AKP-arkivet

Krigen kan føre til
økonomisk krise i EU

av Terje Valen Oversikt over e-post-adresser

4. mai 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Siste utgave av Business Week International (10. mai 1999) har en interessant artikkel om hvordan krigen på Balkan virker inn på EUs økonomi. Artikkelen innledes med å påvise det faktum at elven Donau, som er en av Europas viktigste transportveier, renner gjennom den nordre delen av Den føderale republikken Jugoslavia, dvs. gjennom Vojvodina. Da en bro over elven ved Novi Sad ble bombet 3.april, stanset det også all elvetrafikk forbi dette punktet. Dette rammer nabolandene til Serbia ganske hardt. I Ungarn er bøndene redde for at de ikke får skipet ut store berg med korn seinere i sommer og stålverket Dunaferr har et svare strev med å erstatte en halv million tonn med jernmalm fra Sør-Afrika som de ellers får skipet opp på elven. Bulgaria på sin side har mist viktige handelsveier gjennom Serbia og investorer har begynt å flykte.

Langs kysten mot Adriaterhavet er flyplassene, som vanligvis mottar store mengder turister, opptatt av de bombeflyene som slipper lasten sin over Serbia, og dermed stengt for sivil trafikk. I mange land må en bruke mye penger på å ta imot flyktninger som krigen har skapt. En del næringer kjenner også krigen på profitten. Bombeflyene forbruker store mengder brennstoff og de sivile flyselskapene føler at bensinprisen stiger med over 50%. Dette minker fortjenestene til flyselskapene som altså samtidig mister trafikk fordi flyplassene syd i Europa er stengt.

Italia er det EU-landet som er hardest rammet. Forretningsfolk der sier at krigen kan dra ned den italienske økonomien som med en vekstrate på 1,5% allerede er den svakeste i EU. Midt i april kom detaljistene med en advarsel om at Italia kan trenge skattøkning for å finansiere krigen og kostnadene som er forbundet med den. Disse kostnaden er anslått til over 25 milliarder regnet i norsk kroner. Folk kjøper allerede mindre. Matvarekjøp er minsket med 5%-10% siden krigen begynte. Nedgangen er størst i provinsen Puglia sørøst i landet. Andre EU-land er ganske trygge på at de kan betale sin del av krigen innenfor eksisterende budsjetter. Men det kan føre til omdisponeringer innen budsjettet som vil ramme deler av befolkningen.

I denne situasjonen har sjefsøkonomen i Deutsche Bank, Norbert Walter, regnet ut at krigen og gjenoppbyggingen etter en krig som varer 4 måneder vil kutte den økonomiske veksten i EU med et halvt prosentpoeng i løpet i av dette og neste år. I utgangspunktet er EU-økonomien beregnet til å vokse med 2% i år og med 2,8% i år 2000.

Dette har erstattet den optimistiske stemningen rundt den nyskapte euroen, med dyp bekymring. Selv før krigen ble euroen svekket av lavere vekst i Tyskland og Italia. Investorene der vendte seg allerede mer til den amerikanske økonomien som ennå går for fullt, og også til Japan, der en nå har større håp om økt vekst igjen. Etter at bombingen startet har euroen nådd sitt laveste nivå og har nå tapt 10% i forhold til US-dollar.

En bakkekrig i Kosova kan få enda alvorligere økonomiske følger. Det kan presse euroen ned under det magiske 1:1-tallet i forholdt US$ og dermed kan det foreløpig sette en sluttstrek for EUs forsøk på å gjøre euroen til en verdensvaluta på linje med dollaren. Euroen er i dag bare verd 1,06 dollar, så det skal ikke så mye til.

Hvis euroen faller videre i forhold til dollar blir situasjonen vanskelig. Hvis en hever renten for forsvare euroen så kan investeringer og forbruk lide og det skyve EU mot en nedgangskonjunktur. Derfor regner en med at den felles EU-banken vil oppfordre sentralbankene til å selge dollarreserver for å styrke verdien av euroen.

Som vi ser tjener denne krigen USAs strategiske interesser på flere måter enn at den sikrer landet interessesfærer innenfor det strategisk viktige området som EU i utgangspunktet har definert som sitt, nemlig middelhavsområdet. Krigen tjener også til å svekke EUs økonomi og til å sikre dollarens lederstilling som internasjonal valuta fremfor euroen. I dette spillet er kosovaalbanerne verd mye mindre enn en bonde på et sjakkbrett.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside