7. juni 2003

Mathias Bismo
er med i Hordaland AKP

NSB - jernbanens verste fiende?

NSB og jernbanen har i lang tid vært mer eller mindre synonymer. Men slik er det dessverre ikke lenger. De endringene som har skjedd med NSB siden midt på 1990-tallet har fullstendig endret NSBs karakter - selskapet fremstår i dag mest av alt som en av jernbanens fremste fiender.

Nå er det selvsagt ikke slik at jernbanepolitikken var perfekt før endringene heller. Togsettene var gamle og punktligheten var på ingen måte det som kjennetegnet togtrafikken. Men det var like fullt et selskap hvis fremste mål var å tilby forholdsvis effektiv og billig transport av både mennesker og varer. Selv om det lenge før omleggingene ble lagt ned flere strekninger enn det ble opprettet, tilbød NSB i det store og det hele en tjeneste som mange benyttet seg av.

Men så kom 1990-tallet og den nye tids langt mer aggressive kapitalistiske ideologi. Det skulle ikke lenger være nok å tilby en tjeneste folk benyttet seg av, kostnadseffektiviteten skulle settes i første rekke. Jernbaneverket og driftsselskapet NSB BA ble atskilte enheter. Sistnevnte har siden den gang også skilt ut flere nye selskaper der de selv sitter med makten, nemlig Ofotbanen, Flåmsbana og Gardermobanen - og flere kommer sikkert. I likhet med moderselskapet skulle også disse drive kostnadseffektivt. Men hvordan?

På Flåmsbana ble dette "løst" ved å sette opp prisene og fjerne ulike rabatter som (inntil videre) gjelder for strekningene som opereres direkte av NSB BA. Men det store problemet var like fullt Gardermobanen. Det hadde vært et dyrt prestisjeprosjekt som var avhengig av høyt belegg, i tillegg til høye priser, for å bære seg. Gardermobanen selv har slått fast at det er et problem for lønnsomheten at så "få" tar fly. Selskapet har derfor ropt og klaget seg fram til fristilling fra moderfirma og konkurrent NSB. Dette skal "bidra til at det etter hvert kan bli reell konkurranse innen jernbanetransport i Norge", sier samferdselsminister Skogholm.

Den viktigste konkurrenten til flyet er toget. Selv om det går ekspressbusser parallelt med de fleste jernbanestrekninger i dag, benyttes disse hovedsakelig av folk som skal reise til steder der toget ikke stopper lenger (er det dette som menes med slagordet "ta toget dit toget ikke går"?) og som ikke har fått plass på toget (for, i motsetning til tidligere, kan man ikke lenger gå på et tog og regne med å få være med videre dersom man ikke har forhåndskjøpt plassbillett). Mens ekspressbussen mellom for eksempel Bergen og Oslo, som for øvrig er blant Nord-Europas mest trafikkerte innenlandsstrekninger med fly, tar nærmere 12 timer, tar toget bare 6½ time. Selv om NSB nå har bestemt seg for å bruke lenger tid på strekningen, visstnok for å holde rutetidene, konkurrerer ikke Bergensbanen først og fremst med Haukeliekspressen - det er først og fremst flyet toget er et alternativ til.

Men nå er Gardermobanen i ferd med å få drahjelp fra sin tidligere eier. NSB BA har nemlig bestemt seg for å legge ned nattogene i Sør-Norge. Dermed blir den eneste muligheten man har til være ved en av byene ved endestasjonene om morgenen flyet. Og om ikke det er nok, har NSB BA også truet med å legge ned flere avganger på de langdistansestrekningene. Dette er ikke annet enn en gavepakke til flyselskapene, og dermed også Gardermobanen.

På initiativ fra RV vedtok Rogaland fylkesting enstemmig en uttalelse for å bevare nattoget. Lignende uttalelser kommer trolig også til å komme i andre kommunestyrer og fylkesting som blir berørt av dette. Men det må gi en bismak for flere representantene fra av partiene å vite at det er nettopp deres partier som siden 1990-tallet har strammet kvelertaket rundt jernbanen. Det er deres partier som har blokkert nødvendig forbedring av infrastrukturen, det er deres partier som har tvunget prisene opp, det er deres partier som har skapt usikkerhet og dermed svekket rekrutteringen til jernbaneyrket, det er deres partier som nekter å bevilge det som bevilges til jernbanen i land det er naturlig å sammenligne seg med.

Det er vanskelig å drive bedriftsøkonomisk lønnsom jernbane i et land med Norges geografi. Trolig er det bare Gardermobanen og lokal- og regionaltrafikken i det sentrale østlandsområdet som på sikt kan bære seg dersom det ikke kommer drastiske tiltak for å flytte transport over til jernbanen. Det er imidlertid lite sannsynlig at myndighetene på kort sikt vil komme med tiltak som begrenser bilbruken. Det er også ganske så usannsynlig at det kommer tiltak for å begrense flytrafikken på strekninger der flyet og jernbanen er konkurrenter. Derfor er faktisk det mest lønnsomme rent økonomisk sett for NSB BA å bygge ned langdistansevirksomheten sin.

Dette er, i likhet med for eksempel de enorme svingningene i strømprisen, et direkte resultat av den markedsorienteringen så å si alle stortingspartiene har drevet frem de siste 10-15 årene.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside