7. april 2002

Frode Bygdnes
er fylkestingsrepresentant for RV i Troms og med i AKP

Kampen om havetFiskeriministeren har sendt et forslag om adgangsbegrensning i kystflåten ut på høring. Innholdet er kort sagt at småfiskerne skal jages på land. Bare et titalls av dagens mer enn 5.000 kystfiskere skal samles i en gruppe som vil få alle rettigheter til fiske på torsk hyse og sei. De andre skal stenges ute fra helårsfiske. Dette er en dramatisk begrensning for kyst- og fjordfiskere, for kombinasjonsnæring og dermed også for lokalsamfunnene.

I høringsnotatet er det utelukkende argumentert for økonomiske forutsetninger for å bli i næringa, for at noen få kystfiskerne skal kunne leve godt av å være yrkesfisker. Rammebetingelsene for de mest aktive fiskerne skal bedres med å få en eksklusiv rett til ressursene. Det er ikke tatt hensyn verken til miljøargumenter eller til ressursargumenter.

Det er den minste flåten som tar den største fisken. Det er derfor de mest ressursvennlige fiskerne som her skvises ut av næringa, de som høster optimalt. De fiskerne som beskatter mer småfisk, de får fortsette. Det taes ikke lærdom av at en har beskattet fisken feil og kjennskap til utkasting av den mindre betalte fisken hos den kapitalintensive fiskeflåten.

De fiskerne som har en nedbetalt båt og kan drifte i det små på marginale fiskeressurser rundt om i fjordene, de skal bort. De fiskerne som har innvester og lånt til store båter med store kostnader i drift, de skal få fortsette. Slik blir næringa enda mer kapitalisert og vi får bl.a. større oljeutgifter pr. kilo fisk.

Med dette høringsutkastet, legges det opp til industrialisering av ei primærnæring. Dermed vil vi få stor slitasje på de mest lønnsomme ressursene, mens naturens mangfold ikke utnyttes. Det er kun en differensierte flåten som kan gi oss en optimal høsting av en meget variert naturressurs som finns i havet. Og konsekvensene vil bli at mange kystsamfunn ikke kan opprettholdes når den minste fiskeflåten forsvinner.

Sjarkfiskernes kombinasjonsfisket med andre yrker, utgjør en viktig del av befolkningsbosettingen langs kysten. De har en stor samfunnsmessig betydning for bosettinga, men det dreier seg om å sette restriksjoner for en flåte som bare tar opp 7% av årlig oppfisket kvantum.

Ønsker fiskeriministeren å regulere fisket for å bevare ressursene, må han begynne i en annen ende, med den havgående flåten. At han velger å sende ut dette forslaget, tyder på en skjult agenda. Han nytter muligheten til å sette kystfiskerne opp mot en annen, får støtte fra fiskarlag og kvoteadelen langs kysten. I neste omgang kan kystkvotene reduseres og overføres til havfiskeflåten? Og det blir lettere å legge arealene langs kysten ut til oppdrettsnæringa styrt fra børsnoterte selskaper.

Vi bør koble fiskeriministerens forskjellige forslag. Nylig foreslo han å legge ned 35 av Fiskeridirektoratets kontorer langs kysten. Direktoratet ønsket å sentralisere kompetansen til noen få kontorer. Langs kysten kom det store protester om at kontorene må være der fiskerne er, spredt utover kystdistriktene. Det er all grunn til å følge opp med protester nå når de fiskerne som ikke vil flytte etter, skal miste sine rettigheter til helårsfisket.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside