20. august 2003

Jens Ingvald Olsen
er RVs førstekandidat i Tromsø og med i AKP

Når SV styrer

Med SVs 6 mandater og Arbeiderpartiets 21 har de hatt 27 av 53 og dermed reint flertall i Tromsø kommune siden kommunevalget 1999. AP har hatt ordfører, varaordfører og 3 av 4 komiteledere. Partiene har forpliktet seg til å være enig om budsjett og andre viktige saker. Fire år etter at avtalen blei inngått kan man trygt si at SV til punkt og prikke har vært lojal mot AP. Det er sjølsagt redelig å holde seg til inngåtte avtaler, men det er også lov å si: Hallo, nå synes vi at det går vel kjapt i svingene. Men ingenting har hittil tyda på at SV har gjort forsøk på det.

Før 1999 var det som regel RV og SV som utgjorde venstreopposisjonen. Ikke alltid, men ofte stemte hele SV-gruppa, sammen med RV mot budsjett og økonomiplaner som vi vurderte som uakseptable i forhold til behova. Denne perioden, når kommunesektoren har blitt skvisa stadig sterkere, har SV sammen med AP fremma budsjett som har hatt stadig større gap til rettmessige behov.

De har heller ikke (heldigvis) klart å presse driftsnivået ned til vedtatte budsjett. Foreløpig "høydepunkt" er 123 millioner kroner i driftsunderskudd i 2002. Som en av metodene for å løyse floka har de tydd til den klassiske metoden som andre kraftverkeiende kommuner har forsøkt. Det vil si; det blei med forsøket. Ordfører Herman Kristoffersen og gruppelederen for AP fikk kommunestyregruppa med seg og la inn salg av store deler av Tromsø kommunes andel av Troms Kraft as i økonomiplanen i 2000. Men de hadde forregna seg.

Nei da, det var ikke SV som la kjepper i hjula. Saka kom opp på representantskapet i Tromsø AP. Der led ordfører og gruppeleder et knusende nederlag. AP kunne derfor ikke effektuere salget. SV behandla også saka på medlemsmøte. Der var det flertall for salg!! Hadde det vært opp til SV, hadde også Tromsø kommune stått i rekka av kommuner som har regnskapsført titalls millioner i fondstap, og for alltid kvitta seg med innflytelse over en helt sentral del av den samfunnsmessige infrastrukturen.

Omstilling

Ikke bare har SV i Tromsø omstilt seg fra å være venstreopposisjon til å bli en del av "makta", SV har også vært en aktiv pådriver i den administrative omstillinga i kommunen. Ei omstilling som har vært drevet igjennom med et svært høgt konfliktnivå med de ansattes organisasjoner. Lærerlaget hoppa av Prosjekt 2001 som vært navnet på Tromsøversjonen av kommunal omstilling, mens NKF med stor motvilje deltok hele tida. Da skal vi være oppmerksom på at NKF var sentral aktør i kampanja for å få AP og SV til makta.

I kampens hete er en rådmann, en opplæringskonsulent og for kort tid siden økonomisjefen sagt opp, med arbeidsrettsak på gang. Innholdet i omstillinga har vært den samme som de fleste andre kommuner opplever: Etter oppskrift fra amerikanske konsulentfirma og på ordre fra regjering og storting omdannes hele kommune-Norge fra forvaltning til forretning. Forvaltningsmodellen er for stiv og gammeldags. Dette er en viktig del av den svært omfattende omdanninga av hele den offentlige sektoren til å bli en del av den kapitalistiske markedsøkonomien.

I Tromsø ble det etablert 113 resultatenheter med sjølstendig budsjettansvar. Ansvaret er flytta over fra den politiske ledelsen og til rådmannen, og videre ned til de budsjettansvarlige lederne for de over et hundre "bedriftene". De settes under et voldsomt press. Lønna til disse har sjølsagt økt for at de skal være tøffe nok. Men konsekvensen er en kombinasjon av redusert tilbud til de eldre og store overskridelser i forhold til tildelt budsjett. Fagkomiteene som tidligere behandla drifta på sine områder flere ganger i året er fratatt denne rollen. "Man skal ikke drive å etterfylle når det brukes for mye penger."

SV kritiserer RV for at RV ikke vil være med å modernisere offentlig sektor. "Hvis ikke vi gjør det, vil Frp og H privatisere," sier SVere. Faktum er at Frp er storfornøyd med omstillinga. Frp og H ville aldri klart å gjennomføre denne omstillinga uten at det hadde vært "full krig" med de ansatte og deres organisasjoner.

Sjøl om SV har vært juniorpartner i samarbeidet med AP er det forstemmende å se hvor lojale de har vært imot sentralmakta. Og det er heller ikke tilfeldig at Foreldreaksjonen stiller med egen valgliste ved kommunevalget i protest mot SV og APs skolepolitikk i Tromsø.

Imidlertid betyr ikke dette at SV kommer til å gjøre et dårlig valg. Den sedvanlige venstresvingen viser seg også i denne valgkampen. Mange tror at bare SV blir større skal det bli ført en mer radikal politikk enn til nå. Erfaringa er at det er det motsatte som er tilfelle.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside