10. august 2003

Frode Bygdnes
er RVs førstekandidat i Troms og med i AKP

Bytt ut Barlindhaug

Leder av Distriktskommisjonen, Johan Petter Barlindhaug, vil avvikle fylkeskommunen. "For svak og for liten," hevder han, mens kanskje nettopp fylkeskommunen er folkets beste vern mot den private tilegnelsen av verdiene i distriktene.

Barlindhaug er bukken som passer havresekken. Som direktør for Barlindhauggruppen i Tromsø har han spesielle interesser av at verdiene i distriktene privatiseres. Ett av eksemplene som Barlindhaug trekker frem, er at grunnrenta tilknytta oppdrett bør forvaltes lokalt. Men avvikler en fylkeskommunen, så vil denne forvaltninga av grunnrenta, tilfalle de private aktørene, og folket blir fratatt denne verdien. Nettopp fylkeskommunen er det beste forsvaret for at grunnrenta skal komme folket til gode og bli i regionen.

Lederen av kommisjonen sier til Nationen: "Makt må bli overført fra sentralt nivå til et nytt og mer handlekraftig regionalt." Hva for noe? Er det utpeking av sykehusenes foretaksstyrer eller SND-styrenes sammensetting han vil foretrekke fremfor et demokratisk folkevalgt organ? I hvert fall gir dette kapitalkreftenes større spill med styringa av våre felles ressurser og er en avdemokratisering av den politiske styringa i distriktene.

Distriktskommisjonen, oppnevnt av regjeringa, skulle legge grunnlaget for en brei politisk debatt om distriktspolitikken i årene fremover. Kommisjonen skulle sikre en åpen og god dialog med alle aktører i distriktspolitikken. Det vi nå ser er en agent for Erna Solbergs kamp for å legge ned fylkeskommunen. Det er uredelig av Høyre-ministeren å finne aktører som har egeninteresse av å begrense den folkelige innsikten i offentlig forvaltning.

Den beste distriktspolitikken blir nok meisla ut av politiske valgte aktører i et lokaldemokrati som fylkeskommunen. Til fylkestingsvalget må velgerne avgjøre om de skal stemme på dem som vil gi ifra seg politisk innflytelse - eller på dem som fortsatt vil ha politisk styring av våre fellesressurser.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside