Dette nettstedet presenterer eksternt og internt materiale fra Arbeidernes kommunistparti (AKP) og andre deler av ml-bevegelsen. AKP blei nedlagt i 2007, da partiet var med på å stifte etterfølgeren Rødt. AKPs nettsider finner du her, omtrent slik de var ved nedleggelsen. Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP) er et arkiv- og historieprosjekt som har fått overdratt eiendomsretten til AKPs arkiver. Her på ml-historie legger vi ut dokumenter fra AKP og andre deler av ml-bevegelsen.


Les mer

Om arkivprosjektet

Materiale som er deponert i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) [kommer]

Logg over utlagt materiale

Ml-organisasjonene

Hvorfor sladder vi navn i noe av stoffet vi legger ut?

English language page

Hva finner du på disse sidene?

Prosjektet legger ut internt og eksternt materiale (blader, hefter, bøker, rundskriv, plakater, løpesedler osv) i pdf-format (med ei eller flere filer per dokument). Du kan dermed se og skrive ut en nøyaktig kopi av dokumentet. I tillegg er teksten gjort søkbar slik at du kan klippe ut tekst for bruk i andre sammenhenger. (Kvaliteten på denne tekstgjenkjenninga varierer med kvaliteten på originalmaterialet.) Arbeidet i FAP gjøres stort sett på dugnad, og framdriften er i rykk og napp.

Nedafor finner du oversikt over det meste som er lagt ut så langt. Du kan også sjekke loggen vår, se venstre spalte. En del blader og bøker blei også lagt ut mens AKP ennå eksisterte. Gå til AKP-sidene og sjekk menyvalga i den gule linja øverst.


Tjen folket

Tjen folket (TF) var AKP(m-l) sitt internblad på 1970- og 80-tallet. Det starta i 1968 som ei avis som blei brukt i striden mellom SUF og SF. Denne avisa kom ut med to nummer. Seinere blei det et internblad, først for Sosialistiske arbeids- og studiegrupper, seinere for MLG og fra partistiftelsen i 1973 for AKP(m-l) fram til 1988. Det kom ut rundt 140 utgaver, og det mangler bare noen få i det materialet vi hitteil har lagt ut..

Vi har også lagt ut fire utgaver av Enhet – Kritikk – Enhet (EKE), som var en fellesbulletin for ml-bevegelsen i den perioden diskusjonene om å starte et nytt parti pågikk (ca 1971).Det florerte av lokale blader. Noen var interne, andre var ment til spredning i lokalmiljøet eller på skolen/arbeidsplassen.Vi vil etter hvert presentere så mye som mulig av dette, og foreløpig nevner vi noen eksempler: Fram for partiet (FFP, medlemsblad for Oslo fra 1973 til 1988), Rauland (utgitt av et Oslo-lag), Kamp og seier (Akershus), Budstikka (Holmestrand og Hof), 1. mai (Rogaland), Solrenning (Hordaland og tidvis muligens bare Bergen), Raudkluten (Møre og Romsdal), Fram kamerater (Sør-Trøndelag), Slagghaugen (Røros), Rødreven (Nord-Trøndelag) og Kommunist (Troms).


Røde Fane

Røde Fane er et teoretisk tidsskrift, som har vært utgitt av ml-bevegelsen/AKP fra 1972. I 2005 skifta det navn til Rødt!, og det utgis fortsatt, nå av partiet Rødt. Vi har foreløpig lagt ut alle heftene fra 1972 til 1978, samt 1986, som pdf-er. På de gamle AKP-sidene finner du Røde Fane 1991–2004 og Rødt! 2005–07 som html. Rødt! har nå sitt eget nettsted, www.marxisme.no, der du finner mye fra de seinere åra.

Klassekampen

Klassekampen har trofast kommet ut fra 1969. Først var den månedsavis, så kom den ut ukentlig fra 1973 og to ganger i uka fra 1976. Og fra 1. april 1977 har det ikke vært en hverdag uten KK. Vi har foreløpig lagt ut den første årgangen og har planer om å presentere alle månedsavisene. I tillegg vil vi legge ut en del spesialutgaver og noen engelskspråklige utgaver. Vi har også på lager en del materiale knytta til avisprosjektet, f.eks Kommisjonærposten. Det kommer etter hvert.


Sommerleirene var viktige samlingssteder for bevegelsen. Ofte blei det gitt ut daglige leiraviser. Foreløpig har vi lagt ut Revolusjonens røst fra Tromøya 1968, men flere kommer.


Studiebok om imperialismen

AKP gav opp gjennom åra ut en mengde studiebøker. Noen var til såkalte grunnsirkler, altså basisopplæring for nye eller potensielle medlemmer. Andre var mer spesialiserte. Vi prøver å digitalisere så mange som mulig av disse. Vi har starta med serien «Partiskolen» fra slutten av 1980-tallet.Direktiver og meldinger kom partiledelsen stadig med, i alle fall de førsta åra av partiets liv. Disse er vanskeligere å systematisere enn andre blader og bøker, men vi forholder oss til arkivbokser som partiarkivet. Foreløpig har vi lagt ut innholdet i en slik boks, i alt et par hundre skriv.En egen kategori trykksaker er de som dreier seg om partiet sjøl (og de øvrige ml-organisasjonene): programmer, beretninger, vedtekter – og forslag og debatter knytta til disse.AKP og andre deler av bevegelsen har sannsynligvis gitt ut flere hundre hefter og bøker. La oss for enkelhets skyld dele dem inn i følgende kategorier: klassikertekster, faglig kamp og næringspolitikk, kvinnekamp, internasjonal solidaritet, den internasjonale kommunistiske bevegelsen, forsvarsspørsmål, økonomi, historie, andre temaer (f.eks miljø, idrett, rasisme) og ymse.

Sida er sist oppdatert 26. februar 2012.