Folketrygda:

IMF og EU mot norsk trygdesystem

Til innholdslista for akp.no nr 1, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Det internasjonale pengefondet (IMF) la nylig fram hva de ønsker seg av den norske pensjonsreformen, i følge Klassekampen 10. desember 2003:

  1. IMF mener at å gi pensjonister reallønnsøkning er en uting. La pensjonene følge prisutviklinga, men pensjonister trenger ikke reallønnsøkning som lønnstakerne gjør.
  2. Hvis levealderen går opp bør også pensjonsalderen heves.
  3. Utvid opptjeningstiden og fjern besteårsregelen.
  4. Utbetalt pensjon skal basere seg på innbetalt premie. Dagens folketrygd hvor det er en sosial utjevning bør bort.
  5. IMF skriver at det er nødvendig å reformere offentlige pensjoner.

Pensjonskommisjonen følger opp.

"EU avgjør Norges framtidige pensjonssystem"

Denne overskrifta er ikke vår, men skrevet av Andreas Holm Bakke, lagt ut på nettet av Arena (forskingssenter om EU). Vi klipper fra kronikken, men hele kan lese her. Som det går fram av sitatene nedenfor, arbeider EU for at folks pensjoner skal dras inn i kapitalmarkedet.

"I støyen fra det indre marked og etableringen av den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) har det i EU pågått et arbeid for å etablere et felles europeisk regelverk for pensjonsfond. Dette høres udramatisk ut, men dreier seg om hvem som skal ha makt i framtidens europeiske kapitalmarked."

"Lovforslaget, som for første gang ble lansert i 1991, tar sikte på å erstatte de nasjonale reglene for pensjonsfond med et felles europeisk regelverk. Pensjonsfond skal kunne selges i alle medlemsland, og en arbeidstakere skal kunne velge mellom tilbud fra fondsmeglere over hele EU.»"

"Arbeidet med direktivet er viktig av minst fire årsaker:

  1. Det er meningsløst å snakke om et fritt kapitalmarked i EU så lenge pensjonsfond fortsatt er underlagt nasjonale regler.
  2. Veksten i pensjonsutgifter de nærmeste tiårene vil skape et stort press på offentlige utgifter. Kriteriene for å delta i ØMU setter strenge begrensinger på hvor store disse kan være.
  3. EU ønsker å skape et mest mulig mobilt arbeidsmarked. Ulike nasjonale regler for utforming av pensjonsrettigheter og skatt på pensjon er et hinder for å oppnå dette.
  4. Pensjonsfond er store og viktige investorer i den europeiske økonomien. Ved å oppheve den nasjonale "grensekontrollen" er pensjonsfond ment å tilføre sårt tiltrengt kapital som en motor for økt vekst, jobbskapning og bedret konkurranseevne for europeisk økonomi."

(Det er snakk om mye penger. I 1999 var den samlede verdien av pensjonsfond i EU anslått til å være på 2.000 milliarder euro, eller grovt sett 16 ganger det norske bruttonasjonalproduktet.)

"Tida er inne ..."

ERT - European Roundtable of Industrialists om mulighetene for å gjennomføre pensjonsreformer "the window of opportunity":

"Det tidsrommet, "window of opportunity", da det er mulig å gjennomføre reformer er veldig begrenset. I de neste 10 til 15 år vil den store etterkrigsgenerasjonen begynne å gå av med pensjon og de politiske omkostningene ved en betydelige pensjonsreformer vil bli mye høyere."