26. januar 2002

Frode Bygdnes
er verkstedarbeider og med i AKP

Legaliser sykefravær!

Prosjektet Et mer inkluderende arbeidsliv har som hovedmålsetting å redusere sykefraværet med 20% innen år 2005. Dette er en målsetting som står i strid med intensjonene i prosjektet. Dersom en skal ha sykefraværet ned, er gjerne metoden å ekskludere de svakeste fra arbeidslivet.

Skal vi ha som målsetting å få flere arbeidstakere til å jobbe lenger og få delvis syke til å gå på jobb, så må vi godta at sykefraværet går opp. For å inkludere de svakeste inn i arbeidslivet, må vi ikke sette prestasjonskrav som ekskluderer dem. Å true med at arbeidsfolk vil miste sykelønnsordninga dersom fraværet ikke reduseres med 20% , er å vanskeliggjøre forholdene for de som trenger å bruke denne ordninga.

Å sette opp to slike ikke forenlige målsettinger, kan være fordi en har andre hensikter. Prosjektet umuliggjør en reduksjon av sykefraværet og dermed kan politikerne ta fra oss sykelønnsordningene med å vise til denne frivillige avtalen. Fellesforbundet skal i januar ha informasjonskonferanser om prosjektet. Tillitsvalgte bør konfrontere forbundsledelsen om de prioriterer reduksjon av sykefraværet eller går for et inkluderende arbeidsliv.

Personlig mener jeg det er viktig at ingen presses ut av arbeidslivet pga sykdom, funksjonshemming eller andre hindringer. Vi er ikke alle enere, men det skal være plass til oss alle. Ei målsetting om sykefraværet må være tufta på reelle undersøkelser på arbeidsplassene og være en integrert del av HMS-arbeidet med utgangspunkt i den enkeltes helse. Målsettingene må ikke være bare å slenge ut et %-tall for produksjonen. Det er ikke noe hold i at arbeidsfolk misbruker sykelønnsordninga. Vel så viktig er å se på arbeidsmiljø og forske på yrkesrelatert sykefravær. Kamp mot sykefravær med gal medisin, kan fort føre til flere sykemeldte. Kanskje er situasjonen heller at vi for lenge har vært fokusert ensidig på sykefraværet slik at arbeidsfolk har gått på akkord med sine egne forutsetninger. Kanskje er det nødvendig å vise større fleksibilitet ved arbeidstakernes sykefravær for at folk skal holde ut i en del jobber.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside