27. mai 2001
Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Stryk kristenkorset av vår plan!

Torsdag 31. mai skal Stortinget behandle ei melding om kristendomsfaget i skolen. Giskes departement ønsker at faget skal fortsette som nå, - i all hovedsak, sjøl om det forslås at læreplanen skal revideres.

Denne saka har en bakgrunn. På grunn av ønsket om å tvangskristne alle barn i Norge, ville den forrige AP-regjeringa og daværende undervisningsminister Hernes få slutt på den retten foreldre hadde til å ta barna sine ut av kristendomsundervisninga. Det klarte de. De la også ned faget "Alternativt livssyn". Så omdøpte de kristendomsfaget for å lure folk. Det skulle nå hete "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" (KRL). AP sa at faget var nytt og inneholdt orientering om alt, så alle skulle delta (med små muligheter for fritak). Dette var planen som begynte å gjelde høsten 1997.

Før, under og etter at planen for dette nye kristendomsfaget ble vedtatt, var det heftige diskusjoner, protester, møter og demonstrasjoner. Nå har det snart gått fire år. Protestene er like sterke. Når det gjelder noen områder, er de sterkere. Det har nemlig vist seg at den begrensa fritaksretten stort sett var humbug, slik det selvfølgelig var spådd på forhånd av kritikerne.

Det er nemlig mange som ikke ønsker tvangskristninga, og det er kristne foreldre som ikke ønsker den statskirkelige varianten. De kunne frita sine barn fram til 1997. Departementet sier sjøl: "Departementet ser grunnskolen som en viktig møteplass for barn og unge. Andelen av befolkningen som står utenfor statskirken, er steget til 13 %. Mellom bydelene i Oslo varierer andelen minoritetsspråklige elever i grunnskolen fra vel 6 til nærmere 70 %." I tillegg kunne nevnes alle oss ateister. Fram til 1997 var det forøvrig nok at en av foreldrene var utmeldt av statskjerka for at fritaksretten kunne gjelde.

Nå skal altså faget revideres. Men kristendommen står som ei påle! Giskes departement sier sjøl at de tre kristendomselementene (bibelkunnskap, kristendommens historie, kristen livstolkning i dag) skal til sammen skal ha omkring halvparten av den sentralt fastsatte stoffmengden over skoleløpet, mens andre religioner og etikk/filosofi samlet skal omfatte den andre halvparten av stoffmengden.

Da blir det vel fritak? Departementet sier riktignok at retten til fritak fra deler av undervisninga må bli bedre sikra i praksis. Men antakelig mener de at retten er bra nok nå, det skorter bare litt på gjennomføringa noen steder. For i neste setning sier de: "En utvidet eller full fritaksrett ville derimot etter departementets mening undergrave målet med faget." Legg merke til: Sjøl en utvida, ikke full, fritaksrett vil undergrave målet med faget ?

Igjen skal de kamuflere tvangskristninga si ved å bytte navn på faget. Det skal hete "Tro og livssyn". (Da kan de beholde de lærebøkene som heter akkurat det - de kristne KRL-kristendomsbøkene Tro og liv, på barnemunne kalt Tor og Liv ?)

Høyesterett skal behandle muligheten for fritak fra KRL-faget 5.-8. juni. Human-etisk forbund og sju foreldrepar står bak søksmålet mot staten ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Spørsmålet er om menneskerettighetenes paragraf om trosfrihet skal gjelde i Norge. Foreløpig har det naturligvis vist seg at den retten ikke gjelder.

Kampen fortsetter altså! Stortinget behandler meldinga om KRL-faget torsdag 31. mai. Foreldreaksjon for religionsfrihet oppfordrer til skolestreik, og ber foreldrene om å holde barna sine hjemme fra skolen den torsdagen. Foreldre i Oslo bes møte opp på punktmarkering utafor Stortinget klokka 18. Fra onsdag til torsdag blir det vake. Støtt kampen! Delta i kampen for religionsfrihet i Norge!

Kravet må være:

  1. Enten må regjeringa spille med åpne kort og vedkjenne seg sin smisking med Kristelig Folkeparti, kalle faget Kristendom og innføre full fritaksrett igjen.
  2. Eller så må kristendomsfaget og den kristne formålsparagrafen ut av skolen, slik at fritak ikke lenger vil være nødvendig. Lag et fag som heter Religions- og livssynsorientering. Stryk Kristendom fra fagets tittel og behandle kristendommen på samme måte som andre religioner!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside