10. juni 2003

Ellen Røsjø
er leder av Foreldre for en bedre SFO i Oslo og med i AKP

Det store foreldreranet

Byrådet i Oslo går nå inn for å tilbakebetale ca 35 millioner kroner til foreldre som har betalt for mye for sitt barns plass i skolefritidsordning (SFO) i 1999, 2000 og 2001. Vi foreldre organiserte oss til felles protest i mars 2001 i det vi kalte Foreldre for en bedre SFO i Oslo. Foreldre har påpekt feil og prøvd å hindre en ulovlig pris siden januar 2001. Derfor er vi glade for at SFO-foreldre endelig får tilbake en god del av de midlene som er ulovlig innkrevd av Oslo kommune gjennom flere år! Men beløpet som kommunen skylder foreldrene er mer enn dobbelt så stort!

Oslo kommune, har på tross av løfte om opprydding,

  • etterbelastet pensjonskostnader som ikke er reelle
  • beslaglagt "Oslo indre øst"-midler
  • ikke vurdert de SFOene som er definert som underskuddsordninger
  • undervurdert kostnadene for barn med spesielle behov, samt
  • unnlatt å beregne rentegodtgjørelse.

Det er dessverre også slik at det som er brukt av ressurser etter januar 2002 i all hovedsak er brukt til å finne ut hvordan man skal betale minst mulig tilbake til foreldrene, og ikke for å rydde opp i rotet i SFO.

Intensjonen med handlingsprogrammet "Oslo indre øst" er å jamne ut levekårsforskjeller i Oslo over en tiårsperiode. Det finansieres som et spleiselag mellom stat og kommune. På Oslo kommunes nettsider 2. juni i år finner man spesielt om hva midlene som går til SFO skal brukes til:

  • "a) subsidiering av foreldrebetalingen
  • b) styrking av kvaliteten på innholdet"

Alle skolene beskriver også samme sted at de først og fremst bruker midlene til å subsidiere foreldrebetalingen så flest mulig kan delta i tilbudet.

Oslo indre øst-SFOene var da også gratis fra starten av handlingsprogrammet i 1997. Betaling måtte innføres fra høsten 1999 - pga manglende budsjettdekning (driftsstyrene ble tvunget til det). Det førte til et stort prishopp og mange barn måtte slutte. Så viste det seg at man likevel tok inn for mye foreldremidler. I 1999 gikk derfor 10 av de 12 SFOene i Oslo indre øst med overskudd på 4,9 millioner kroner. Dette såkalte mindreforbruket ble lovt overført, og derfor brukt i 2000. Så fikk SFOene kontrabeskjed i desember 2000 (bare 3 % kunne overføres, ble det påstått). Etter at midlene var brukt opp, beslagla Oslo kommune likevel ulovlig overskuddet fra året før! Og på toppen av det hele ble dette snudd til et krav om at det som nå ble kalt "merforbruket" fra 2000, skulle inndekkes av foreldrene i 2001 ...

Og det mangla ikke på varsler om at dette var ulovlig - SFO-lederne skrev brev til byråden i desember 2000, vi foreldre protesterte og nekta å vedta SFO-budsjetter med krav om inndekning av et slikt "merforbruk" i tillegg til krav om husleie mm. Alt dette er jo siden kjent ulovlig - det siste av Namsretten og Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus og det første av Kommuneadvokaten.

Det ble likevel ikke rydda opp. Det vil man heller ikke gjøre nå. Byrådet påstår det er vanskelig - eneste grunn til det er at de har brukt så lang tid på å utsette opprydninga og rota det enda mer til imens ...

Kommunerevisjonen legger nå i stedet opp til å kreve disse midlene tilbakebetalt av foreldrene! - selv om dette også er øremerkede statstilskudd. De totale indre øst-midlene for SFO i 1999 var på 16,3 millioner kroner, hvorav 2,8 millioner ble overført til 2000 (jf Skoleetatens årsberetning for 1999 og 2000). Dette må bety at de resterende 13,5 millioner kr ble brukt i 1999. Kommunerevisjonen må derfor ta med disse 13,5 millioner i sin beregning for å finne overskuddet på SFOene i Oslo indre øst i 1999. Det har de ikke gjort! Kommunerevisjonen har tvert imot beregnet at SFOene i Oslo indre øst hadde et underskudd på 8,9 millioner kroner i 1999. Legger vi til 13,5 millioner får vi et overskudd på 4,6 millioner i 1999 for disse SFOene.

Da jeg var barn sa vi juksemaker pipelort tar igjen og gir bort!

Det er klart det er sterkt at kommunen endelig må innrømme at den skylder foreldrene flerfoldige millioner og at vi som foreldreaksjon har greid å presse det fram ved iherdig å påvise feil og mangler ved deres beregninger. Men det er sterke krefter vi har med å gjøre som prøver å sno seg unna halvparten av det foreldrene har krav på og bli ferdig med det nå. Det er jo ikke akkurat noen sak å skryte av i valgkampen for byrådspartiene i Oslo. Vi spør oss derfor: Når skal det endelig ryddes opp? Vi håper et flertall i bystyret vil tvinge det gjennom på sitt møte 18. juni.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside