Forsida

Valla mot LO

Til innholdslista for akp.no nr 1, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Arbeiderpartiets pensjonskomite har lagt fram sin innstilling. I DNAs pensjonskomite sitter LOs leder Gerd Liv Valla. DNA vil senke pensjonene i takt med en økning av levealderen og forlater samtidig prinsippet om at pensjonen skal følge lønnsutviklinga ellers i samfunnet. Det grunnleggende nye er at folketrygda blir en ren forsikringsordning. Dette vil også ødelegge AFP-ordninga.

For snart et år siden, 26.-28. mars i 2004, møttes 62 utsendinger fra 31 lokale LO-organisasjoner. Der vedtok de følgende:

De godtar ikke:

"1. At regelen om at det er de beste 20 år som bestemmer pensjonen oppheves, til fordel for at alle år teller likt. Arbeidsledighet, deltid, permittering, utdanning, videreutdanning og omskolering, sykdom og attføring er blitt en del av hverdagen. Nå skal de dobbeltstraffes ved også å miste pensjon.

2. At AFP-ordningen forsvinner og erstattes av en ordning der du mister 28 % av pensjonen din, også etter 67 år dersom du er så sliten at du må gå av ved 62 år.

3. At pensjonen skal settes ned dersom ditt årskull lever lengre enn forventet i dag.

4. At det på nytt er de vanlige lønnstakere som rammes, mens høyinntektsgruppene skjermes.

5. At pensjonistene ikke skal få del i den velstandsøkning som lønnstagere har.

6. At offentlig ansatte skal fratas sine lovfestede og avtalefestede rettigheter.

7. At det ikke slås kategorisk fast at ansatte i privat sektor skal ha tjenestepensjonsordning og at denne skal være ytelsesbasert.

8. At minstepensjonen skal reguleres ned når levealderen øker.

Hele pensjonskommisjonens innstilling må avvises. Vi vil beholde dagens folketrygd, med forbedringer.

Vi forlanger at en samlet sentrum/venstre-regjering avviser hele dette forslaget. Vi forlanger at dagens regjering ikke presser gjennom dette med knapt flertall i Stortinget. Vi forlanger at behandlingen utsettes slik at folket kan si sin mening ved valget i 2005.

Dersom den nåværende regjering likevel skulle presse fram dette forslaget før valget, oppfordrer vi til generalstreik.

LO må ta initiativ til å samle også andre deler av fagbevegelsen til forsvar av folketrygden. En del av dette bør være å få utredet et alternativ der folketrygden sikrer et godt pensjonsnivå uten private ordninger i tillegg, eventuelt med en egenbetaling slik de offentlige ordningene har."

Les intervju med Arne Byrkjeflot på side 4 og 5.