgarbeid og KK-salg – to sider av samme sak. Økonomi. 21. august. Ta ansvar for den revolusjonære bevegelsen. Kritikk av «kvinnevedtaket». Knyttneven (Bærum-blad) går inn. KOS-debatten fortjener mange lesere. Lærere – hvor bliver i av? UDS Bærum går bak avdelingas rygg. Debatt om DS' «høyre-vedtak». Bli med på sommerleir. 20 sider A5, 2 MB.

Nummer 6 (september): Gjenreis grunnorganisasjonenen. Foreløpig valgoppsummering. Arbeidernes konkursparti (monetær-liberalistene). Debatt om klasseskifte. Svar fra en flyktning. Partiets Nato-politikk. 16 sider A5, 1 MB.

Nummer 7 (oktober): Teoretisk kamp. Intervju med partiveteran – «oldingen som flytter fjell». DSAU-vedtak om studier av Hva må gjøres. Valgets kval eller optimistenes sammenbrudd. Oppsummering valgkamp. Partiet og fredsmarsjen. Bekjemp kvinneundertrykkinga i partiet. Vellykka Hva må gjøres-konferanser for studieledere. 12 sider A5, 1 MB.

Nummer 8 (november): Det nytter (om fredsbevegelsen). Partiplan for vinteren 1982. Intervju med Kjersti Ericsson: «Vi er blitt oppdratt til å ha dårlig samvittighet.» 8. mars 1982. Lærer om egen faglig politikk – «Vi er blitt populære og ufarlige.» Ja de penga, ja de penga. Hva synes du om KOS? 12 sider A5, 1 MB.

Nummer 9 (desember): Dagsavisa skal berges. KK-arbeidet 1982. Har dere KK-ansvarlig i avdelinga? Studiene av Hva må gjøres har gitt entusiasme. Om å ofre en halv pils i kontingent. Utmeldingsbrev. 16 sider A5, 1 MB.

Årgang 1982

Utgave januar: Direktiv om første mai. Åttende mars-direktiv. Kommentar til brevet fra «Utmeldt». Prosentkontingent og «ofring». Politisk og ideologisk kamp. 8 sider A5, 1 MB.

Utgave mai: Undersøkelse – hvordan er det med fylkespartiet? Oppmuntrende KK-rapport – avdelinga styrket. Dra på sommerleir. Hvorfor kom det ingen på 8. mars-oppsummeringa? Aksjonér – bygg Kvinnefronten. Innleder på studiekonferansen til DS: «Kapitalismen er progressiv og har på ingen måte utspilt sin rolle – ennå.» [Dette innlegget dikuteres mye i påfølgende blader, omtalt som «innleder».] Tariffoppgjøret. Snart er det 21. august. 12 sider A5, 1 MB.

Utgave juni: Sinnene i kok – debatten i gang. Utvikling av produktivkreftene under sosialismen ved skippertak? Konsekvensen av «innleders» syn – AKP en studiebevegelse. Kapitalismen er råtten, men har ennå ikke blitt sparka av scenen. Er kapitalismen progressiv? Støtt palestinerne. Proletariatets diktatur kan ikke være noe annet enn partiets diktatur. Partiet – sosialismens fiende nummer 1? Mer aktuell politikk på møtene. Trenger vi RV? AKP og fredsbevegelsen. 20 sider A5, 2 MB.

Utgave september: Har kapitalismen en grense? Kvinnefronten i distriktet – hva er situasjonen og hva gjør vi med den? Uenigheter og teoretisk forvirring. Partiet må utvikles til det redskapet som er nødvendig for sosialismen. Sosialismen er ennå langt fram. Hvis Marx hadde jobba på bedriften vår. 500 nye partimedlemmer i Akershus før 1983? Valget i 1983 – et stort skritt fram? Hvilke kommuner stiller liste ved valget i 1983? Gå inn i Afghanistan-arbeidet. 16 sider A5, 1 MB.

Utgave oktober: (Bladet er feilmerka september.) Vi trenger verving nå. Intervju med nytt medlem. Telefonen ringer i KOS-redaksjonen. Solidaritet? Solidaritet Norge-Polen-markeringer. Afghanistan? 21. august – hva skjedde? Den økonomiske krisa og partiets rolle som arbeiderklassens fortropp. Fylkestingsliste. Programarbeid. Fram for egen jentefraksjon i AKP(m-l). Er kapitalismen progressiv – hva er det som fører til revolusjon? Hva med revolusjonen i Kina og Russland? Spørsmål til innleder – og svar. Hvem sa hva – diskusjonen i gang. Studietips. 24 sider A5, 2 MB.

Utgave desember: Ny giv for Klassekampen. Abonnementsutviklinga. Klassekampen i Akershus – en del viktige områder. Hemmeligheten bak løssalgs-suksessen på Nesodden – god organisering og tålmodig arbeid. Åpent brev fra KK-ansvarlig i Skedsmo og Rælingen. Partiplan for distriktspartiet for 1. halvår 1983. Lenin, Kalle og sosialistisk bevissthet. Kapitalismens udugelighet. Kapitalismen reaksjonær – javel, men ... 8. mars 1983. AKP-jenter i Akershus – hvor var dere på landsmøtet i Kvinnefronten? 32 sider A5, 2 MB.

Årgang 1983

Utgave januar: Strategiske partioppgaver – proforma arbeide? Vinterkampanja for Klassekampen. Distriktsstyret i Akershus Rød Ungdom kritiserer distriktspartiets ungdomsarbeid. Sympatisører i kø for å gå på sirkel. Årsmelding fra DS 1982. Bli dus med DS. 1. mai 1983. Krisa og partiets rolle. Sosialisme-diskusjonen. Proletariatets diktatur eller partidiktatur? 24 sider A5, 2 MB.

Utgave februar: Gjør klar til sluttspurt. RV-program. RV-listene. Marxistisk forum om skolepolitikk. Skolen er et redskap for borgerskapets diktatur både under Ap og Høyre. Fram for AKP(m-l)s svømmeknapp. På veg mot enighet i sosialismedebatten? Retting angående organiseringa av KK-arbeidet. Afghanistankomiteen i Asker har behov for hjelp fra anti-imperialister i Bærum. 12 sider A5, 1 MB.

Utgave april: Vinterkampanja for Klassekampen. Fornyingsarbeidet er avgjørende nå. Innretting på arbeiderklassen. Alarm om Kapitalen-kurset. Nå starter oppkjøringa til valgkampen. 21. august. 12 sider A5, 1 MB. Vedlegg: Forslag til program for Akershus RV 1983. 16 sider A5, 2 MB.

Utgave juni: Bli klokere enn Skånland. Hvorfor bråker dere ikke? Kapitalen-studiene – studiekampanje eller friundervisning? 21. august – kamp mot Sovjets sosialimperialisme. Starten på 1. mai-oppsummering. 8. mars-oppsummeringa går treigt. Ungdomsdebatten. Et forgubba parti med mistro til ungdommen? 16 sider A5, 1 MB.

Utgave juli: Valget – et langt skritt fram eller hue i veggen? Direktiv om fredsmarsjen. Sju punkter for en vellykka valgkamp. RV-fakta. Plan for distriktspartiet høsten 1983. Klassekampen. Oppsummering av sosialismediskusjonen. 1. mai 1983. 20 sider A5, 3 MB.

Utgave september: Gratulerer med valgresultatet. Slipp kvinnene fram. Kvinneundertrykkinga i partiet. Hurpeligaen. Fram for kvinnegrupper i distriktspartiet. Kjønnskvotering. Verving av kvinner. 1. mai i Bærum. Valgkamp med gevinst. RV – hva nå? Lærdommer av Kapitalen-kurset. 12 sider A5, 1 MB.

Utgave desember: Vervekampanjen. Klassekampen-kampanjen. Til kvinneutvalget. Hvordan få til en bra sirkel? RV – hva nå? 16 sider A5, 1 MB.

Årgang 1984

Utgave januar: Klassekampen – en kampanje verd? Plan for distriktsstyrets arbeid i 1984. Vedtak fra distriktspartiets kvinnekonferanse. 8. mars 1984. Vi trenger verving nå. Hva skal kandidattida brukes til? 12 sider A5, 1 MB.

Utgave mars: Vedtak fra distriktsmøtet. Innrettinga på arbeiderklassen. Det offentlige arbeidet. Listeforbund og valg 1985. Klassekampen. Om ungdomsarbeidet. Beredskapsarbeidet. 8 sider A5, 1 MB.

Utgave juni: Partiskole. 600 på leir? Leirnytt. Marxistisk nytenkning. RV-utfordring. Kvinnemishandling i partiet. Slå et slag for Røde Fane. Seminar om prinsipprogrammet. 11 sider A4, 1 MB.

Utgave oktober: DS-vedtak om kvinnespørsmål. AKP må bli kvinnenes parti. Ei sterk RV-liste. Studiekonferanse. Mannskonferanse. Diskusjon om prinsipprogrammet og kvinnespørsmål. Debattinnlegg fra Klassekampen. Kvinnefrontens landsmøte er nær – gled deg. Familiepolitisk program. Kvinneseminar. 24 sider A5, 2 MB. Bilag: Sosialisme i Norge – avisutklipp knytta til to forslag til sosialismekapittel i prinsipprogrammet. 12 sider A4, 2 MB.

Årgang 1985

Nummer 1 (februar): Ekstraordinært årsmøte avholdt i Akerhus AKP(m-l). Vedtak om Klassekampens vinterkampanje. Uttalelser og bevilgninger. Bedre med DNA? – Hvorfor RV? Om diskusjonene om AKP(m-l) som kvinnenes parti. En offensiv mot familiemeldinga. 8 sider A5, 1 MB.

Nummer 2 (mars): Politisér partiet – vi må spille på hele banen. Historia om et partilags sykdom og helbredelse. Beretning fra ei ny partiavdeling. Partimøter om stortingsvalget. Tre gode grunner for å drive valgarbeid. RV-innsamlinga. Noen opplysninger om kvinner og sysselsetting i Akershus. Åttende mars. 16 sider A5, 1 MB.

Nummer 3 (juni): Alle partimedlemmer som valgaktivister. Det er nødvendig med en kamp om sjeler. Har RV noen mandatsjanser? Akershus RVs kulturlotteri. «Jeg elsker valgkamp.» Leve Sydvaranger. 8 sider A5, 1 MB.

Nummer 4 (oktober): Kvinnespørsmålets strategiske betydning. Tredje verden-konferanse. KK-kampanjen. Hvorfor bruker vi ikke KK? 8 sider A5, 1 MB.


Siste oppdatering 26. mai 2020.