AKP-arkivet

Okkupasjonsavtalen fra Paris

av Astor Larsen Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen er trykt i Klassekampen 6. april 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Natos offisielle grunn til å gå til krig mot Jugoslavia er at landet ikke undertegnet Rambouillet-avtalen. Avtalen dreier seg ikke bare om Kosova slik mange tror, men hele Jugoslavia som Nato forlanger å okkupere.

Påskeaften uttalte Storbritannias statsminister Tony Blair at Jugoslavia må godta alle Natos krav. Alt annet vil bli avvist, var hans kommentar. Hovedkravet fra Nato når bombinga startet, og den offisielle grunnen til å gå til krig, er at Jugoslavia nektet å godta Rambouillet-avtalen, som Kosovaalbanerne godtok i andre runde etter hardt press. Det er den som nå skal bombes på plass.

Avtalen åpner med å si at partene er overbevist om "behovet for en fredelig og politisk løsning i Kosova" som en forutsetning for stabilitet og demokrati. I dag, noen uker seinere og etter at Nato har gått til krig, framstår utsagnet som en meningsløshet på linje med at bombinga skulle forhindre en flyktningkatastrofe.

Viktigere enn denne type svada er det å gå gjennom hvordan Nato har laget en avtale som gir organisasjonen all makt over det sivile livet i Kosova.

Dette står klart beskrevet i kapittel 2, artikkel IX av avtalen (se note 1). Der heter det at lederen for gjennomføringa av aksjonen fra Natos side (på engelsk forkortet til CIM) har den endelige beslutninga når det gjelder fortolkinga og at avgjørelsene er bindende for alle parter og personer.

Kapittel 1

Denne delen av avtalen innebærer blant annet at lederen for gjennomføringa fra Natos side skal ha sin egen radio- og fjernsynsstasjon i Kosova (artikkel 2, punkt 9).

Andre del av avtalen slår fast at ingen kan inneha offentlige stillinger eller stille til valg dersom de ikke tar avstand fra "vold som mekanisme for å oppnå politiske mål" (Kapittel 1, punkt 9b), selvsagt uten at det blir beskrevet hva "vold" i denne sammenhengen betyr. Det er opp til CIM å avgjøre dette – som alt annet. Kort sagt: Nato skal avgjøre hvilke partier og enkeltpersoner som kan stille til valg.

Langt verre – om mulig er det at avtalen betyr følgende: Det selvstyrte Kosova kan influere på politikken i Jugoslavia. De føderale myndighetene i Jugoslavia har derimot ingen rett til å influere på politiske vedtak gjort i Kosova.

I Artikkel II, punkt 5, som gjelder opprettinga av en valgt forsamling for Kosova heter det at den grunnloven som er slått fast i avtalen og lovene som Forsamlinga i Kosova måtte gjøre i framtida, ikke kan endres av myndighetene i Jugoslavia. (Se note 2.) Det er på dette punktet ikke tatt noen forbehold.

Kapittel 2

Denne delen av avtalen handler om gjennomføringa av den "sivile" delen.

Hovedinnholdet er omtrent som følger: Nato skal stå for rekruttering, utvelgelse og trening av politistyrken Kosova (kapittel 2, punkt 5b). Her går beskrivelsen helt ned i detalj, for eksempel hva slags utrustning politiet skal ha lov til å bære, antallet på politistyrken, hvor mange politifolk som kan opptre sammen og så videre.

Kapittel 4

Kapittel 4 bærer navnet "Økonomiske emner". Her blir det slått fast i Artikkel 1, punkt 1 at økonomien i Kosova skal fungere etter frie markedsøkonomiske prinsipper. I punkt blir det slått fast at det ikke skal legges noen hindringer i veien for fri bevegelse av personer varer, service og kapital til og fra Kosova. (se note 3)

Kapittel 7

I Artikkel 1, punkt 1 i dette kapitlet blir det slått fast at partene ønsker at "det internasjonale samfunn" sender en militær styrke til regionen for å sørge for gjennomføringa av avtalen.

I første underpunkt er dette blitt til at Nato skal lede en slik styrke, som på engelsk har forkortelsen KFOR.

Det blir videre slått fast at dersom andre enn Nato ønsker å delta skal Nato avgjøre hvordan dette skal skje og at en avtale om dette avgjøres av bilateralt av Nato og de landene det gjelder. Jugoslavia,– eller Kosovaalbanerne – vil på dette punktet ikke bli spurt til råds.

Men den virkelig hovmodige Nato-arrogansen kommer fram i forhold til behandlinga av FN.

Det er ikke snakk om at FN på noen som helst måte skal kunne innvirke på Natos gjennomføring.Derimot blir FN invitert til å vedta en resolusjon som slutter seg til det diktatet Nato har framsatt (se note 4).

Også denne delen av avtalen blir avsluttet med at CIM, det vil si Nato, har den endelige fortolkinga og at de vedtaka som blir gjort er bindene for alle parter. (Kapittel 7, artikkel XV, punkt 7, se note 5.)

Tillegg B

For Nato må det ha vært klart fra første stund at Jugoslavia aldri ville komme til å skrive under. Ikke bare på grunn av den delen som omhandler Kosova, men ut fra det som står i Tillegg B til avtalen. Det er blitt framstilt som om Rambouillet-avtalen bare omhandler Kosova og grenseområdet mellom Kosova og resten av Jugoslavia. Dette er helt feil.

Tillegg B, som er en del av avtalen, slår også fast hvilke "rettigheter" Nato skal nyte godt av i hele Jugoslavia, både Serbia og Montenegro. På enkelte områder går avtalen her lenger enn Kosova- delen.

Viktigst er følgende som Jugoslavia må godta: Nato-personell, inkludert kjøretøy, skip, fly og utstyr skal uhindret ha adgang til hele Jugoslavia (Tillegg B, punkt 8, se note 6).

Det blir videre slått fast at Nato har retten til å bruke flyplasser, veier, havner og jernbaner uten å måtte betale for det (punkt 11). I punkt 15 heter det at Nato har retten til å overta kontrollen over og bruke alt kommunikasjonsutstyr som fins. Dette inkluderer all kringkasting i landet. (Se note 7.)

Avslutning

Kapittel 8 avslutter okkupasjonsavtalen. Der heter det at det skal innkalles et internasjonalt møte tre år etter at avtalen har trådt i kraft. Dette møtet skal avgjøre Kosovas videre skjebne og ta utgangspunkt i "folkets vilje" og synspunktene til "relevante myndigheter". Det er ikke definert hvem som skal innkalle dette internasjonale møtet. Ikke så merkelig: Uansett har Nato tatt seg retten til å avgjøre hvordan avtalen som organisasjonen forsøker å bombe på plass, skal tolkes, og slått fast at den har det siste og avgjørende ordet.

Noter med utdrag fra avtalens originaltekst

Note 1

The CIM is the final authority regarding interpretation of this Chapter and his determinations are binding on all Parties and persons.

Note 2

The Assembly shall be responsible for enacting laws of Kosovo, including in political, security, economic, social, educational, scientific and cultural areas as set out below and elsewhere in this Agreement. This Constitution and the laws of the Kosovo Assembly shall not be subject to change or modification by authorities of the Republics or the Federation.

Note 3

The economy of Kosovo shall function in accordance wit free market principles.

The Federal Republic of Yugoslavia shall be responsible for the collection of all customs duties at international borders in Kosovo.

There shall be no impediments to the free movement of persons, goods, services, and capital to and from Kosovo.

Note 4

The United Nations Security Council is invited to pass a resolution under Chapter VII of the Charter endorsin and adopting the arrangements set forth in this Chapter, including the establishment of a multinational military implementation force in Kosovo.

The Parties invite NATO to constitute and lead a military force...

Note 5

The CIM is the final authority in theater regarding interpretation of the references in this Chapter...

Note 6

NATO personell shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout FRY, (Forbundsrepublikken Jugoslavia, min. anm.) including associated airspace and territorial waters.

Note 7

The Parties shall, upon simple request, grant all telecommunications services, including broadcast services, needed for the operation, as determined by NATO.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside