Svensk initiativ stoppet av EU

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2004 ||| Til AKP si heimeside


SV-leder Kristin Halvorsen sier i følge Aftenposten 20. juni fortsatt nei til EU, men mener likevel at Norge vil få bedre medbestemmelse i Europa med EU-medlemskap. Er det riktig? Eller er det kanskje heller slik at et land som står utenfor, lettere kan hevde sitt syn overfor andre? La oss se på et ferskt svensk eksempel ...

Marianne Eriksson har nettopp avsluttet ni år som representant for Vänsterpartiet i Europaparlamentet. Hun har vært leder i Europaparlamentets likestillingskomite siden 1999. I november 2002 fikk hun klarsignal for å utarbeide et forslag til vedtak om konsekvensene av sexindustrien i Europa. I januar i år presenterte hun sitt store arbeid for komiteen. Nylig bestemte EU-parla-mentet at det ikke ville ha saka opp til behandling.

Det er avisa Proletären (nr 24/04) som forteller denne historia.

Forslaget

Marianne Eriksson foreslo:

Sjøl en omarbeida og mindre skarp variant av forslagene ble avvist.

EU over svensk lov

Avisa Proletärens Jenny Nyström spør om det er noe hold i påstandene om at man kan gå inn i EU for å påvirke:

"Marianne Eriksson har uten tvil gjort et bra arbeid med sitt forslag til vedtak om konsekvensene av sexindustrien i EU [...] Men spørsmålet er hvilken virkning Marianne Erikssons arbeid har i EU [...] Sverige får ikke større muligheter til å påvirke resten av Europa til å føre en politikk for kvinners rettigheter gjennom å sitte i parlamentet. Snarere tvert om, ettersom de store medlemslandenes vegvalg hva angår legalisering og regulering av prostitusjon, kan utgjøre en trussel mot vår egen lovgiving. Så lenge vi er medlemmer av EU, gjelder EF-domstolen over svensk lov."

Sveriges innflytelse mindre

"Det arbeidet Marianne Eriksson har lagt ned i sitt forslag til vedtak i Brüssel, kunne hun like gjerne ha gjort for skattebetalernes penger her i Sverige. Det hadde blitt betydelig billigere. Sverige har større muligheter til å påvirke Europa og resten av verden hvis vi hadde beholdt vår sjølstendighet og gjennom mellomstatlig samarbeid bekjempa prostitusjon og kvinnehandel.

Hvorfor sitte i Brüssel og arbeide med disse spørsmåla når EU i seg sjøl er en stor del av roten til det ondet som dreier seg om sexindustriens vekst? Når markedet slippes fri, trives de virksomhetene som utnytter og mishandler mennesker."

Avisa avslutter slik:

"EU er blitt en bærer av systemet med prostitusjon og kvinnehandel. Det beste vi kan gjøre for Europas kvinner er å arbeide for at Sverige melder seg ut av unionen så snart som mulig."

Økt innsats mot EU!

AKP vedtok på landsmøtet at "det meste tyder på at den kommende perioden vil bli preget av forsøket på å få Norge inn i EU. Dette vil bli den viktigste politiske kampsaken for partiet".  AKP-medlemmer vil delta i oppbygginga av det lokale arbeidet i Nei til EU. Også arbeidet innen fagbevegelsen er viktig. Det vil bety veldig mye at LO-kongressen i 2005 opprettholder sitt tidligere Nei-vedtak!