AKP-arkivet

En potent erobrer?

av Kjersti Ericsson Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen har vært trykt i Dagsavisen i samband med kampanjen Tell him


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Hvem husker ikke bildet av Bush i flygerdrakt ombord på Abraham Lincoln, med et fett smil og en kledelig bul på buksa mellom fallskjermstroppene? Et skikkelig mannfolk, en potent erobrer.

Siden har erobringen fortsatt, blant annet i Abu Ghraib. En skulle kanskje tro at det å holde fiender innesperret, var erobring nok. Men nei. Ikke for skikkelige mannfolk som Bush og hans drabanter. Ved siden av bildet av Bush utkledd i flygerdrakt står nå bildet av de nakne fangene. Mens Bush har polstret seg med noen ekstra lag barsk mandighet, er fangene avkledd langt mer enn fangedrakten: Den seksuelle fornedringen og de ydmykende handlingene fangene blir tvunget til, har nettopp til hensikt å tilintetgjøre dem som menn.

Voldtekter følger i kjølvannet av alle kriger. Vanligvis er det kvinner som blir "erobret" på denne måten, som et ledd i det å ta fiendens territorium og eiendom (kvinnekroppen inkludert) i besittelse. Men voldtekt av menn forekommer også, for å ydmyke en fiende som er slått. Det er beregnet at 10 % av krigsvoldtektene i Bosnia hadde mannlige ofre. Den seksuelle fornedringen av fangene i Abu Ghraib føyer seg inn i et mønster.

Vi vet en del om hvorfor menn voldtar andre menn. Det er en myte at menn som voldtar menn er homofile, sier den britiske kvinneforskeren Sue Lees. Voldtekt mot menn ser ut til å handle mer om makt og dominans enn om erotikk. Seksualiteten brukes til å ydmyke og nedverdige. Det å tvinge sex på en mann som av en eller annen grunn oppfattes som mindreverdig, er en måte overgriperen styrker sin egen maskulinitet på. Gjennom selve voldtektshandlingen blir ofrene gjort kvinnelige, til ikke "virkelige menn", i motsetning til den "virile" overgriperen. Overgrepene mot fangene i Abu Ghraib følger samme logikk. Der ble poenget dessuten understreket ved å la en kvinne delta i ydmykelsene: slik ble ofrene ytterligere fornedret.

Bildet av Bush om bord på Abraham Lincoln og bildene av de ydmykede fangene er reklameplakater for den typen "mandighet" som den kjente franske samfunnsvitenskapsmannen Pierre Bourdieu karakteriserer slik i boka Den maskuline dominans: Det man kaller "mot" har av og til rot i en form for feighet. I mange situasjoner er viljen til dominans og undertrykking, og handlinger som drap, tortur og voldtekt basert på den "virile" angsten for å bli utelukket fra en verden av "menn" uten svakhet. Denne angsten kan en finne blant mordere, torturister og småsjefer under ethvert diktatur og i enhver totalitær institusjon, selv de mest ordinære, som fengsler, kaserner og internater. Men en finner den like fullt hos de nye, kampdyktige lederne som den nyliberale heltedyrkelsen hyller. Denne formen for "virilitet" er konstruert for å hevde seg overfor andre menn, og i motsetning til kvinneligheten. Den er skapt i angst for det feminine, og framfor alt det feminine i mannen sjøl.

Så langt Bourdieu. Bush prøver å få oss til å tro at krigen i Irak føres for å utbre vestlige verdier som demokrati og menneskerettigheter. Nå er nok andre vestlige "verdier", som trangen til å kontrollere og forbruke mesteparten av verdens ressurser, en langt viktigere drivkraft. Gjennom krigføringen demonstrerer Bush og hans drabanter i tillegg en "verdi" som riktignok ikke er spesifikt vestlig, men dessverre hylles i store deler av verden: Det handler om mannsmakta i sin mest brutale form, der en ikke kan være et "skikkelig mannfolk" uten å tvinge andre under seg, der seksualitet og vold er to sider av samme sak, der "den svake" foraktes og fornedres, og der seksuelle krenkelser brukes som våpen, både mot kvinner og mot menn som skal stemples som mindreverdige og avmaskuliniseres.

Kvinner (og en god del menn) i Norge har i mange år kjempet mot denne "verdien" på hjemlig grunn. Når vi ser bildene av Bush ombord på Abraham Lincoln og bildene av de nakne fangene i Abu Ghraib side om side, ser vi propagandabilder for et verdisystem som fyller oss med avsky og vemmelse. Dette er én av svært mange gode grunner til å være mot den krigen Bush fører i Irak.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside