Tida inne for sekstimersdagen

av Jorun Gulbrandsen, leder av AKP

Til innholdslista for akp.no nr 2, 2004 ||| Til AKP si heimeside


"AKP mener at tida nå er inne til å fremme kravet om sekstimersdag med full styrke. Seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon er spesielt gunstig for kvinner, siden de ennå sitter hardest i tidsklemma mellom arbeidet i heimen og yrkesaktiviteten. Det finnes mange erfaringer som viser at sekstimers normalarbeidsdag fører til høyere produktivitet, nedgang i sykefravær og lengre yrkeskarriere. I tillegg vet vi at det fører til lavere arbeidsløshet.

Den økende brutaliseringen av arbeidslivet sliter ut arbeidstakerne og presser dem ut i sykmeldinger og stadig tidligere uførepensjonering. Løsningen på dette er ikke overgang til pensjonssystemer som senker pensjonsnivået for de aller fleste med lavere og middels lønner eller nye lønnssystemer som belønner dem som er aktive i å følge opp arbeidsgivers reformer og straffer dem som ikke gjør det. Derimot er innføring av sekstimersdagen en god løsning."

Oppsving?

Vedtaket over er nylig gjort av sentralstyret i AKP. Kampen for seks timers normalarbeidsdag kan få et oppsving. Nestleder Tove Stangnes i Fagforbundet og LO-leder Gerd Liv Valla er blant dem som har børsta støvet av kravet, av hensyn til helse, flere i arbeid og overgang fra deltid til heltid for mange kvinner. Flere har trukket fram kravet som et aktuelt tiltak i forbindelse med den omtalte tidsklemma. Arbeidslivslovutvalget angriper normalarbeidsdagen. Da er det bedre å forsvare de gode seks timene enn de dårlige åtte som stenger så mange kvinner ute fra full dag. Det er altså mange bekker som løper sammen og som kan gi grunnlag for en ny, brei bevegelse for det viktige kravet: Seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.