15. juni 2003

Jens Ingvald Olsen
er RVs førstekandidat i Tromsø og med i AKP

SV ved makta i Tromsø 1999-2003

SV har med 6 representanter og AP med 21 reint flertall i Tromsø kommune i denne valgperioden. Ordfører er Herman Kristoffersen (AP). AP har tre og SV en komiteleder (Pia Svensgård, helse- og sosialkomiteen). Sammen med de "borgerlige" partiene har AP og SV gjennomført den største administrative omstillinga i nyere tid. Tromsø har blitt en "tonivå-kommune". Med virkning fra 1. mars 2002 blei det etablert 113 resultatenheter med budsjettansvar direkte underlagt rådmannen. Rådmannen har nå det hele og fulle ansvaret for drifta etter at politikerne har vedtatt årsbudsjettet. Tromsø har også fått en mye sterkere politisk maktkonsentrasjon hvor komiteene nesten er tømt for oppgaver og formannskapet har fått mye større makt.

Rød Valgallianse har vært den eneste opposisjonen i kommunestyret. Utafor kommunestyresalen har situasjonen vært en annen. De kommunale fagforeningene har under hele omstillingsprosessen vært mer eller mindre i konflikt med den politiske ledelsen. Lærerlaget (nå Utdanningsforbundet) brøyt ut og trakk seg fra hele omstillinga i sluttfasen. Tillitsvalgte i Kommuneforbundet karakteriserer denne valgperioden som den perioden med desidert dårligst samarbeid mellom fagforeningene og den politiske ledelsen. Det har vært intervju i lokalpressa med leder i NKF-foreninga hvor han sier han heller vil ha Høyre tilbake i styringa.

Omstillingsprosjektet ble "solgt" med hovedargumentasjon om slankere og mer kostnadseffektiv administrasjon og drift. Man skulle ha bort alle de unødvendige administrative leddene mellom rådmann og det ytterste tjenesteleddet. Minst 100 millioner kroner skulle spares og komme den direkte kommunale drifta til gode, dvs skolebarna, de eldre, osv. De over 100 resultatenhetene med hver sin enhetsleder skulle ansvarliggjøres i forhold til tildelt budsjett, og man skulle få slutt på alt "overforbruket".

SV har forsvart denne omstillinga varmt. Liknende omstilling gjennomføres i hele kommune-Norge, og er en del av en internasjonal utvikling. Offentlig sektor skal reduseres som driftsorganisasjon, og den skal gjøres tilgjengelig for privat kapitalakkumulasjon. Den offentlige velferden hvor kommunene har vært krumtappen, blir nå omdanna i markedstenkningas bilde. Sjukehjem, skoler, barnehager, kulturvirksomhet, teknisk drift osv skal nå drives etter samme prinsipper som private bedrifter. Ei helt sentral underliggende målsetting i omstillingsprosessen er å legge til rette for konkurranseutsetting og privatisering.

Frp til dekka bord

Frp, Høyre og Venstre i Tromsø har fått en gavepakke av dimensjoner fra SV og AP. De kommer nå til dekka bord, noe Frp åpent har gitt begeistra uttrykk for. Men hvis det hadde vært Frp og H som hadde prøvd å gjennomføre den samme omstillinga i Tromsø, hadde stormen av protester fra fagbevegelsen hatt et langt høyere støynivå.

SV og AP har gjennom denne valgperioden bragt Tromsø kommune ut i det største økonomiske uføre i nyere tid. For 2002 var forskjellen mellom vedtatt budsjett og driftsnivå 123 millioner kroner, ca 70 millioner bare i helse- og sosialsektoren. "Bestillinga" som SV og AP ga rådmannen for 2002 var umulig å levere. Situasjonen for 2003 er ikke stort bedre. SV ville heller ikke støtte RVs forslag om at Tromsø kommune skal slutte seg til "Aksjon For velferdstaten", da RV fremma dette under siste budsjettbehandling.

Heldigvis er det sånn at den faglige integriteten i pleie- og omsorgssektoren fortsatt er slik at de driver "sivil ulydighet", og gir det tilbudet som de mener er forsvarlig. De ansatte i denne sektoren er satt under et helt utilbørlig press fra den politiske ledelsen. Ordren fra SV og AP lar seg ikke løyse uten at tilbudet til de eldre hjelpetrengende i Tromsø må reduseres betydelig. Lederne ved to av sjukeheimene var intervjua i avisa Tromsø nylig og sa at hele 20 plasser måtte stenges fra 1. juli hvis budsjettet skulle følges. SVs Pia Svensgård (ordførerkandidat) rykka ut i avisa dagen etter og ga de to enhetslederne reprimande fordi de uttalte seg til avisa. De skulle gått til rådmannen. SV har blitt den virkelig store budsjettvokteren og svært aktive utførere av den statlige nedskjæringspolitikken overfor kommunene. Demokratiet og ytringsfriheta for kommunalt ansatte er også svekka gjennom omstillinga. Rød Valgallianse mener at enhetslederne skal ha en sjølsagt rett til å uttale seg til media om forholdene de jobber under, og ikke minst hvilke tjenestetilbud befolkninga får og vil få framover.

SV og miljø

I transport-/miljøpolitikken har SV bidratt til ei stor økning av privatbilismen inn mot sentrum av Tromsø gjennom å støtte kommunens kjøp den private Langnestunnellen for ca 40 millioner kroner. Dette var en bompengeveg fra flyplassen inn mot sentrum som var lite brukt, avgifta var 10 kr (i tillegg til den lokale bensinavgifta). Det er det nå blitt fri kjøring. Bussbruken lider sjølsagt kraftig på grunn av dette, og andre langt viktigere investeringsbehov blir ikke dekt. RV foreslo at pengene skulle gå til investering i ny og helt presserende ungdomskole. To måneder før vedtaket i kommunestyret var det imidlertid intervju med SVs gruppeleder, Rolf Ketil Bjørn, i avisa Tromsø, hvor han (helt riktig) karakteriserte tunnellkjøpet som helt vanvittig: "Han og SV vil bruke pengene på byens skoler, ikke bilkjørerne." Men når det kom til stykket, var det full tilslutning til Herman Kristoffersens valgløfte om "gratis" tunnel.

I bymiljøet har SV bl.a. bidratt til at det er bygd et skrekkens eksempel av en 12 etasjes forretnings- og boligblokk, Sentrum terrasse, midt i byen.

Kraftsalg

I dag er "alle" mot å selge kommunale kraftselskap. Til og med AP og Frp. SV har jo vært mot hele tida ... eller? Vidar Eng, SVs fylkestingsleder, hadde nylig et bra innlegg i lokalavisene hvor han advarte folk mot å stemme H eller Frp til høsten fordi det er så viktig å ha offentlig eierskap av de store nasjonale verdiene som kraftselskapene utgjør. Her i Tromsø har SV medlemsmøtevedtak om å gå inn for salg av Troms Kraft, hvor Tromsø kommune eier 40 % og Troms fylke 60 %! Riktignok skulle salget begrenses til 33 %, som gruppeleder Rolf Ketil Bjørn gikk inn for i kommunens eierstrategiutvalg, men likevel.

I kommunens økonomiplan for 2001-04, som er vedtatt med SVs støtte, er det imidlertid lagt inn inntekter tilsvarende salg av 49 % av aksjene i Troms Kraft as. Da kommunestyret behandla "Eierstrategiutvalgets sluttrapport" 19. desember 2001 stemte bare en SVer sammen med RV for følgende tillegg: "At eierskapsutvalgets rapport tas til orientering, innebærer ikke en generell tilsutning til utvalgets konklusjoner eller salg av eierinteresser, jfr konklusjonens pkt 2 og 4." Som følge av dette ble det oppretta et felles "eierstrategiutvalg" mellom kommunen og fylket, og som utvalget sjøl sier: "Tromsø kommune fattet vinteren 2001 vedtak om å selge inntil 49 % av kommunens aksjer i Troms kraft as." Salget er heldigvis ikke effektuert ennå.

Blanding av AP og Venstre

SV har på mange måter opptrådt som en blanding av AP og Venstre i Tromsø kommune, når de har hatt "makta" i denne valgperioden. Nå har ikke spranget vært så veldig stort fra SV var i opposisjon, men likevel klart synlig.

Tidligere stemte SV ofte sammen med RV mot helheta i budsjettene. Etter hvert var det bare en og annen utbryter som gjorde det. I svært mange avstemninger ellers stemte vi likt.

Nå er det straks valg igjen. Vi gjetter nok ikke feil om vi får se svært kraftige venstresvinger i SVs valgprogam og propaganda, både om miljøpolitikk, skole, eldre, ungdom osv. I SVs lokalprogram for Tromsø i neste valgperiode kan vi bl.a. lese: "Uten økte statlige bevilgninger vil kommunen med sin meget anstrengte økonomi, ikke makte å imøtekomme mange rimelige krav. I en slik situasjon vil vi måtte gjøre ubehagelige prioriteringer. Vi er for nøkternhet i alle deler av den kommunale virksomhet. Tida er ikke inne for ekstravaganser av noe slag. Vi vil være mot pressgrupper i lokalsamfunnet og vil prioritere velferd for de svakeste gruppene."

Da er det jo interessant at SV nettopp har kasta seg med i kampen for å få vinter-OL til Tromsø i 2014, og den første kommunale halve millionen er allerede bevilga med SVs støtte ... Og i protest mot APs og SVs skolepolitikk er det etablert ei egen "Foreldreliste" ved kommunevalget iår.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside