2. oktober 2002

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

AKP har starta avis!Det har skjedd før. AKP starta og dreiv Klassekampen, og tar fortsatt et stort ansvar for avisa. Det er 12 år sida Klassekampen formelt slutta å være en partiavis for AKP, og reelt hadde den slutta å være det lenge før det. Klassekampen har en revolusjonær formålsparagraf, og har stor betydning for å utvikle venstresida. For eksempel når den gir argumenter mot privatisering, mot USA-imperialismens krigspolitikk, for støtte til det palestinske folkets kamp, mot undertrykkinga av kurderne, mot den statlige rasismen og mye mer. AKP vil fortsatt eie betydelige deler av Klassekampen og fortsatt oppfordre medlemmer av AKP, RV og Rød Ungdom om å selge den og verve abonnenter. Avisa vil fungere ulikt til ulike tider, og med skjerpa klassekamp og en sterkere revolusjonær bevegelse vil også Klassekampen kunne ta på seg enda støre oppgaver enn i dag.

At AKP lager ei partiavis, er ikke en sensasjon. Alle organisasjoner har et eller annet blad for å presentere seg sjøl og sine meninger, hjertesaker eller samfunnssyn. Men at AKP gjør det nå, er et uttrykk for at AKP er i vekst. Unge mennesker kommer nå til AKP i større omfang enn på mange år. Det har satt i gang en fornyingsprosess. De stiller nye krav til AKPs evne til å presentere seg sjøl overfor folk som ikke kjenner partiet så godt, - særlig unge folk. AKP er kjent for å jobbe nokså uselvisk i fronter og aksjoner, og det er en bra praksis som må fortsette. Men samtidig blir AKP lett usynlig, noe som har begrensa rekruttering og muligheten for å gjøre partiet kjent, til og med der det jobber. Ei avis vil forhåpentligvis bøte på noe av dette.

AKP er et revolusjonært parti. Partiet mener at kapitalismen og imperialismen ikke kan reformeres, ikke flikkes på, ikke plastres. Kapitalismen og imperialismen kan aldri fungere til det store flertallets fordel. Tvert imot, kapitalismen kan bare eksistere ved å utbytte flertallet og undertrykke det, om nødvendig med vold. Kapitalismen må styrtes, avskaffes, rykkes opp med rota. Revolusjon betyr akkurat det. Revolt, opprør, lage noe nytt! Folk har forskjellige navn på målet: Det klasseløse samfunnet. AKP kaller det kommunismen. AKP ønsker å lage ei avis som forklarer et slikt samfunnssyn.

Vi begynner smått. Smått kan og være godt.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside