29. april 2001
Frode Bygdnes
er maskinarbeider, fylkestingsrepresentant
og medlem i AKP

Lovfestet rett til arbeid

Vi har gjennom Grunnloven § 110 lovfestet retten til arbeid. ”Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.” Grunnloven skulle altså sikre oss mot arbeidsledighet. Det er derfor et nederlag for myndighetene at vi i det hele tatt har arbeidsledighet. Myndighetene bryter Grunnloven når de uten omsyn til arbeidsplasser, legger ned virksomheter over en lav sko. Grunnlovens §110 burde kunne hindre de store omleggingene av statlig virksomhet og institusjoner m.m.

LOs sekretariat vil på LO-kongressen i mai, utvide retten ved å gi den enkelte en grunnlønn som en kan leve av. Tilsynelatende er dette interessant. Grunnloven bør absolutt brukes til å sikre alle en lønn de kan leve av. Dette vil nødvendigvis gjøre det mindre lønnsomt på statsbudsjettet å legge ned offentlige arbeidsplasser fordi staten allikevel må sikre dem lønn.

Prinsippet er ikke farlig, men tidspunktet det kommer på og de uttalelsene som ble gitt av sekretariatet, er det grunn til å reagere på. En skal gi ei grunnlønn ut fra hva det koster å leve der en bor. Det inviteres til å gi ei høgere grunnlønn i Oslo enn i Kautokeino, sa saksbehandleren. Et slikt forslag vil føre til avfolking av distrikts-Norge og øke bopresset i Oslo og de andre byene. Forslaget fra LO innebærer i realiteten bare at en skal kunne differensiere arbeidsledighetstrygda ut fra hvor en er arbeidssøkende.

Hittil har arbeidsledighet vært med på å bremse sentraliseringa fordi kostnadene i Oslo har vært høgere enn i utkantene. Det har vært billigere å bo i Harstad enn i Oslo. Og her oppe har en kunne spedd på økonomien med litt naturalhusholdning, litt fisk og litt matauke. Derfor har stor arbeidsledighet ikke påvirket bosettingsmønsteret særlig. Det har først og fremst vært dra-effekten, at det har vært godt betalte jobber i byene som har fått folk til å flytte. Arbeidsledighetstrygden har heller vært med på å få folk til å være virksom med egne sysler på heimplassen sin, fremfor å flytte til byen, bo kummerlig og drive dank. Vårt trygdesystem har derfor også tjent byene fordi det ikke har ført til bopress som i verste fall kan føre til slum.

Med LO sitt forslag slik det foreligger til LO-kongressen, vil flyttestrømmen akselerere også i perioder med stor arbeidsledighet. Kanskje det er det som ligger bak hos økonomene, at folket skal urbaniseres og flytte inn til byene og gå som reservearbeidskraft permanent. Slik svekkes arbeiderklassen.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside