Hvorfor kommer angrepene?

Roar Eilertsen intervjua av Johan Petter Andresen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Det hagler med angrep på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsordninger. Hva er den økonomiske bakgrunnen for disse?

akp.no har slått av en prat med økonom Roar Eilertsen, som er daglig leder for De Facto, Kunnskapssenter for fagorganiserte.

akp.no: I alle de industrialiserte landa angripes lønns- og arbeidsvilkår og velferdsordninger. Hvorfor?

Roar Eilertsen

RE: Kapitalismen er avhengig av økonomisk vekst for at kapitalakkumulasjon skal kunne forenes med sosial stabilitet. Men vekstevnen har blitt svekka systematisk siden 50-tallet. Derfor skjerpes fordelingskonfliktene kraftig. Både konflikten mellom arbeid og kapital, i betydningen prisen på arbeidskrafta, og konflikten mellom offentlig og privat sektor.

akp.no: Du mener altså at den økonomiske veksten ikke er så sterk nå?

RE: Nettopp. Den gjennomsnittlige årlige veksttakten var på 4-5 % på 60-tallet, 3-4 % på 70-tallet, 2-3 % på 80-tallet og 1-2 % på 90-tallet og framover til nå. Naturligvis med variasjoner fra land til land. Det er en forholdsvis komplisert sak å forstå hvordan veksten foregår under kapitalismen. Det finnes masse diskusjon mellom marxistiske økonomer om vekst og mulighetene for vekst. Men hvis man forholder seg til resultatet, til virkeligheten, har altså veksten blitt svakere og svakere.

Angrepene er desperate forsøk

akp.no: Og hva har så dette med dagens angrep å gjøre?

RE: Saken er at disse angrepene er et uttrykk for at kapitalen er på jakt etter strategier for å løse sine problemer innafor disse rammene. Jeg oppfatter den nyliberalistiske revolusjonen, hvor resepten er "fri flyt"-regimer og privatisering av offentlige tjenester, som desperate forsøk på å løse problemene innafor kapitalistiske betingelser når den samla veksten går ned. De enkelte kapitalgrupper og kapitaleiere avfinner seg ikke med at lavere vekst gir dem lavere profitt. Men hvordan er det mulig å få større avkastning når veksttakten går ned? Jo, det er to måter: For det første gjennom å legge til rette for enda større konsentrasjon av kapital og enda mer fusjoner. Det er dette blant annet EU og WTO handler om. Det dannes regimer der de sterke kan vokse og overta de mindre. Den andre måten er å rane til seg verdier fra fellesskapet og offentlig sektor, og bruke disse for profittmaksimering.

Maktforholdet mellom kapital og arbeid forrykkes

akp.no: Og det får konsekvenser ...?

RE: Det dramatiske med den nyliberale resepten er at det som er til fordel for de gigantiske selskapene, svekker den økonomiske veksten som helhet. Grunnmotsetningen i det kapitalistiske systemet er at produksjonen er samfunnsmessig, men tilegnelsen privat. Vi er nå i en fase hvor denne motsetningen fører til at en løsning av problemene for storselskapene samtidig er årsaken til problemene for folk flest.

akp.no: Og samtidig årsaken til den lavere veksttakten?

RE: Ja, nettopp. Ved at de største selskapene slår ut konkurrenter, svekker lønns- og arbeidsvilkår for arbeiderne, presser priser på råvarer, sentraliserer osv, så får de store vekst på bekostning av den samfunnsmessige veksten. Jeg vil understreke at det er både den lavere veksttakten og forrykkinga av maktforholdene som man må ha i tankene når man skal vurdere effekten av den liberalistiske politikken.