RV på Stortinget:

Mot høyrepolitikk
også de 364 andre dagene

Intervju med Erling Folkvord

Til innholdslista for akp.no nr 4, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Kan det å ha en enslig RV-representant ha noen betydning? Hadde noen nytte av at RV var på Stortinget? Hvem hadde i så fall det? Vi snakker med Erling Folkvord, som skal tilbake til Stortinget fra høsten av.

Konfiskering av penger

- Da RV kom på Stortinget, hadde partiene i 1991 vedtatt en paragraf i sosialtjenesteloven som ga kommunen rett til å beslaglegge de pengene folk fikk igjen på skatten, dersom de hadde fått sosialhjelp året før.

Jusshjelpa i Nord-Norge og flere andre henvendte seg til oss om dette, fordi de mente loven krenka folks rettigheter. Vi lagde et forslag om å oppheve paragrafen. Det ble vedtatt.

- Hvorfor hadde Stortinget vedtatt den?

- På Stortinget kommer du i skjæringspunktet mellom folks versjoner av ei sak og framstillinga til statsrådene. Hvis du unngår denne konflikten, kan du ha et lett liv. Men hvis du veit om den, og er der for å høre fortellingene fra folk, tar du dem mer på alvor. RV-representanter er ikke moralsk mer høyverdige enn andre. Det handler om innstilling. Om at du skal forsøke å være lydhør for dem som er uten makt i samfunnet, ikke overfor makta.

Erling Folkvord Erling Folkvord satt på Stortinget for Rød Valgallianse fra 1993 til 1997. Det manglet mellom 600 og 700 stemmer på at han ble gjenvalgt. Han står på 1. plass i Oslo. Folkvord sitter nå i bystyret i Oslo og er også aktiv i AKP. I bystyret sitter også Liv Gulbrandsen, som står på 2. plass på RVs stortingsliste.

- Hadde RV fått utretta det samme hvis dere ikke var på Stortinget?

- Avgjort ikke. Det var jo fordi RV var på Stortinget at vi fikk henvendelsene. Det var fordi vi var der at vi kunne fremme forslag slik at de andre representantene måtte si JA eller NEI til å endre loven. Ingen ville ha lagt merke til det eller brydd seg om det ellers.

Det var også fordi vi var på Stortinget at vi kunne gi litt hjelp til ungdom som er døve eller er sterkt hørselshemma. Det er RVs fortjeneste at de fikk lovfesta rett til å velge videregående opplæring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø.

De rikes skatteparadis

- RV fikk tetta et smutthull en gang?

- Finansdepartementet foreslo å tette et såkalt smutthull i skattelovgivinga. Lovene er innfløkte og advokater og revisorer finner stadig på nye kreative løsninger for sine rike oppdragsgivere. Vi sendte saka til Torstein Dahle, som er økonom og skatteekspert. Han så at den pluggen departementet foreslo, var mindre enn hullet. RVs forslag om en plugg som i dette tilfellet var like stor som hullet, ble vedtatt. Dette var en liten sak. Jeg nevner det, fordi det i dag er så stor enstemmighet på Stortinget. Rett før jul vedtok Stortinget å åpne det professor Ole Gjems-Onstad kaller "ei låvedør for skattefritak": Gevinst ved aksjesalg blir skattefri, viss selgeren er et AS. Stein Erik Hagens familie-AS sparte dermed ifølge VGs utregning ca. 1,75 milliarder i skatt for 1994, fordi et like enstemmig Storting ga regelen tilbakevirkende kraft! Jeg tror mange kapitalister vil se det som en sikkerhetsrisiko å få Torstein Dahle inn i finanskomiteen. Han skal på Stortinget for RV i Hordaland.

Mot nyliberalismen

- Hva var det politiske klimaet da RV kom inn i 1993?

- Det var stor enighet på Stortinget om å spille på lag med den nyliberale revolusjonen.

RV kom inn tre år etter Odelstingets enstemmige vedtak om Europas mest liberale energilov, to år etter at Odelstinget like enstemmig åpna for anbud i kollektivtrafikken og to år etter at konfiskasjonsparagrafen i sosialtjenestelova ble vedtatt like enstemmig.

Dette var tida da alle var for "treffsikkerhet" i sosialpolitikken, "arbeidslinja" og for det som kalla solidaritetsalternativet (lavere lønnsvekst). Med RV ble de i fagbevegelsen som sloss mot disse utslaga av nyliberalismen, endelig representert på Stortinget med en som støtta dem.

- Dere organiserte folk?

- Vi inviterte folk til møter på Stortinget. AP-regjeringa ved statsråd Gudmund Hernes la fram forslag til grunnskolereformen i 1997 (L97). Da kom forslaget om at seksåringene skulle bli skoleelever, og at elevene skulle slutte skolen tilsvarende tidligere. Det var stor motstand mot dette blant lærere, førskolelærere og foreldre. Vi inviterte foreldrerådene på skolene, andre foreldreorganisasjoner og lærerorganisasjonene, og informerte om det som kom fra regjeringa. RV-seminaret på Stortinget la grunnlaget for foreldreorganisering mot L97.

På samme måte var vi fødselshjelper for reorganiseringa av Samordningsgruppa for sekstimersdagen. Det samme gjaldt for et initiativ for å forsvare streikeretten.

- Hva har du fått mest kjeft for på Stortinget?

- Det var i debatten om forsvarsbudsjettet 1. november 1994. Da sa jeg at det var et tidsspørsmål før norsk ungdom ble sendt ut i verden for å drepe og dø for allierte stormaktsinteresser. Forsvarsminister Jørgen Kosmo løp sjokkert på talerstolen for å ta avstand fra slike "graverende" påstander: Av hensyn til nasjonens forhold til våre allierte sa han bl.a. at: "... jeg finner grunn til som forsvarsminister å ta avstand fra det, her fra denne talerstol, for at det hos våre nærmeste allierte ikke på noen måte skal bli oppfattet slik at noen representanter i den norske nasjonalforsamling tar avstand fra de allierte som planlegger for å komme oss til unnsetning i en gitt situasjon."

Dette kom aldri i en eneste avis. Jeg har sjøl skrivi ei bok for å få det fram, Livet bak murene.

Så gikk det 9 1/2 år til den første norske offiseren kom hjem død etter krigsinnsats for amerikanske interesser. Han var sendt til Afghanistan av et enstemmig Storting. Enstemmig fordi RV ikke var der.

- Noen stemmer kanskje SV eller AP, fordi de er større enn RV?

- Da står valget deres mellom en ekstra SV- eller AP-representant eller en RV-representant. Likheten er at både Ap-, SV- og RV-representantene vil ha vekk Bondevik-regjeringa. Forskjellen er at RV-representanten heller ikke vil stemme for høyrepolitikk i de 364 dagene etter at Bondevik er kasta.

- Hvor mye er AP og SV bundet opp?

- I Norge er det vanlig at Stortinget ikke går på tvers av regjeringa i de store sakene. Enhver norsk regjering sier den er bundet av avtalene om EØS, WTO og Gats og av Natos planer om at norske soldater skal føre krig i utlandet. For å bli med i ei regjering må partiet godta alt dette! Men i verden føres det kamper mot Gats og WTO, mot urettferdig handel med fattigere land, mot privatisering av helse og vann. Noen steder vinnes det seire, fordi folkene sjøl tar opp kampen, på gata, i sitt eget land. Men det er definitivt et pluss for dem som slåss, at de har medspillere i parlamentene. Det gjelder også kampen mot privatisering i Norge. På et møte hos Lokomotivpersonalets fagforening nylig ble Heidi Sørensen (stortingsrepresentant for SV, samferdselskomiteen) oppfordra til å nulle ut anbudet på Gjøvikbanen. Hun svarte: Det blir vanskelig, det. Det kan jeg ikke love ...

Men RV kommer til å fremme forslaget om å annullere anbudet på Gjøvikbanen, så sant vi igjen får forslagsrett i Stortinget.

- Hvordan kan du sammenfatte erfaringene?

- I RVs første stortingsperiode lot vi oss ikke kneble, verken av formalitetene eller det "sosiale" brorskapet.

RV markerte en sjølstendig politikk, slik at den breie motstanden mot nyliberal omdanning av samfunnet ble representert på Stortinget.

RV spilte på lag med masseorganisasjoner i en del saker, RV spilte og på lag med folk i mange ulike politiske miljø. En arbeider i den statseide gruvebedrifta Olivin AS reiste krav om at tannskader på grunn av steinstøv skulle bli behandla som yrkesskade. Han opplevde at bare RV tok saka opp i Stortinget.

- Hva kan RV bety på Stortinget fra høsten av?

- Om vi får ei A/SV/Sp-regjering blir RV eneste opposisjon til venstre for Nato, WTO og EØS.

RVs stortingsrepresentanter blir samarbeidspartnere for alle som slåss mot den nyliberale omdanninga.

Det betyr at noen, RV, snakker høyt om at kapitalismen som system er et dårlig samfunn for arbeiderklassen. At sosialisme er et bedre alternativ. Jeg tror den viktigste forskjellen blir at den breie grunnplansbevegelsen som forsvarer velferdsstaten, som vil ha samfunnsstyring av Posten, toget og vannkrafta, som vil reversere sjukehusreforma og seier NEI til kutt i folketrygda og NEI til undergraving av AFP, blir representert på Stortinget igjen. Det vil være ei styrke for disse forsvarskampene.


Bøker

Erling Folkvord: Stopp tjuven!
Stopp tjuven! - En redningsaksjon for velferdsstaten

Av Erling Folkvord

Utgiver: Tidsskriftet Rødt!

Pris: 80 kroner + porto

Bestill: Postboks 124 Sentrum, 3251 Larvik eller roedt krøllalfa online.no

Boka handler om hva som er bakgrunnen for privatiseringsbølgen, om Milton Friedman og Chicago Boys, arbeidsløshet som politisk virkemiddel, EØS ødela Husbanken, Norge som de rikes skatteparadis, kollektivtransport på anbud, NSB, Post og Tele som AS, privatisering av skolen, pensjonsreformen og mye mer! Helt aktuell!

Erling Folkvord (red): Livet bak murene

Livet bak murene

Redigert av Erling Folkvord

Utgitt av RV i 1997

47 fortellinger om RVs arbeid på Stortinget. Om behandlinga av kvinnelønna, skipsredernes penger, EØS, flyktningesaker, omlegginga av militærpolitikken, behandlinga av de reisende, kurdernes rettigheter, politisk overvåking, - og den aktuelle Mehamnsaka.