18. juni 2002

AKP
(løpeseddeltekst i forbindelse med verdensbankmøtet)

Verdensbanken
- et redskap for imperialismenVerdensbanken

  • er et redskap for USAs verdensdominans
  • snakker høyt om fattigdomsbekjempelse, men skaper mer fattigdom og større ulikheter
  • snakker høyt om nasjonale strategier for landa i sør, men undergraver deres nasjonale sjølråderett og demokrati
  • brutaliserer arbeidslivet og har maksimal markedsliberalisme som sitt mål
  • åpner for imperialistisk utbytting og rivalisering mellom stater og multinasjonale konserner

Da Verdensbanken (VB) og Det internasjonale pengefondet (IMF) blei oppretta i 1944, var det som brikker i en USA-styrt verdensorden som skulle etableres etter krigen. De to institusjonene skulle bygge opp og styre et globalt finanssystem. Det har de greidd.

VB styres av de rikeste og mektigste statene. Ei gruppe med 15% av stemmene kan blokkere vedtak. USA aleine har nærmere 20%. Også EU-landa har formell kontroll dersom de står samla. Til sammenlikning har de 47 landa sør for Sahara rundt 7%.

Verdensbanken står fram med ei mykere maske enn Pengefondet. Den er verdens største "bistandsbank". Men VB skal styres utelukkende av økonomiske vurderinger. Den skal fremme den globale markedsliberalismen.

Fra 1970-tallet gav VB og IMF omfattende lån til land i den tredje verden. Pga gjeldsbyrden måtte landa gi fra seg kontrollen over råvarer og produksjon. Offentlige bevilgninger til velferdstiltak blei kutta dramatisk, og tjenestesektoren privatisert for å gi profitt til utenlandske og lokale kapitalister. Dette var de såkalte strukturtilpasningsprogrammene (SAP).

På slutten av 90-tallet blei det stor motstand mot SAP-politikken og gjeldsslaveriet. Dette pressa VB til å ta på seg nye klær. Nå blei fattigdomsbekjempelse slagordet. De fattige landa skulle utarbeide såkalte Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP). Likevel videreføres innholdet i strukturtilpasningspolitikken. (Se Saprin-rapporten: www.saprin.org.) Fattigdommen og gjelda øker.

Verdensbankens fattigdomsgrense er en dollar om dagen. Og banken påpeker at tiltak for de fattige må organiseres slik at de ikke kommer "ikke-fattige" til gode. Dvs folk som tjener mer enn denne dollaren! For økt levestandard for disse vil svekke profitten, og dermed investeringslysten.

70 % av verdens fattige er kvinner. Fattigdom tvinger millioner fra landsbygda inn til byene i jakt på et levebrød. For mange blir resultatet mer fattigdom, arbeidsløshet og prostitusjon. Den internasjonale kvinnehandelen øker dramatisk. Det er kvinner og barn som rammes hardest, når offentlige velferdsordninger blir borte eller begynner å koste penger. Derfor er Verdensbanken kvinnefiendtlig.

I Verdensbanken har Norge som vanlig opptrådt svært lojalt overfor USA.

Heile tida siden den formelle avkoloniseringa fant sted for 20-40 år siden, har det pågått ei nykolonisering. VB har stått og står sentralt i denne. Erfaringene fra 58 år med Verdensbanken viser at den ikke kan bli et instrument i kampen mot global ulikhet, sykdom og fattigdom. Den bidrar snarere til å gjøre fattige fattigere og rike rikere, til å gi mektige mer makt og avmektige mindre. Sånn sett er dette gammelt brygg i ny tapning: klassisk imperialistisk politikk.

IMF, Verdensbanken, globalisering, imperialisme - dette er ulike sider ved den kapitalistiske økonomien, der et fåtall får profitt fra utbytting av det store flertallet.

En annen verden er mulig. "Til enhver etter behov" burde være et grunnleggende premiss for verdenssamfunnet. Men dette forutsetter at kapitalismen plasseres på skraphaugen. Dette kan ikke skje ved reformer av dagens politikk, men bare ved revolusjonære omveltninger der folk tar makta og skaper en verden uten kapitalisme, uten klasser, uten utbytting. Millioner av mennesker drømmer om dette. Vi kaller et slikt samfunn kommunisme. Noe verden ennå ikke har sett.

Over heile verden protesterer folk og gjør opprør mot diktatene fra Verdensbanken og IMF. Tirsdag 26. juni kan du høre erfaringene fra en kamp som ga viktige delseire for folket i Argentina! (Mer om møtet her.)

[Løpeseddelen i pdf-format finnes her.]

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside