akp.no

Et nytt parti?

av Arnljot Ask

akp.no nr 2, 2006RVs landsmøtevedtak
RV hadde landsmøte i februar 2005. Der ble dette vedtatt: "RV er et lite, revolusjonært parti med aktive medlemmer som gjør en stor innsats i fagbevegelse, kvinnebevegelse, Nei til EU og i antikrigsbevegelsen. I tillegg har RV uredde talsmenn i kommunestyrer og fylkesorganisasjoner. Vi er få og det trengs samling av ressurser. RVs landsmøte oppfordrer derfor den nye RV-ledelsen å ta kontakt med AKP-ledelsen med sikte på å slå seg sammen for å samle den revolusjonære bevegelsen. Et sentralt mål vil være å tilrettelegge enhet og samling slik at medlemmer i Rød Ungdom vil melde seg inn i RV. Vi oppfordrer RVs og AKPs ledelse til å drøfte praktiske tiltak for å nå disse måla."

Ledelsen i AKP har behandla RVs sammenslåingsvedtak flere ganger, og det pågår nå en diskusjon i de lokale laga i AKP og på lokale fellesmøter mellom medlemmer av AKP, RV og Rød Ungdom.

AKP vil være med å ta ansvar for å styrke hele den revolusjonære bevegelsen. Vi går inn i dette for å se om det er mulig å lage et nytt parti med utgangspunkt i nåværende RV og AKP. Erfaringer fra liknende prosesser tilsier at det ikke er gjort i en fei, men vi har tillit til at hvis alle parter går inn for det, er det mulig å få avklart fl ere forutsetninger allerede i år. Vi håper at landsmøtet i RV i mai i år vil se konstruktivt på den videre prosessen. Vi regner med at landsmøtet i AKP til høsten gjør det samme.

Rød Ungdom

Diskusjonen som er reist foran landsmøtet i Rød Ungdom, om Rød Ungdom skal bryte med AKP, griper inn i denne prosessen enten en vil eller ei, sjøl om det er bare medlemmene i Rød Ungdom som skal avgjøre akkurat dette. Fordi Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til både RV og AKP, og fordi et brudd med AKP vil føre til at AKP må opprette sin egen ungdomsorganisasjon. Dermed får vi ikke bare to voksenpartier, men også to ungdomsorganisasjoner inn i prosessen, med sår fra en fersk splittelse å hanskes med.

AKP har ikke fått noen politisk begrunnelse for bryt-forslaget, og vi kan derfor ikke sitere noen på korrekt vis. Men vi oppfatter det slik at noen mener at AKP er venstristisk og for mye "tradisjonelt" kommunistisk parti. Om så er tilfelle, så er jo dette spørsmål som blir diskutert i den sammenslåingsdebatten som nå er i gang. Hvorfor da ta en beslutning nå?

Til tross for dette har AKP sagt klart fra til Rød Ungdom at vi mener de er i sin fulle rett til å fristille seg fra AKP, om de ønsker det. Samtidig er AKP også i sin fulle rett til å opprette en ny ungdomsorganisasjon dersom vi mister den vi har.

Ja til ungdomsorganisasjoner

Ungdomsorganisasjoner er viktige for moderorganisasjonene: SU for SV, AUF for AP, Ungdom mot EU for Nei til EU, Changemaker for Kirkens Nødhjelp osv. I ungdomsorganisasjonen læres ungdom opp i politiske spørsmål, de får organisasjonserfaring, og mange av dem vil fortsette med sitt engasjement som voksne, slik at det blir en naturlig kontinuitet i arbeidet. For AKPs del er det viktig å ha en samarbeidende ungdomsorganisasjon der medlemmene tilbys studier i marxisme, der de får mulighet til å drive et allsidig politisk arbeid og der de får lære å drive aktive, lokale lag.

Mot kapitalismen

AKP ønsker at diskusjonen om sammenslåing av AKP og RV skal føre til å utvikle et sterkere revolusjonært kommunistparti og ei sterkere revolusjonær venstreside i Norge. Det vil kunne spille en større rolle i den nødvendige kritikken av kapitalismen, og i kampen mot angrepene på arbeiderklassen. Stikkord er sosial dumping, angrep på fagforeningsrettigheter, arbeidsmiljø og trygdesystem. Norges deltakelse i USAs kriger må stanses, før Norge involverer seg stadig mer i krigsoperasjoner, og for at Norge skal kunne utvikle ei sjølstendig og tryggere utenrikspolitisk linje uavhengig av stormakter. Målet til AKP er det klasseløse samfunnet kommunismen. Kapitalismen er fint for kapitaleierne, men betyr krig, miljøødeleggelser og sosial utrygghet for flertallet av menneskene.