Oppbrudd

Oppbrudd var et blad retta mot studenter. Det kom ut første gang i 1966 og var da utgitt av Sosialistisk Folkepartis studentlag. Rundt 1969 blei det utgitt av SUF-stud og seinere SUF(m-l)-stud. En periode i 1973 het utgiveren Rød Ungdoms studentlag, eventuelt Rød Ungdom på Universitetet. Fra 1974 blei Oppbrudd utgitt av Norges kommunistiske studentforbund ved Universitetet i Oslo.

Vi har ikke et komplett sett, men legger her ut de bladene vi har og vil komplettere om vi får inn mer.

Mer stoff fra NKS

Årganger: 1968 ||| 1969 ||| 1970 ||| 1971 ||| 1972 ||| 1973 ||| 1974 ||| 1975 |||1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 |||1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984


1968


Oppbrudd nr. 1, 1968

Oppbrudd nr. 1, 1968 (4 sider avisformat, 4 MB)
Utgitt av Sosialistisk Folkepartis studentlag

Av innholdet: Den korporative stat. Vi må i større grad begynne å tenke norsk. Den nye «Vietnamkomiteen» og sosialisters stilling til den. Skyggen over Kina. Demonstrasjonen var ulovlig. Rudi Dutschke og SDS. Om Nato. Vietnam og de kommende kriger (av Jan Myrdal). Foran Unctad-konferansen.

Oppbrudd nr. 4, 1968

Oppbrudd nr. 4, 1968 (36 sider A5, 4 MB)
Utgitt av SUF-stud

Av innholdet: Tsjekkoslovakia – «sosialisme i frihet» eller gjenopprettelse av kapitalismen. Vitenskap, høyere utdanning og klassekamp. Bertolt Brecht: Lob des Revolutionärs. Romantikk og metafysikk (om den ny-anarkistiske profet Herbert Marcuse). Noen trekk ved utviklinga i Norge i etterkrigstida. Nekrolog over sosialistisk studentlag (sang). Brigt Kristensen intervjuer Sigurd Allern om studentkamp og klassekamp. Redaksjonell kommentar: Vår situasjon.

1969


Oppbrudd nr. 2, 1969

Oppbrudd nr. 2, 1969 (4 sider avisformat, 7 MB)
Organ for SUF-stud

Av innholdet: Aksjonen ved Psykologisk institutt. Rød front i DNS. Om «Frels oss fra fienden og de siste dagers hellige». Til kamp mot borgerlig legevitenskap. Rektor Hans Vogt om Stalin. LO er NAFs trofaste lakei – men klassekampen lar seg ikke undertrykke. Gå til angrep på Nato-militære – USA-imperialismens farligste våpen. Enver Hoxha om studentbevegelsen. Studentenes rolle i kulturrevolusjonen.

Oppbrudd nr. 4, 1968

Oppbrudd nr. 3, 1969 (32 sider A5, 4 MB)
Organ for SUF-stud

Av innholdet: Stalin. Erfaringer i klassekampen. Studentenes kamp har vekket mange. Rosa Luxemburg. Gjenoppretting av livegenskapet må aldri finne sted (Tibet).Pax sine høner. AUF– dvask tilskuer til klassekampen.

 


Oppbrudd nr. 4, 1969

Oppbrudd nr. 4, 1969 (4 sider avisformat, 6 MB)
Organ for SUF-stud

Av innholdet: Ottosen-komiteen er ikke stoppet. Studentregistreringa betyr økt kontroll. Vekttallsordning på HF? Studenttingets sanne ansikt. Momsen – ruin for studentene. Ottosens «distrikts»høyskoler.

Oppbrudd nr. 5, 1969

Oppbrudd nr. 5, 1969 (4+2 sider avisformat, 4 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: Lånnekassa strammer inn – staten skrur på tommeskruen. Arbeiderklassen må lede hele folkets kamp. Rød Front i DNS. Ottosen IV: Etterutdanning for pamper og ledere. Skremte småborgeres «sosialisme». Spesialbilag: Historisk institutt: Emnekomiteens innstilling – en sukkerdrasjert Ottosenpille. Forberedelse til atskilt lærerutdanning. Praksis i Lånekassa skjerpes stadig.


Oppbrudd nr. 6, 1969

Oppbrudd nr. 6, 1969 (4 sider avisformat, 6 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: SF/NKP-pampene berserk i frontene. Dette skjedde i DNS. Medlemsbrev fra Universitetet SF. Enhetsfronten. Anti-Nato-kampanjen – aktivistene må bestemme linja. Den moderne revisjonismen og dens talsmenn i Norge.


Oppbrudd nr. 7, 1969

Oppbrudd nr. 7, 1969 (4 sider avisformat, 7 MB)
Organ for SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Krampetrekninger fra «sosialistisk» front. Samskipnaden og studentinget forbereder gigantisk prisstigning. Interessekampen – strategien må være defensiv. Stjernø i Brodal-komiteen – en småborgers bekjennelser. Momsen og klassekampen. «Sosialister» med slingringsmonn.


Oppbrudd ekstranummer 1969

Oppbrudd ekstranummer 1969 (2 sider A3, 3 MB)
Organ for SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Nei til forverringa av arbeidsforholda – vekttallsforslaget må avvises. Vekttallsforslaget – en trussel også mot lærerne. Studentene må stå sammen i kampen mot vekttallsordninga.

1970

Oppbrudd nr. 1, 1970

Oppbrudd nr. 1, 1970 (4 sider avisformat, 3 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: Nei til forverra økonomiske kår – slå tilbake monopolkapitalens framstøt. Arbeiderklassens to våpen: Politisk og økonomisk kamp. Arbeiderklassen er den eneste virkelig revolusjonære klasse. Seier for Rød front. Om et operasjonelt planleggingsverktøy eller kjøttkverna på SV.

Oppbrudd nr. 2, 1970

Oppbrudd nr. 2, 1970 (4 sider avisformat, 3 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: Kraftig demonstrasjon mot Lånekassa. Hensynsløs utbytting av kantinepersonalet. Plattform for SUF(m-l)s universitetspolitikk. Vær på vakt mot alle slags rasjonaliseringstiltak. MAG – hønseflokk eller bevisste anti-leninister? J.V. Stalin om strategi og taktikk. FSF – en anti-kapitalistisk front. Tidsstudier ved Psykologisk institutt. Revolusjonens fiender på full retrett.


Oppbrudd nr. 3, 1970

Oppbrudd nr. 3, 1970 (4 sider avisformat, 5 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: Aksjonsenhet mot EEC og dyrtida. Nei til høgere kantinepriser. Bryt med Saigon-juntaen. Nei til reaksjonær propaganda. Ta del i bygginga av det kommunistiske partiet gjennom studier i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. Lærdommer fra våren. Avvis nye lukkingsframstøt. Korrigering av løpeseddel om kantineprisene. Prisøkninga i kantinene – forbitrelse blant studentene.


Oppbrudd nr. 4, 1970;

Oppbrudd nr. 4, 1970 (4 sider avisformat, 6 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: Etter beregningsutvalgets innstilling: Vi står på krava – fortsatt kamp. Norgas-streiken ga seier. Enhet gjennom kamp. Vekttallsframstøt på Engelsk. Fronten utvikles og styrkes. Et nytt steg framover i Vietnam-arbeidet. Truong Chinh og kampen mot revisjonismen. Fram for en rød arbeiderfront 1. mai.


Oppbrudd nr. 5, 1970

Oppbrudd nr. 5, 1970 (4 sider avisformat, 7 MB)
Organ for SUF(ml)-stud

Av innholdet: Statens utspill militant avvist. Erfaringene fra studentkampen. Bygginga av partiet. Umenneskelige kår for kantinearbeiderne. Politisk militærtjeneste. Rød Arbeiderfront 1. mai. Rammeplanen – økt økonomisk tilstramming. Nye Ottosen-framstøt. Rød Front i DNS.


Oppbrudd nr. 7, 1970

Oppbrudd nr. 7, 1970 (4 sider avisformat, 6 MB)
Organ for SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Gå til aksjon 2. desember. 10. november – et skritt fram i anti-EEC-arbeidet. Ottosen-komiteens femte innstilling. Valget i DNS – for eller mot EEC. Proletært og borgerlig syn på Stalin. Isolering av DKSF. VG-hetsen – flørting med småborgerskapet. Strategi og taktikk i anti-EEC-arbeidet. Samskipnadens personalpolitikk – utbytting av de ansatte. Dimitrov om enhetsfronten. EEC-framstøtet – konkrete utslag for studentene. Samskipnadens dyrtidsframstøt. Aksjonskomite mot EEC danna.


Oppbrudd ekstranummer 1970

Oppbrudd ekstranummer 1970 (2 sider A3, 3 MB)
Organ for SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Slutt opp om generalstreiken. Enhet på krava – avvis splittelsesforsøka. Studentbevegelsen er en del av hele folkets bevegelse. Arbeidere og studenter – felles kamp. Studenter og elever samler seg til kamp.

1971

Oppbrudd nr. 2, 1971

Oppbrudd nr. 2, 1971 (4 sider avisformat, 7 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Streiken vil bli ført fram til seier. Streik på Engelsk. Kampen må reises på to fronter. Rasjonalisering truer universitetet. Hvem representerer byråkratene? Psykologilærer om enhetlig kamp. Dyrtid og lukking – to sider av samme sak. Slutt opp om EEC-uka. DKSF med ny vri. MAG – politisk amøbe? On Oppbrudd. I Kina er utdanninga i folkets tjeneste. DnC har mange svin på skogen. Fotograferende agenter.


Oppbrudd nr. 7, 1971

Oppbrudd nr. 7, 1971 (4 sider avisformat, 7 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Er bolignøden uløselig? Studentenes hybelsituasjon. Trondheimsfolk tar sakene i egne hender. EEC – slå tilbake propagandaoffensiven. DKSF går mot forberedende-studentene. Solidaritetsarbeidet styrker vår egen kamp. Lokale framstøt krever lokal kamp – marxist-leninistene starter instituttaviser. EEC – en imperialistisk trusel også mot universitetet. Rødkledd reformisme fra Kjeldstadli. Forsvar streikeretten – støtt Austad-arbeiderne.


Oppbrudd ekstranummer 1971

Oppbrudd ekstranummer 1971 (2 sider avisformat, 4 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: «Kompensasjon» bedrer ikke Samskipnadens økonomi – staten må øke bevilgningene. DKSF-svindel på Studenttinget. Studentkamp i andre land. Sosialdemokratenes splittelsesfelttog. Lukkingstrussel og prisøkinger – forbered hardere kamper til våren.

1972


Oppbrudd nr. 1, 1972

Oppbrudd nr. 1, 1972 (4 sider avisformat, 6 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Aksjonsdag – streik mot økte husleier – krev bevilgning fra staten. Etter salget i Brussel – alle ut til kamp mot forlovelsespakta. Den demokratiske masken revner. Kroner 1345 et rimelig krav. Ny prisøkning i kantina. SUF(m-l) – en seierens kongress. Nei til lukking. Vrøvl om «marginalgrupper» i Orientering – hvem skremmes av EEC-motstanden? Britiske studenter forsvarer sine demokratiske rettigheter.


Oppbrudd nr. 2, 1972

Oppbrudd nr. 2, 1972 (4 sider A3, 7 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Full oppslutning om EEC-avstemninga – fram for en effektiv streik mot EEC. Intervju med formannen i husleiestreikkomiteen. Forfalskning i borgerpressa om Kinas forhold til EEC. EEC-kampen – en liten gnist kan tenne en stor brann. Omdann NSU. Godt møte i Folkebevegelsen – men «MAG» og «KU» prøvde å splitte. Staten vil kneble opposisjon gjennom lukking. Nytt enhetsprogram for EEC-kampen. Motsigelsen stalinister/maoister. «Sosialister» uten klasseanalyse. Gjerde på Blindern.


Oppbrudd nr. 4, 1972

Oppbrudd nr. 4, 1972 (4 sider A3, 6 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Rød kampdag 1. mai. Velykket streik – men Kontaktutvalget spilte tvilsom rolle. Politisk knebling av studentene? 1. mai 1890. Franske studenter mot rasering av universitetet. Masseaksjoner i Paris mot fascistiske overgrep. Folkets Albania – trygge arbeidsplasser og nasjonal sjølråderett.


Oppbrudd nr. 5, 1972

Oppbrudd nr. 5, 1972 (2 sider avisformat, 3 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Arbeiderklassens internasjonale kampdag – EEC, Vietnam og lønnsoppgjøret. Bli med og utform egne paroler. Kommunistene og Rød arbeiderfront. Det «nye» venstre hos Universitas – opportunister i grønn frakk.


Oppbrudd høsten 1972

Oppbrudd høsten 1972 (4 sider avisformat, 6 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud
I vår utgave er enkelte biter, blant annet avishodet, klipt ut, slik at det ikke er mulig å angi nummeret.

Av innholdet: Noen vil selge landet – stem Nei. Hetsen mot SUF(m-l) også et forsøk på å torpedere EEC-motstanden etter valget. Stem nei til salg av Norge. Brei front mot hetsen. Varig front. Progressiv enhet på HF. Ny på Blindern. Island slåss. Palestina – folkekrig, ikke terror.


Oppbrudd nr. 10, 1972

Oppbrudd nr. 10, 1972 (4 sider avisformat, 7 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Statsbudsjettet – staten vil tvinge oss i kne. Hvilke planer har staten? EEC-kampen nå. Enhet på venstresida. NSU et skritt mot venstre. Rød Fronts paroleprogram. Kvinnefrontens landsmøte. Idretten er viktig. Kritikk av Palestina-artikkel. Kinas kommuner – populisme eller marxisme-leninisme? Minerva og demokratiet.


Oppbrudd nr. 11, 1972

Oppbrudd nr. 11, 1972 (4 sider avisformat, 6 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Enhet mot EEC. Ikke en «ny lur vri» (foredrag av Tron Øgrim). Enhet i DNS – på klassekampens grunn. Er progressiv forskning mulig? Lær av Dimitrov. Økologi i Kina.Bli med på studiesirkel. SFs syn på oss.

 

Oppbrudd ekstranummer 1972 (udatert, 2 sider A4, 6 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: En seier for enhet i DNS. DNS i folkets tjeneste.

1973


Oppbrudd nr. 1, 1973

Oppbrudd nr. 1, 1973 (4 sider avisformat, 6 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud
I vår utgave er enkelte biter klipt ut.

Av innholdet: Forsvar universitetet. Hvilket SUF(m-l)? Fredsavtalen i Vietnam – hvorfor seier? Forslag om enhet på HF. Utdanningspolitikken i perspektiv. Ot.prp. 51 – læraren nesten overflødig. Oppropet fra FSF. Kan vi skape en bedre studentkro? Ny redaktør i Universitas.


Oppbrudd nr. 2, 1973

Oppbrudd nr. 2, 1973 (4 sider avisformat, 7 MB)
Avisa til SUF(m-l)-stud

Av innholdet: Leve AKP(m-l). «Rødt miljø»? SFUer: Enhet må til. Forlova på Chateau. Fag er politikk – derfor røde seminarer. Plater – mer eller mindre progressive. Hysj – valg. Fagkritikken blomstrer. Gammel hjerne – ny sveis. Brytning – et blad for idrettsfolk. Kina – stormaktsjåvinisme.


Oppbrudd nr. 3, 1973

Oppbrudd nr. 3, 1973 (4 sider A3, 7 MB)
Avisa til Rød Ungdom på Universitetet

Av innholdet: Rød Ungdom. Første mai – stor og rød. Pauserom på ped. Blindern Blues. Studentmiljøet er toft. Rockefest på SV. Teori og praksis. Hva er meditasjon? Foto 72.


Oppbrudd nr. 4, 1973

Oppbrudd nr. 4, 1973 (2 sider avisformat, 4 MB)
Avisa til Rød Ungdom på Universitetet

Av innholdet: Valget i DNS – stem Rød Front. Daghjem på taket. Om å bu i ghetto. Gøy på landet. Litt historierepetisjon.


Oppbrudd nr. 5, 1973

Oppbrudd nr. 5, 1973 (4 sider avisformat, 6 MB)
Avisa til Rød Ungdom på Universitetet

Av innholdet: Stem Rød Valgallianse – kjemp sjøl. Et miljøfiendtlig universitet resultat av de lave bevilgningene. Bort med momsen. Kampsang. Stem rett – stem rødt. Valgintervju. Kvinnekampen må bygge på fellesskap. Diskriminering i Samskipnaden? Sommerleir ga mersmak. Inntrykk fra Albania.


Oppbrudd nr. 6, 1973

Oppbrudd nr. 6, 1973 (4 sider avisformat, 6 MB)
Avisa til Rød Ungdom på Universitetet

Av innholdet: Vi er gjeldsarbeidere. Studentene og klassestandpunktet. Studentforbund? Rød ungdom (dikt). Rød revy – knallsuksess i DNS. Frikjenn Narve. Chile. Mål er makt.


Oppbrudd nr. 7, 1973

Oppbrudd nr. 7, 1973 (2 sider avisformat, 3 MB)
Avisa til Rød Ungdom på Universitetet

Av innholdet: DNS i SVs tjeneste eller SV i DNS' tjeneste? Billig mat? Gammel piss på nye flasker. To sitater fra Knut Skybergs innledning i DNS. Lederen står fram – Bertil Grong leder venstreopposisjonen i Rød Ungdom.


Oppbrudd momsekstra 1973

Oppbrudd momsekstra 1973 (4 sider lite avisformat, 7 MB)
Avisa til Rød Ungdom på Universitetet

Landsekstra om momsen – for universitetene og de høgre læresteder

Av innholdet: Reis kampen mot matmomsen – aksjonsuke. «Det utsvevende studenterliv». Den rødeste parola. Vis at vi er mange. Jevnt slit for å greie seg. Statsbudsjettet – eller pengene som forsvant. Enhet studenter – arbeidere. Et krav på lengre sikt – bort med all moms. Chile solidaritet. Glem ikke palestinerne.

1974


Oppbrudd mai 1974

Oppbrudd mai 1974 (2 sider A3, 3 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: Reformister i DNS. Enhet gjennom kamp. Venstresida splitta – reaksjonen fram. Bli med på sommerleir.


Oppbrudd nr. 5, 1974

Oppbrudd nr. 5, 1974 (2 sider A3, 4 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: Stans de pedagogiske høgskolene. Er universitetspolitikk kjedelig? Borgerskapet til valg i DNS – antikommunisme og støtte fra kapitalen. KUL – teoretisk gjennombrot. Staten strammer inn.


Oppbrudd nr. 4, 1974

Oppbrudd nr. 7, 1974 (4 sider A3, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: DNS – klassekamp mot reaksjonen. NUF med borgarterror som politisk våpen – steng nazistane ute frå DNS. DKSF på tre semestre – 55.000 til nachspiel og representasjon. DKSF sin historie = borgerskapets historie. Sjølbestemt abort i DKSF? Chateau Neuf – eit monument over korleis borgarskapet har herja i DNS. DKSF og interessekampen – en studie i svik og bakstreveri. Borgervennlig feminisme i DNS?


Oppbrudd nr. 8, 1974

Oppbrudd nr. 8, 1974 (2 sider A3, 4 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: Følg arbeidsfolks råd – stem Rød Front. KUL hindrer enheten studenter – arbeidere. Trotskistisk «støttearbeid». KUL 1974, Hovden 1971 – samme linje. Feighet er en borgerlig dyd ... Interessekampen i haust syner framgang for kamplina. SV driv med open sabotasje. Progressiv front danna. Abortsaka – hvem støtter, hvem svikter?


Oppbrudd nr. 9, 1974

Oppbrudd nr. 9, 1974 (2 sider A3, 4 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: Det ble rød vår i DNS. Ta vare på seieren. Kan SV leie studentrørsla? Dei marsjerer igjen ... Telefonsentralmontørene streiker fortsatt.

 

Stensil: Stå sammen (om husleiestreik) (2 sider A4, 2 MB)

1975


Oppbrudd nr. 4, 1975

Oppbrudd nr. 4, 1975 (4 sider A3, 9 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: Folket sigrar i Vietnam. To sosialdemokrater og ei husleiestreik. Spyttslikkarane turar fram. Møt fram i DNS – knus reaksjonen på ny. Faglig 1. maifront.


Oppbrudd nr. 5, 1975

Oppbrudd nr. 5, 1975 (4 sider A3, 9 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo
Fellesutgave med Hva må gjøres

Av innholdet: Leve det frie Kambodsja. Slutt opp om Faglig 1. mai-front-toga. SV i spann med reaksjonen. NSUs landsting. SV og 1. mai. Meld deg på sommerleir – styrk studentenes kamp. Støtt arbeiderne ved Hammerverket. Studentforum.


Oppbrudd nr. 7, 1975

Oppbrudd nr. 7, 1975 (4 sider A3, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: DNS – rød eller blå talerstol? Portugal – supermaktene rivaliserer. SV – velg side. Klassekamp i DNS. Fascismen må styrtes med våpen i hand. Kapitalismen i krise – statsbudsjettet skal sikre profitten. Hammerverkdommen – arbeiderklassens kamp må ikke knebles.


Oppbrudd nr. 8, 1975

Oppbrudd nr. 8, 1975 (2 sider A3, 4 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: DKSF fremmer høyreekstremisme. Bygg streikestøttekomiteene. SV og DKSF. Reis kamp mot statsbudsjettet.


Oppbrudd nr. 9, 1975

Oppbrudd nr. 9, 1975 (4 sider A3, 7 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund ved Universitetet i Oslo

Av innholdet: Else Berg: «Ja, vi er ekstremt for folkets interesser!» Bli med i NKS – ta del i kampen for revolusjon og proletardiktaturet. Supermaktene kjemper om Angola – SV på imperialismens side. FRAP-komite dannes i Norge. Trovik knebler ytringsfriheten. Samskipnadens budsjett for 1976 – de ansatte og studentene skal bære byrdene. Studér den kommunistiske teorien.

 

Stensiler (alle 2 sider A4, 2–3 MB)

DNA-regjeringa og samskipnad bruker politi mot rettferdige studentkrav. Studenthets i 100.000-kronersklassen. Studenter og ansatte: samme kamp – samme fiende. Full støtte fra YLI.

Stort solidaritetsmøte med Jøtul-arbeiderne. Vi lever i ei førkrigstid.

Universitas i Leveraas' fotspor,

DKSF står for borgerskapets diktatur overfor arbeiderklassen. Norsk Front – et gufs fra nazitida. SV og synet på Portugal.

Kven går staten og monopola sitt ærend?

1976


Oppbrudd nr. 8, 1976

Oppbrudd nr. 8, 1976 (4 sider A3, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Kjemp for virkelig arbeidermakt. Nord-Vietnam om Stalin. «Nyvinning» fra Sosialistisk Front – den klasseløse klassekampen. Støtter Sosialistisk Front sovjetisk okkupasjon. Sviktet Stalin Kina? Sosialistisk Front i Verpes fotspor.

 

Stensiler (alle 2 sider A4, 2–3 MB)

Husleiestreik.

AUF i fåreklær. Opplæring i praktisk klassesamarbeid – lansert som «fagkritikk». Den åpne reaksjonen på Studenttinget.

Zinkenarbeiderne og USV på hver si side i klassekampen. USV mot de streikende, for klassesamarbeid. Streikeledere går ut av SV.

1977

 

Oppbrudd september 1977 (stensil 2 sider A4, 2 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: USV: Ball-i-hatt med Porno-Lund.


Oppbrudd oktober 1977

Oppbrudd oktober 1977 (2 sider avisformat, 2 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Studentene står ikke utenfor klassekampen. Ny vellykka pornoaksjon. Vennskapssambandet Norge – Kampuchea stiftes. Fakta viser: Sionisme er rasisme. PAC-kontor i Oslo.


Oppbrudd november 1977

Oppbrudd november 1977 (8 sider lite avisformat, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: «K»UL mot revolusjonær vold – «NKP» for reaksjonær vold. Mellomlagsteorien. Bankerott. Det svarte Sør-Afrika har heist opprørsfanen. Mot vest-tyske tilstander. Eksamensterror.

1978


Oppbrudd nr. 1, 1978

Oppbrudd nr. 1, 1978 (4 sider avisformat, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Aksjonsdagen mot renteøkinga – yrende liv på Engelsk. Hva gjorde NSU? Sovjet ut av Afrika. Hjelp Eritrea. 25 år siden Stalins død. Referat fra Studenttinget – åndsgiganter møtes. Gjør DNS til ditt forum.


Oppbrudd nr. 4, 1978

Oppbrudd nr. 4, 1978 (2 sider A3, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Raud eller blå talarstol i DNS – kampen er igong. Demokratisk sinnelag hos DKSF? Erik Solheim – SU-leder i takt med sitt grunnplan? Hundre blomster eller grå granitt?

1979


Oppbrudd nr. 1, 1979

Oppbrudd nr. 1, 1979 (4 sider A3, 7 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Vietnamesernes forrådte revolusjon. Kampuchea-spørsmålet, SV og kildekritikk. Samles den «udogmatiske venstresida»? Diskusjonsdagar på sosialpedagogikk. NKS med stor studiekampanje – bli med. Sprekker KUL?


Oppbrudd nr. 2, 1979

Oppbrudd nr. 2, 1979 (4 sider A3, 6 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Tema: Kina – Vietnam. Radio Vietnam: «Lovlig» med vietnamesiske tropper i Kampuchea. Har Kina drevet Vietnam i armene på Sovjet? Vietnams forhold til Sovjet. Sovjet i frammarsj. Flyktningane til Kina – provokatørar eller offer. Sovjets strategi – kontroll med transportveiene til USA og Europa.

1980

1981


Oppbrudd nr. 2, 1981

Oppbrudd nr. 2, 1981 (4 sider avisformat, 8 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Krigen, freden, SV og NKS. 500 jusstudenter til aksjon. – Studentene trenger en fagforening. – Snikmordet på heltidsstudenten må stoppes. Hvem har skylda – PF eller staten? Afghanistan – «muslimske mørkemenn» eller antiimperialistar? Gros lille løgn. Verdikonservativ ungdom.

1982


Oppbrudd nr. 1, 1982

Oppbrudd nr. 1, 1982 (4 sider avisformat, 7 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund i Oslo

Av innholdet: Landsomfattende aksjonsdag 25. mars – støtt undervisningsboikotten. To tanker i hue. Sos-fronts nytenkning – vekk med stipenda. Europa mellom supermaktene. Stem Rød Front. SVs «sosialisme» og kapitalisme – to sider av samme sak?

 

Oppbrudd desember 1982 (4 sider A4, 3 MB)

Av innholdet: Sos-front kostar meir. Solidaritet eller «soloflipp» blant intellektuelle? Det røde alternativet.


Mini-Oppbrudd nr. 1, 1982 (2 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Støtt husleiestreiken. Streiker studentene mot seg sjøl? De streikende trenger støtte. DUKs krav.

1983


Oppbrudd nr. 1–2, 1983

Oppbrudd nr. 1–2, 1983 (8 sider avisformat, 14 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund

Av innholdet: NKS med full støtte til husleiestreiken – blodpriser for 12 kvadrat. Aksjonen i ferd med å gi resultat. Universitas fortier. Sosialisme og demokrati – Norge forskjellig fra Sovjet og Kina. Økt aktivitet blant sjukepleierstudenter. Veiskille for lærerskolestudentene. Stå vakt om de frie interesseorganisasjonene. NSU-ledelsen i utakt med studentmassem. Studentsamskipnaden – en mafiaorganisasjon – Sos-fronts to jernlover. 100 år siden Marx' død – samfunnsvitenskapene fremdeles med fødselsveer.


Oppbrudd nr. 3, 1983

Oppbrudd nr. 3, 1983 (8 sider avisformat, 11 MB)
Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund

Av innholdet: NKS 8 år. Verdens skjebne avgjøres i Afghanistan. Kvinnekamp og kommunisme. Rød Front er tilbake. Krise – i eller for humaniora? Ny nedskjæringsmelding om Lånekassen. Hvordan jobber RV? Clarté. Når Sos-front selger velferd. Fortsatt husleieaksjon på Kringsjå og Sogn. Ledelsen i Oslo NKS presenterer seg.

1984


Mini-Oppbrudd nr. 2, 1984 (2 sider A4, 2 MB)

Av innholdet: Styrk det fagkritiske arbeidet.


Siste oppdatering: 7. mars 2024

Mer stoff fra NKS ||| Arkivprosjektets forside