4. februar 2002

Odd Stensholt
er med i Molde AKP

En åpen justisminister

Åpenhet og innsyn i politikk og forvaltning har har vært justisminister Odd Einar Dørums proklamerte fanesak både før og etter at venstrestatsråden inntok maktens korridorer.

Ministeren var imidlertid ikke mye innstilt på åpenhet og dialog i forbindelse med vedtak om nedleggelse av Norges største antivoldsprosjekt, sivilarbeiderskolen ved Hustad leir. Forskolen for sivile vernepliktige er en opplæringsinstitusjon for sivilarbeidere der volds- og konfliktforebyggende tiltak blant ungdom er hovedsatsningsområde. Med bakgrunn i skolens kursing ble det i år 2000 utført over femti tusen dagsverk i konfliktforebyggende tjeneste. Dørum og andre stortingspolitikere ble i brevs form gjort oppmerksom på denne situasjonen. Justisministerens åpenhet strakte seg ikke så langt at han syntes henvendelsen fortjente et svar.

Det hefter ellers momenter ved denne saken som setter prinsippet om åpenhet og vilje til god kommunikasjon i et underlig lys. Ettersom nedleggelse av Forskolen for sivile vernepliktige er begrunnet i økonomi, skulle man forvente at de reelle økonomiske sidene ved nedleggelse dannet fundament for en så viktig beslutning. Det er ennå ikke blitt avkreftet at justisministeren ble feilinformert om fakta rundt årets budsjett for Forskolen for sivile vernepliktige. Justisminsteren synes å ha oversett åpen dokumentasjon om at det ikke ville medføre budsjettmessige innsparinger ved nedleggelse hverken for inneværende år eller for 2003. Den politiske ledelse i justisdepartementet mottok et internt notat fra sitt eget departement der det heter at nedleggelse vil gi en innsparing på ca 2 millioner kroner "under visse forutsetninger". Dette er forutsetninger som ikke eksisterer i virkelighetens verden fordi slike forutsetninger ikke kalkulerer med omstillingskostnader.

Det er etter undertegnedes oppfatning ynkelig at Norge holder seg med en justisminister som velger å la en politisk viktig sak drukne blant et utall poster i et statsbudsjett. Det gjenstår ennå å høre fra regjeringen at den går politisk god for å legge ned en av Stortinget opprettet læringsplass hvis hovedoppgave er og har vært å skolere vernepliktige i konfliktforebyggende arbeid blant ungdom.

Vedtaket om nedleggelse har sjokkert flere enn de ansatte ved sivilarbeiderskolen og de vernepliktige. Arbeidsgivere gir i disse dager sterkt uttrykk for sin bekymring gjennom hyppige henvendelser til skolens administrasjon. Det er nok ikke så rart ettersom regjeringen så sterkt har understreket behovet for styrking av forebyggende arbeid når det gjelder vold, mobbing og rusbruk blant unge. Bondevikregjeringen understreker sogar at denne satsingen skal være spesielt innrettet mot skolesektoren i ungdomstrinnet.

Det er ellers veldokumentert at opplæringsinstitusjonen ved Hustad leir har oppfylt den målsetting Stortinget gav midt på 90-tallet: Alle sivile tjenestepliktige ved skolen har blitt gitt tjenesteforberedende opplæring. Det unike er at 70% av disse har gjennomført skolens voldsforebyggende opplæring og utfører oppdrag rettet inn mot barn og unge. De resterende 30% har gjennomgått undervisning der internasjonale spørsmål, fred og sikkerhet står i fokus.

Å lære opp mennesker til å bruke våpen er noe av det mest alvorlige en stat kan gjøre. Mange mener derfor at det trengs en grunnleggende diskusjon om hva denne kunnskapen skal brukes til. Blant annet av hensyn til overbevisnings- og samvittighetsgrunner, er i våre dager sivil og militær verneplikt sidestilt. Det innebærer at de vernepliktige i tillegg til plikten også har en rettighet til å bli tilbudt en tjeneste som er vernerelevant. Ettersom de sivile vernepliktige representerer en betydelig ressurs for det norske samfunnet, er det fullt forståelig at Stortinget i sin tid fant det rimelig årlig å gi et anseelig antall sivilarbeidere et forsvarlig kurstilbud. Klokelig nok samtykket også justisdepartementet da Forskolen for sivile vernepliktige ønsket å gi et størst mulig bidrag til forebygging av mobbing og kriminalitet i skole- og ungdomsmiljøer.

Fullt så forståelig er det derimot ikke at den tidligere sivile vernepliktige Odd Einar Dørum, fanebærer for høy etisk standard og medieprofilert voldsmotstander, oppsiktsvekkende nok mener opplæringen til forebyggende arbeid blant ungdom kan ivaretas av de vernepliktiges oppdragsgivere og gjennom kortere og mindre ressurskrevende tjenesteforbereding.

Det ville være betryggende om justisministeren kunne orientere om hvordan han ser for seg at arbeidsgiverne til sivile vernepliktige skal erstatte opplæringskompetansen som i dag blir gitt av personalet ved Forskolen for sivile vernepliktige. Om Dørum i tillegg kunne forklare hvor innsparinger på budsjettet skjer i inneværende år og i 2003, ville dette i det minste kunne gi en viss trovedighet med hensyn til den økonomiske begrunnelse for nedleggelse av institusjonen.

Når det kommer til stykket er det nok fåfengt å be justisministeren heve seg over sin egen tilforlatelighet, for ikke å si forfengelighet, og stå fram med sakens realiteter. Men, herr "justisminister", - vi er noen som vet! Vi får i det minste takke deg for at du har gitt oss et ferskt lærestykke om den falske lære som gjødsles så utmerket på i norske Storting.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside