Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Introduksjon til

Planhusholdning og direkte demokrati

av W. Paul Cockshott og Allin Cottrell

Røde Fane nr 3, 2002

Du finner en fullstendig versjon av bokas kapittel 2 her. I bladet finnes en noe forkorta utgave.


Det du nå leser, er et forord til en lang artikkel om planøkonomi. Det er en lett omarbeida utgave av kapittel 2 i boka Planhushållning och direktdemokrati utgitt på det svenske forlaget Manifest i år.

Planøkonomi er ikke et sosialistisk fenomen. Ikke minst etter krigen var det sterke elementer av planøkonomi - i den kapitalistiske, norske økonomien. Bare tenk på landbrukspolitikken, den offensive satsinga på kraftkrevende industri langs hele kysten, Jernverket i Mo i Rana, alle konsesjonsreglene som ble inført og som forsvant da Norge vedtok å bli med i EØS - på tross av nei-ene i 1972 og 1994.

En sosialistisk planøkonomi forventer vi oss noe helt annet og mye mer av. Noe helt annet fordi det under sosialismen vil være arbeiderklassen som har makta, og som skal styre bruken av ressursene i samfunnet. Noe mye mer fordi utbyttinga er fjernet, snylterklassene ekspropriert.

Røde Fane har trykket innlegg om sosialsitisk planøkonomi tidligere. Tore Sivertsen har blant annet utfordret det tradisjonelle marxistiske synet om at markedet er roten til alt ondt. Innlegget til Sivertsen, motinnlegget til Pål Steigan og innlegg fra Torstein Dahle er å finne på www.akp.no/rfane.

Boka til W. Paul Cockshott og Allin Cottrell blei opprinnelig skrivi i 1992 og utgitt i England i 1993 med tittelen Towards a New Socialism. De to skotske forskerne som har skrevet boka, og har oppdatert deler av den i forbindelse med den svenske utgaven i 2002. Dette har blant annet resultert i at denne utgava har fått med seg utviklinga av internett og foreslår omfattende bruk av nettet som et redskap for å utvikle en demokratisk modell for en sosialistisk planøkonomi.

Røde Fane synes denne boka er et godt forsøk som utfordrer oss til å tenke oss hvordan alternativet til kapitalismen, etter en sosialistisk revolusjon, kan organiseres. Boka stimulerer kritisk tenkning og trekker veksler på erfaringer som er gjort blant annet i Sovjetunionen og Kina. Den er konkret, kommer med forslag til alternativer bygd på en vurdering av hva som framstår som mulige muligheter. Det er god marxisme.

Det er ingen lett bok, men det er lett å skjønne at forfatterne har bestrevet seg på å gjøre den tilgjengelig for flere en eksperter på økonomi. De sier sjøl i forordet at hvis det er noe som er vanskelig, så hopp over det og gå videre litt lenger bak. Det er et godt råd.

Allikevel: Når vi nå trykker kapittel 2 (i bladet) er det lett bearbeida, vi har fjerna en tabell og tillegget til kapitlet. Her i nettutgaven finner du derimot den komplette utgaven av kapittelet.

Bokas første kapittel omhandler inequalities på engelsk og ojämlikheter på svensk. Det er et vanskelig ord å oversette til norsk hvis det i hvert enkelt tilfelle skal bli helt riktig. Vi har brukt ulikheter og mangel på likeverd.

I det første legger de to forfatterne vekt på både graden av mangel på likeverd som markedsøkonomien har skapt, og en del av årsakene til dette. De har studert de økonomiske årsakene til manglende likverd og funnet at det har sitt grunnlag i utbyttinga av arbeidskrafta. Kampen mot dette, og forsøka på å avskaffe den, utgjør den moralske kjernen i enhver sosialistisk politisk økonomi.

I det kapittelet av boka som Røde Fane har valgt å gjengi, viser de at ved konsekvent å holde fast ved prinsippet om at menneskelig arbeid aleine er kilden til verdi, er det mulig å skape et økonomisk system som både er rettferdig og effektivt. Alternativet til penger er tidskuponger, en time er en time - gjerne distribuert som lønn via "kredittkort".

Boka kan kjøpes og bestilles fra Tronsmo (66 kr) på www.tronsmo.no eller bestilles direkte fra forlaget på www.manifest.se (50 kr). Eller: Du kan verve en ny abonnent for 100 kroner til Røde Fane, og få boka gratis i posten (tidsbegrensa tilbud).