Følg med! AFP er i fare!

Til innholdslista for akp.no nr 9, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Avtalefesta pensjon, AFP, skal behandles i tariffoppgjøret i 2006. AFP er ikke sikra på tross av formuleringer i pensjonsforliket i mai 2005. Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen åpner for at AFP kan bli behovsprøvd. Fagbevegelsen må forsvare dagens AFP!

Avtalefesta pensjon betyr at du kan gå av når du er 62 år, hvis du mener du er for sliten til å fortsette. AFP er et spleiselag, en avtale som kan sies opp, mellom arbeidstakerne som har redusert sine lønnskrav, arbeidsgiverne og staten. Statens viktigste bidrag er at folk får opptjene pensjonspoeng fra 62 til 67 år, som AFP-pensjonister. De taper altså ingenting.

AFP ligger ikke fast

Pensjonsforliket mellom Bondevik-regjeringa, AP og SP sier: "Aldersgrensen i AFP ligger fast. Statens samlede økonomiske bidrag i AFP-ordningen videreføres." LO-kongressen i mai krevde at AFP fortsatt skulle gis fra 62 år og følge med når pensjonsalderen økes.

Men pensjonsforliket undergraver AFP. Målet er jo at folk skal arbeide lengre enn i dag, og at de som ikke gjør det, skal tape penger. Det er totalt urealistisk å tenke seg at noen skal få slutte ved 62 år, få full opptjening til de er 70 år og få det samme i pensjon som de som har jobba til de er 70.

Derfor må regjeringa snarest mulig vise korta sine.

Behovsprøvd trygd

Kjell Bjørndalen, leder av Fellesforbundet og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, sier i Klassekampen 27. oktober at AFP ikke lenger kan gjelde alle, ettersom pensjonsalderen da senkes, og det er han imot. Han sier at tidligpensjonen kan bli en del av folketrygdas alderspensjoner. Oversatt betyr dette en behovsprøvd tidligpensjon, som du søker om gjennom trygdesystemet og som er økonomisk dårligere. Dette er faktisk også varsla i pensjonsforliket. I erklæringa fra Soria Moria er ikke AFP nevnt med et ord. Det er ikke et godt tegn.

Dette er kravet

Arne Byrkjeflot, LO-leder i Trondheim og en av dem som gikk i bresjen i kampen mot pensjonsreformen, sier: - Kravet må være: AFP-ordninga videreføres fra fylte 62 år til pensjonsalder oppnås, også om denne økes. Den pensjonen som gis ved oppnådd pensjonsalder, skal være den samme som en ville hatt om en fortsatte i full jobb. Regjeringa må garantere dette ved tariffoppgjøret i 2006.