Noen av organisasjonene i ml-bevegelsen

AKP (m-l) ||| SUF (m-l) ||| MLG ||| RU ||| NKS

Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene) – AKP (m-l)

AKP (m-l) blei stifta 18. februar 1973. Partiet sprang ut av SUF (m-l) og MLG. Partiet var basert på marxismen-leninismen-Mao Tse Tungs tenkning og var på 1970-tallet et av Vest-Europas sterkeste ml-partier. AKP så på det kinesiske, og ei tid også det albanske kommunistpartiet, som bærerne av den ekte kommunismen, og en vurderte Sovjetunionens kommunistiske parti som ikke-kommunistisk (revisjonistisk). Sovjet blei sett på som ei imperialistisk supermakt på linje med USA. AKP(m-l) blei i økende grad kritisk til utviklinga i Kina utover 1980-tallet, og partiet brøyt forbindelsene med Kinas kommunistparti etter massakren på Den himmelske freds plass i 1989.

AKP(m-l) spilte en sentral rolle i solidaritetsarbeidet for Vietnam og Palestina og i kvinnebevegelsen. Etter en proletariseringskampanje på midten av 1970-tallet vokste partiets innflytelse i deler av fagbevegelsen.

Avisa Klassekampen var offisielt organ for partiet fra stiftelsen til april 1991. Partiets teoretiske tidsskrift het Røde Fane. Det skifta navn til Rødt! i 2005. Partiet grunnla forlaget Oktober og plateselskapet Mai.

AKP (m-l) fikk av myndighetene ikke stille til valg under sitt eget navn, som det (etter klage) blei bestemt var for likt Norges kommunistiske parti (NKP). En etablerte da Rød valgallianse av AKP (m-l) og uavhengige sosialister (RV).

Tillegget (m-l) blei sløyfa fra partinavnet på landsmøtet i 1990. På dette landsmøtet blei også RV heilt fristilt som et eget parti, uten noen særretter for AKP. Da AKP og RV sammen med andre stifta det nye partiet Rødt i 2007, gikk AKP inn i Rødt og la ned sin egen organisasjon.

Rød ungdom, RU, var ungdomsorganisasjon for både AKP og RV og er i dag ungdomsorganisasjonen til Rødt. Norges kommunistiske studentforbund, NKS, var partiets studentorganisasjon. NKS fortsatte som sjølstendig organisasjon etter partisammenslåinga.

Ledere i AKP (m-l) var:

 • 1973–1975: Sigurd Allern
 • 1975–1984: Pål Steigan
 • 1984–1988: Kjersti Ericsson
 • 1988–1992: Siri Jensen
 • 1992–1997: Solveig Aamdal
 • 1997–2006: Jorun Gulbrandsen
 • 2006–2007: Ingrid Baltzersen

Det deponerte arkivet består av tidsskriftet Røde Fane, intermedlemsbladene Enhet – Kritikk – Enhet, Tjen Folket og Opprør, lokale internmedlemsblader fra alle fylker, programmer, uttalelser, sommerleirmateriale, fotografier og diverse saksmapper.


Sosialistisk ungdomsforbund (marxist-leninistene) (SUF (m-l))

Sosialistisk ungdomsforbund (SUF) blei stifta i 1963 som ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti (SF). Fra 1966 oppstod en opposisjon påvirka blant annet av splittelsen i den internasjonale kommunistiske bevegelsen, de militante frigjøringskampene i den tredje verden og kulturrevolusjonen i Kina. Fra 1967 fikk denne retninga flertall i SUF, og organisasjonen satte seg som mål å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge. Denne retninga brøyt med SF i 1969, og SUF skifta da navn til SUF (m-l).

Da MLG stifta AKP (m-l) i 1973, blei SUF (m-l) partiets ungdomsorganisasjon. Navnet blei endra til Rød Ungdom (RU), som seinere også blei ungdomsorganisasjonen til valgalliansen og partiet RV, og nå til partiet Rødt.

SUF utga medlemsbladet SUF-Nytt, seinere Bolsjevik. Etter stiftelsen av AKP (m-l) blei Bolsjevik Rød ungdoms medlemsblad. SUF (m-l) og MLG grunnla avisa Klassekampen i 1969.

SUF og seinere SUF (m-l) utgav Ungsosialisten. Bladet endra i 1969 navn til Røde Garde. Dette blei etter hvert organet til RU. I 1978 ble Ungsosialisten for 1967–69 utgitt i bokform.

Ledere i SUF og SUF(m-l) var:

 • 1963–65: Ole Kopreitan
 • 1965–66: Theo Koritzinsky
 • 1966–67: Peder Martin Lysestøl
 • 1967–68: Sigurd Allern
 • 1968–69: Sigmund Grønmo
 • 1969–71: Pål Steigan
 • 1971–73: Sverre Knutsen

Det deponerte arkivmaterialet rundt SUF går i hovedsak tilbake til 1966 og fram til 1973. Det stammer stort sett fra perioden etter bruddet med SF. Det dreier seg blant annet om dokumenter fra landsmøter, sentralstyre/sentralkomite, studie- og skoleutvalg, slikt som møteprotokoller, rapporter, direktiver og korrespondanse, samt sentrale og lokale internmedlemsblader. Arkivet inneholder også materiale etter enkelte av lokallaga, blant annet fra Bryn/Hellerud lag av SUF tilbake til 1963. Noe materiale er blitt overført AKPs arkiv.


Marxist-leninistiske grupper (MLG)

MLG blei oppretta i 1970 med formål å skape et nytt kommunistisk parti i Norge. Dette var den partibyggende organisasjonen som stifta AKP (m-l) i 1973.

MLG hadde sitt opphav i Sosialistiske arbeids- og studiegrupper (SASG), men var strammere organisert og hadde opptakskrav. Gruppene samarbeida med Marxist-leninistisk front (MLF) (1970–), som var vurdert som en nær alliert i arbeidet med å bygge opp det nye partiet. MLF var en marxist-leninistisk organisasjon som oppstod som en opposisjon i Norges kommunistiske parti (NKP), og der flertallet med Kjell Hovden i spissen seinere grunnla Kommunistisk arbeiderforbund (KA). Mindretallet med Georg Vaagen som en av talspersonene gikk i 1972 inn i MLG.

MLG spilte en viktig rolle i Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid (Akmed) og vokste kraftig i forbindelse med EEC-striden i 1972. Videre var solidaritetsarbeid i samband med Vietnamkrigen og Palestina viktig. MLG utga avisa Klassekampen fra 1972. Fra 1969 og fram til da var avisa utgitt av «en gruppe marxist-leninister».

Tidsskriftet Røde Fane var opprinnelig MLFs blad. Nr 1, 1970 er «utgitt av Østkanten, Lambertseter og Manglerud lag av NKP og Kristiansand kommunistiske ungdomslag; støttet også av Lillehammer KU». Nr 4 samme år har MLF som utgiver. Fra og med nr 1, 1972 er bladet «teoretisk tidsskrift for MLG».

Formann for MLG i 1970–71 var Torstein Haldorsen og i 1971–72 Sigurd Allern.

Det deponerte arkivet inneholder materiale fra sentralkomiteen og fra enkelte lokallag og Akmed. Se også SUF/SUF (m-l)s arkiv. Sentralkomiteene glir over i hverandre, ser det ut til. Det har derfor ikke vært mulig å skille MLG klart ut arkivmessig. Internmedlemsbladene Enhet – Kritikk – Enhet og Tjen folket ligger i AKPs arkiv.


Rød Ungdom (RU)

Rød Ungdom var fortsettelsen av SUF (m-l) (se over). RU ble ungdomsorganisasjonen til AKP (m-l) da partiet blei stifta i 1973. Fra 1991 av ble RU også ungdomsorganisasjonen til Rød Valgallianse og fra 2007 av til det nye partiet Rødt.

Rød ungdom har gitt ut bl.a. tidsskriftene Røde Garde, Rute 80 og Rebell.

Ledere i RU har vært:

 • 1973–1976: Helge Øgrim
 • 1976–1979: Erling Maartmann Moe og Grete Knudsen – offisielle talspersoner
 • 1979–1983: Bjørgulv Braanen
 • 1983–1985: Per Overrein
 • 1985–1987: Ann Helen Skaug
 • 1987–1989: Anne Kathrine Fuglem
 • 1989–1990: Claus Jervell (Sigrid Jansen fungerte deler av perioden)
 • 1990–1991: Karoline Stensdal (Jo Ryste fungerte deler av perioden)
 • 1992–1994: Jo Ryste
 • 1994–1996: Jorunn Folkvord
 • 1996–1998: Marte Michelet
 • 1998–2000: Wenche With (Espen Løkeland-Stai fungerte deler av perioden)
 • 2000–2002: Eivind Volder Rutle
 • 2002–2004: Marijke Berdahl
 • 2004–2006: Bjørnar Moxnes
 • 2006–2008: Mimir Kristjansson
 • 2008–2010: Mari Eifring
 • 2010–2012: Iver Aastebøl
 • 2012–: Seher Aydar

Det deponerte arkivet består av det interne diskusjonsbladet Bolsjevik og tidsskrifta Røde Garde, Rute 80 og Rebell.


Norges kommunistiske studentforbund (NKS)

NKS blei grunnlagt som AKP (m-l)s studentorganisasjon i 1974. I si storhetstid eksisterte NKS ved alle landets universiteter, samt ved ei rekke høgskoler. NKS var på denne tida drivkraft bak Rød Front og dreiv arbeid både med fagkritikk og interessekamp (f.eks. høyere lån/stipend). Organisasjonen var også drivkrafta bak Faglig studentfront, som arbeidet med å få studenter til å engasjere seg i faglig kamp. NKS opplevde en kraftig nedtur på 1980-tallet. I forbindelse med partikrisa på begynnelsen av 1990-tallet fristilte NKS seg fra AKP, uten at det blei å gjenspeile seg i AKPs vedtekter. Vedtaket blei siden blitt omgjort.

NKS benytta seg etter hvert omtrent utelukkende av nynorsk, og det offisielle navnet har derfor vært Noregs kommunistiske studentforbund.

NKS var motstander av å slå sammen AKP og RV til partiet Rødt. Våren 2007 gikk NKS sammen med ML-gruppa Revolusjon om å stifte Kommunistisk plattform (KPML).

Ledere i NKS har – så langt vi har greidd å få oversikt – vært Bernt Holtsmark, Geir Lundby (konstituert), Kjersti Ericsson, Paul Bjerke, Toril Mellum, Bjørn Olav Utvik, Mari Skåre og Hans Olav Brendberg, som var siste landsmøtevalgte leder.

Det deponerte arkivmaterialet består av tidsskriftene Hva må gjøres? og Til kamp, internbladet 4. mai samt landsmøtepapirer.


Oppdatert/korrigert 11. mai 2012.