akp.no

EUs tjenestedirektiv

Krev norsk veto!

akp.no nr 2, 2006


Tjenestedirektivet sier: En vare som er godkjent i et EU-land, skal godkjennes i alle land. Varen skal godkjennes av det landet den kom fra. Arbeid er en vare.

16. februar i år behandla EU-parlamentet forslaget til tjenestedirektiv, under store protester fra fagbevegelsen. Også norske fagforeninger var representert i demonstrasjonene utafor møtet. EU-parlamentet ble pressa av opinionen til å gjøre noen endringer. Blant annet ble ordet "opprinnelseslandprinsippet" erstatta med en annen og lengre formulering. Men målet med direktivet er det samme, nemlig kapitalens frihet til å selge tjenester i alle land.

Sosial dumping

Lisboa-erklæringen fra 2000 satte et mål: EU skal vinne konkurransen med USA og Asia. Et nøkkeltiltak er å få tjenestene over i et fritt marked. "Tjenester" handler om arbeid. EU-kommisjonen lagde derfor et "tjenestedirektiv" i 2004. Det bygger på prinsippet om at opprinnelseslandets lover gjelder. Det betyr: Et firma som er godkjent i Polen, og som leverer tjenesten i Norge (for eksempel utleie av servitør eller elektriker), skal automatisk godkjennes i Norge. Er det konflikt om tolkninger, bestemmer EF-domstolen.

Resultat: Sosial dumping både når det gjelder menneskers sosiale situasjon og når det gjelder tjenestens kvalitet. Norsk lønn, norske arbeidsvilkår og norske standarder ofres for å styrke EU-kapitalens konkurransekraft med kapitalene i USA og Asia.

Kapitalens frihet skal gjelde

EUs tjenestedirektiv ble vedtatt med 394 mot 215 stemmer. Så skal direktivet til EU-kommisjonen, deretter til Ministerrådet, og så til EU-parlamentet. Dermed går det meste av 2006 med. Det er altså tid til å fortsette kampen mot. Otto Karup, representant for Folkebevægelsen mot EU (Danmark) i EU-parlamentet, stemte imot, og sier på Folkebevægelsens nettsted at direktivet vil gjøre det vanskelig for de danske folkevalgte å bestemme samfunnsutviklinga, og for fagbevegelsen å sikre ordna forhold på arbeidsmarkedet. Sosialdemokratene hadde krevd at vertslandets regler skulle gjelde, men det ble nedstemt. De krevde at vannforsyning og avfallshåndtering skulle unntas fra direktivet, men det ble også nedstemt.

Karup fortsetter: "Og selv om man nå formelt kan kreve at et utenlandsk firma skal overholde værtslandets regler og love for selve utførelsen av arbeidet, så ligger bevisbyrden hos vertslandets egne myndigheter. Der er ikke noe som må hindre utenlandske virksomheter i å utføre tjenesteytelsen."

Krev norsk veto!

Norge har bare EØS-avtale og kan legge ned veto mot direktivet. Det gjelder nå å reise en opinion for veto. Det rammer alle bransjer. Ingen er trygge. Krev norsk veto!

Les mer: www.folkebevaegelsen.dk