Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Debatt:

Stagnasjon?

av Michael Klinski

Røde Fane nr 3, 2002

Michael Klinski er sosialøkonom og arkitekt


Det er greit at Johan Petter Andresen i Røde Fane nr 2, 2002 kritiserer AKPs program for manglende analyse av kapitalismens grunnleggende utviklingstendenser. Det var kanskje likevel riktig at landsmøtet fjernet deler av programkomiteens forslag. Noen av formuleringene han siterer, er etter min mening ganske svake og til dels selvmotsigende.

Et utsagn som "konkurransen (...) fører til økonomisk stagnasjon" kan en vel ta som vedtatt sannhet, men hvorfor er det sånn, hva betyr det og hvem skal forstå det? Økonomisk stagnasjon i forskjellige varianter dukker opp i flere setninger. Den "har for lengst satt inn, og den politiske legitimiteten er i ferd med å smuldre". Merkelig påstand, syns jeg. Selv om de etablerte partienes legitimitet minker verden over, så gjelder dette i de fleste land ikke kapitalismen som økonomisk system.

"Stagnasjonen vi har sett de siste tiåra, med synkende vekstrate målt i brutronasjonalprodukt for den kapitalistiske verdensøkonomien som helhet, fortsetter." Hva slags begrep av stagnasjon er dette? "Stagnasjon" betyr enkelt og greit "stillstand", i økonomien også betegnet som "nullvekst". Dette vet folk flest og blir i beste fall forvirret når de leser om stagnasjon som synonym for "synkende vekstrate". Mindre vekst er uansett vekst og ikke stagnasjon. Stagnerer for eksempel Fremskrittspartiet når oppslutningen øker med to prosent per måned i stedet for tre?

Noe annet er en "stagnasjonstendens": Kapitalismens utvikling heller i retning av stagnasjon eller har en innebygd tendens til å vokse mindre og mindre. Dette illustrerer en tabell som Andresen bruker i artikkelen sin. Tabellen viser minkende vekstrater. Likevel tolker Andresen tallene slik: "Veksten stagnerer tiår for tiår."

Når Andresen skriver at han ikke kjenner "til en eneste marxistiske økonom som i dag ikke hevder at den internasjonale økonomien stagnerer", så kjenner han enten ikke til altfor mange, eller han har ikke forstått dem. Uten klare begreper som ikke blander "mindre vekst", "stagnasjon" og "stagnasjonstendenser", er det ikke mulig å utvikle en marxistisk analyse av virkeligheten.