5. februar 2003

Solveig Aamdahl
er medlem av sentralstyret i AKP

Derfor streiker lærerneLærere over hele Norge går til politisk streik torsdag 6. februar. Bakgrunnen for dette er regjeringas rasering av det likeverdige skoletilbudet.

Fredag i forrige uke vedtok regjeringa å overføre forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunene. Det vil bety at lærernes lønns- og arbeidsvilkår vil kunne variere fra kommune til kommune og fra skole til skole.

Tidligere var det hensynet til at vi skulle ha en nasjonal enhetsskole som hadde størst betydning, når en skulle diskutere den utdanningspolitiske utviklinga og lærernes lønns- og arbeidsforhold. Slik er det ikke mer, også på skolens område ønsker regjeringa at markedet skal være rådende. De ønsker å innføre et marked på et nytt område, tidligere fantes det ikke er marked som kunne bestemme over skolen. Men der private ser mulighet for å tjene penger, legger regjeringa alt til rette, sjøl om det betyr en rasering av det som tradisjonelt har vært styrken i norsk skole.

Utdanningsforbundet har i flere år blitt satt under press for å godta en utvidelse av lærernes arbeidstid. Det har de gått med på nettopp for at regjeringa ikke skulle overføre forhandlingsretten fra staten til kommunene. Hele det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringa og Utdanningsforbundet har vært avhengig av at forhandlingsretten skulle beholdes av staten.

Når regjeringa nå vedtar å forandre på dette, uten forhandlinger, og uten å gi informasjon, kan det bare bety at de ikke ønsker å ta hensyn til dette samarbeidet.

Lærerne har de siste åra fått økt lønn, men fremdeles ligger de langt under de som det er naturlig å sammenlikne seg med. Den økte lønna lærerne har fått har de betalt sjøl - gjennom en utvidelse av arbeidstida.

Angrepa på skolen og lærerne har vært mange fra Bondevik-regjeringa. Og de vil fortsette, planene framover er klare:

  • Svekking av kompetanseforskriftene med krav til utdanning hos lærere/rektor
  • Svekking av ressurstildelingsordninga
  • Mindre vekt på læreplaner
  • Mer vektlegging av tester
  • Svekking av opplæringsloven
  • Lov om frittstående skoler

Regjering fjerner det som skulle sikre alle barn og unge i Norge et likeverdig skoletilbud.

I tillegg til dette overfører ikke staten nok ressurser til kommunene for å løse lovpålagte oppgaver. Kommuneøkonomien er så svak at elevene i mange kommuner ikke får den undervisninga de har krav på.

Den aktuelle saka som lærerne streiker for nå er overføring av forhandlingsansvaret fra staten til kommunene. Dersom regjeringas politikk overfor skolen ikke blir stoppa, vil det være nok av saker å gå til streik mot framover. Det er viktig at også elever og foreldre protesterer mot den utviklinga vi nå ser.

AKP støtter streiken, og oppfordrer til aksjoner mot alle tiltak fra regjeringas side for å rasere norsk skole.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside