Tilbake til tariffsida | Til AKP si heimeside

Fra Jorun Gulbrandsen (30. mai)

Skolepakka er et angrep på arbeidstidsavtalene til lærerne

Her er ei avskrift av intensjonserklæringa som er inngått mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag. Den handler om at rektor skal kunne fravike avtaler om arbeidstid. Målet er "bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet". Det er hvis det blir spart mer penger på at lærerne jobber mer "fleksibelt", at lærerne KAN få høyere lønn: "Det er partenes forutsetning av eventuelle gevinster som oppnås skal kunne tar ut i form av lønnskompensasjon, første gang med virkning fra 1. august 2000."

Jeg oppfordrer folk til å studere avtalen med en stor, kritisk lupe.

Jorun Gulbrandsen


Intensjonserklæringa for skoleverket

År 2000 den 19. mai ble følgende intensjonserklæring inngått mellom Arbeid- og administrasjonsdepartementet (AAD) og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag.

I: INTENSJONSERKLÆRING

Regjeringen fremla i Stortingsmelding nr 12 (1999-2000) om «...og yrke skal båten bere...» en handlingsplan for rekruttering til læreryrket. Meldingen foreslår en rekke tiltak for rekruttering og stabilitet, herunder å utrede ordninger som gir rom for lokal lønnsdannelse tilpasset lokale forhold og å se nærmere på mer fleksible arbeidstidsordninger.

Under behandlingen av ovennevnte melding, fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at den enkelte skole får større frihet til å organisere arbeidet og til å disponere arbeidstiden for blant annet å gi rom for mer lokalt utviklingsarbeid og mer plass for den enkelte lærers kreativitet.»

Med utgangspunkt i bl.a. Stortingsmeldingen nedsatte AAD og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag et partssammensatt utvalg for å vurdere mer desentraliserte lønnsforhandlinger for skoleverket innenfor det statlige tariffområdet og mer fleksible arbeidstidsordninger for undervisningspersonalet. Utvalget la frem sin innstilling den 11. januar 2000.

Under hovedtariffoppgjøret per 01.05.2000 er partene enige om å ta inn nye forhandlingsbestemmelser for mer desentraliserte lønnsforhandlinger for skoleverket i samsvar med utvalgsinnstillingen.

Gjennom denne intensjonserklæringen vil AAD og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag følge opp og bygge videre på utvalgsinnstillingens del III «Tiltak for mer fleksible arbeidstidsordninger».

Intensjonen er å iverksette et målrettet samarbeid over en 3-års periode som gir nye og mer fleksible arbeidstidsordninger tilpasset dagens og morgendagens skole. Det skal legges til rette for at man oppnår større frihet til å organisere arbeidet og til å disponere arbeidstiden for bl.a. å gi rom for mer lokalt utviklingsarbeid og mer plass for den enkelte lærers kreativitet. Arbeidet må også gi muligheter for bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet. Partene er enige om å gjennomføre utviklingsarbeidet i perioden 1. august 2000 til 31. juli 2003.

Partene er enige om at de anbefalte tiltak som nevnt i rapporten av 11. januar 2000, jf pkt 4.7 skal følges opp. Videre vil partene søke å realisere en målsetting om ny organisering av læringsarbeidet/skolehverdagen som gir større frihet til å organisere arbeidet, bedre ressursutnyttelse, fremmer skolens målsettinger og som setter elevene i fokus. Det er også en målsetting å tydeliggjøre det ansvar arbeidsgiver har til å lede og fordele arbeidet i samsvar med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

På dette grunnlag forutsetter AAD og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) sammen med tjenestemannsorganisasjonene i KUF blir enige om en handlingsplan innen 1.11.2000. Handlingsplanen skal konkretisere hvilke tiltak som skal iverksettes og en tidsplan for gjennomføring av de ulike tiltakene. Det forutsettes at handlingsplanen justeres i perioden i samsvar med de resultater partene i KUF oppnår underveis. I perioden vil endringere i de særavtaler som regulerer lærernes lønns- og arbeidsvilkår stå sentralt. Erfaringer fra forsøks- og utviklingsarbeidet vil være viktige forutsetninger for arbeidet i perioden.

Det er partenes forutsetning at evt. gevinster som oppnås skal kunne tas ut i form av lønsskompensasjon, første gang med virkning fra 1. august 2000, jf II.

Denne intensjonserklæring og tiltakene for skoleåret 2000/2001, jf pkt II bygger på den forutsetning at det oppnås enighet mellom partene i KUF om endringer i særavtalene før gevinster kan tas ut. Dersom partene i KUF ikke kommer til enighet kan en eventuell uenighet bringes inn for de sentrale parter til avgjørelse. Uenighet på sentralt nivå kan ikke
tvisteløses.

II: For skoleåret 2000/2001 er partene enige om:

For å nå de ovennevnte målene skal følgende særavtaler reforhandles i KUF innen 1. august 2000:

Øvrige særavtaler, avledet av eller knyttet opp til en eller flere av ovennevnte avtaler, justeres i samsvar med de endringer som foretas. Gevinster ved endringer i særavtalene kan gis i form av lønnskompensasjon med virkning fra 1. august 2000.

(Signert av Per Engebretsen, AAD; Morten Øye, LO Stat; Rolf Jacobsen, Akademikerne; Anders Folkestad, Akademikernes Fellesorganisasjon; Helga Hjetland, Norsk Lærerlag; Arvid Skåren YS - Stat)