Heimesida til AKP

Nyhende frå kampar verda rundt

På denne sida legg vi ut peikarar til nyhende om folkeleg kamp verda rundt. Vi legg ikkje vinn på å gi eit komplett bilete, men heller på å supplere det du til vanleg finn i media. At ein kamp eller organisasjon er nemnt her, tyder ikkje automatisk at AKP stør han. Vi legg ut nye notisar med ujamne mellomrom. Tips og kommentarar til denne sida kan du sende hit.
Følg også med på http://www.labourstart.org/ og på Netavisen APK .

Heimesida til internasjonalt utval
Heimesida til AKP

Denne sida vert ikkje oppdatert meir.
No finn du internasjonale nyhende på blogspotten til internasjonalt utval!


Lagt ut 13. mars 2002

Barnemishandling i israelske fengsel
http://www.proletaren.se/Proletaren/Prolarkiv/Veckansnr/Pro0211palestina.html
Dei 160 palestinska borna i israelske fengsel vert utsette for alle formar for mishandling.

Fridom for Hamma Hammami!
http://www.internationalen.se/artiklar/0210artikel2.html
http://home.online.no/~steinhol/internasj/afrika/hamma_solidaritet.html
http://www.apk2000.dk/ikmlpo/ikmlpo-medl/tunesien/kampagne-hammami.htm
Hamma Hammami er ein av dei mest kjende kritikarane av regimet i Tunis.

Fridom for Memik Horoz!
http://www.dkp-ml.dk/art11/5686.htm
http://ilps2001.com/edp/memik/
Memik Horoz er forleggjar for ei revolusjonær avis i Tyrkia, og har site fengsla sidan 18. juni.
Rettsaka hans byrjar neste veke.


Lagt ut 6. mars 2002

Demonstrasjon mot drapa i Gujarat
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow.asp?art_ID=2701293
Indiske marxist-leninistar organiserer protestar mot dei grufulle kommunalistiske drapa i India.

Storstreik i Sør-Korea
http://www.labourstart.org/korea/
Les stendig oppdaterte nyhende frå Sør-Korea her.

Israelske åtak på palestinske ambulansar
http://indymedia.org.il/imc/israel/webcast/16231.html
Israel har gått til åtak på 165 palestinske ambulansar og 170 helsepersonell under intifadaen.


Lagt ut 17. januar 2002

Cuba om konsentrasjonleiren i Guantanamobukta
http://www.cpcml.ca/tmld/D32008.htm#7
USA har oppretta ein konsentrasjonsleir for krigsfangar frå Afghanistan på Cuba.
Les meir her:
http://www.wsws.org/articles/2002/jan2002/pows-j14_prn.shtml

Åtak på ytringsfridomen i Nepal
http://www.rwor.org/a/v23/1130-39/1135/nepal_clampdown.htm
Villkåra for pressa vert verre og verre i Nepal.

Mot økonomisk krise i Israel
http://www.workers.org/ww/2002/israel0117.php
Les om ein vellukka boikottaksjon mot Israel her:
http://www.socialistworker.co.uk/1782/sw178204.htm

Nyårsmelding frå IRA
http://209.68.13.153/aprn/current/news/10iras.html
I den tradisjonelle nyårsmeldinga peikar IRA på utfordringane frametter.


Tidlegare meldingar i denne spalta finn du her.