27. april 2003

Asgeir Bell
er fylkestingsrepresentant for Rogaland RV og nestleder i AKP

EØS-avtalen og EU er tema i høstens valgkamp

Norge og EFTA har godtatt en tidobling av betalingen for EØS-avtalen, opp til 1,7 milliarder kroner årlig. En betalingsavtale som skulle være midlertidig (5 år fra 1994) har nå blitt videreført og er et eksempel på utpressing av små stater for oppretting av gjensidige avtaler. Norge har gjort dette uten å oppnå noen toll-lettelser utover de tollfrie kvotene vi får etter internasjonal rett. Som forhandligsresultat er det vel vanskelig å komme dårligere ut enn å betale 1.500 millioner (Norges andel) for å unngå toll på 150 millioner, en tollfrihet som Norge uansett har rett på. Norge burde i stedet kvittet seg med hele EØS-avtalen.

EØS-avtalen griper nå inn på svært mange områder som ikke var forutsett da den ble inngått. Det gjelder alkoholpolitikk, distriktspolitikk (fjerning av gradert arbeidsgiveravgift), likestilling (ansettelse av kvinner på universiteter), hjemfallsrett til kraft (der ESA går til felts mot offentlig eierskap og den beskyttelsen som konsesjonslovene gir). Men aller farligst er den tvangstrøya som EØS utgjør når det gjelder å utnytte petroleumsressursene våre. EØS-avtalen og lisensdirektivet fører til rasering av norsk olje- og verkstedsindustri, siste eksempel er Rosenberg-kontrakten som gikk til Spania. Gassdirektivet tvinger leverandørene til å konkurrere med hverandre om å levere billigst gass, slik at prisen vi får blir redusert. Vi kan i det hele tatt stille spørsmål om vi har grunnlag for å føre en nasjonal olje- og gasspolitikk i Norge.

EØS-avtalen slik den fungerer i dag betyr at vi mer og mer må opptre som EU-medlemmer underlagt Brussel. Å gå inn i EU vil ikke endre på noe av dette, det betyr at vi bare mister retten til å si opp EØS-avtalen og mister vetoretten mot nye direktiver, som er viktig, selv om ingen regjering har villet bruke den til nå. Vårt alternativ er handelsavtale slik den fungerte fra 1973 til 1994. Den gir tollfrihet mellom Norge og EU på alle industriprodukter, men holder landbruk og fiskeri utenom. Handelsavtalen fortsetter å gjelde selv om EØS-avtalen sies opp.

Dette er en viktig sak for lokalsamfunna i Norge og dermed også for valget til høsten. Regjeringen har i lang tid latt seg presse av EU og sist godtatt en nyforhandla EØS-avtale som bare kan forstås som en ordning som er gjort så dyr at spranget til fullt medlemskap skal bli mindre for Norge. Vi mener fylkesting og kommuner må 1) kreve utredning av alternativ til EØS-avtale, 2) kreve EØS-avtalen fjerna.

I Rogaland eier kommunene ennå det store kraftselskapet Lyse Energi. Fordi dette er underlagt offentlig eie, er det unntatt fra hjemfallsrett. ESA krever at alle eiere utenom staten skal behandles likt. Enten må hjemfallsrett innføres for alle, også kommunene, eller så må den fjernes helt. Dette øker presset for å selge kommunenes eierandeler. Sluttresultatet blir at eierskapet til vannkraften havner utenfor landet. Kraftprisen til industri og forbruk vil stige, og det blir umulig å opprettholde den kraftkrevende industrien her i landet. Vi har viktig industri å forsvare og ny industri å utvikle dersom vi påny kan etablere nasjonal kontroll over ressursene våre.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside