- Jo større frihet for ulven,
jo mindre frihet for lammet!

Ebba Wergeland intervjua av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside

Arbeidsmiljøloven ||| Arbeidslivslovutvalget


Ebba Wergeland er lege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun har arbeidet i mange år med spørsmål som angår arbeidsmiljøet. akp.no har bedt henne kommentere dagens angrep på arbeidsmiljøloven og arbeidervernet. Et utvalg med det tunge navnet "Arbeidslivslovutvalget" skal revidere arbeidsmiljøloven. Det ligger an til flere angrep på arbeidervernet, som tøying av normalarbeidsdagen og åpning for at midlertidige ansettelser kan være en normaltilstand ved bedriftene.

akp.no: Hvilke konsekvenser får liberaliseringa som vi ser på alle områder?

EW: Først vil jeg si at "liberalisering" er et livsfarlig ord. "Liberalt" forbindes med frihet. Men hvem får frihet? Liberalisering for ulvene eller for lammene? Den liberaliseringen vi ser så mye av, er for ulvene, ikke for lammene. "Liberalisering" er nedbygging av arbeidervernet. Det er det det handler om.

I et samfunn der loven, selve Loven, er markedets lov, vil valgfriheten være avhengig av hvor mye penger du har. Det avgjør hvor mye du får av helse, mat og bolig. For dem som lever av å selge arbeidskrafta si, er det markedsverdien på den som bestemmer hvor mye penger de får. De som er veldig etterspurt, har litt valgfrihet. Men de fleste av oss er nokså lette å bytte ut. Får vi sykdom og skavanker, får vi straks veldig liten valgfrihet. Det blir et dramatisk skifte den dagen noe skjer med oss. Da står folk nokså alene. Dette er fagbevegelsens anliggende. Derfor ble den oppretta. Fellesskapet skulle sikre den enkelte, både mot arbeidsgiver og mot fattigdom.

Noen mener at fast jobb betyr ufrihet. Det kan være høytlønte og etterspurte konsulenter som liker å "shoppe" jobber fordi de er sikre på å få dem. Det kan også være studenter som vil tjene penger, men ikke binde seg til noe fast. Disse blir ofte framhevet som "de midlertidige" som trives med det. Men for flertallet av midlertidig tilsatte er det ikke frivillig. Det er for eksempel de som sitter ved telefonen og venter på at noen skal ringe og si ifra om en jobb. De er de som vil bli flere, dersom det åpnes for mer midlertidige jobber.

akp.no: En del av tilhengerne av å fjerne lover sier at det viktige er å styrke de individuelle rettighetene, og setter disse opp mot de kollektive rettighetene. Hva er ditt syn på denne sammenhengen?

EW: Den enkelte arbeidstaker var uten frihet så lenge hun stod alene overfor "arbeidsherren" som de sa før. Kollektive avtaler gir den enkelte større trygghet og virkelig valgfrihet. Se et nytt eksempel på dette: I IT-sektoren var ordet fagforening et fremmedord for ti år siden. Etterspørselen og markedsverdien på de IT-ansatte var høy. Men da det ble krise i bransjen og etterspørselen etter IT-folk sank, ble det fagorganisering på et blunk. De forstod at de trengte det.

I samfunnet sier "den offentlige sannheten", den store høyttaleren, at fagforeninger er dumt og gammeldags. Men en slik forestilling har ikke dekning i virkeligheten, den er ikke sann. Når det er nødvendig, organiserer folk seg. De individuelle rettighetene for ulven kan lammet bare møte med kollektive rettigheter.

akp.no: Kan liberaliseringa ha noen som helst positiv virkning på arbeidsmiljøet? Finnes det noen dokumentasjon?

EW: Spør fagforeninger. Noen vil kanskje si at det er mer demokratisk å kunne stå friere til å lage avtaler som gir tilsynelatende fordeler. Men igjen, liberalisering betyr å svekke arbeidervernet. Hvis du tar vekk lover som begrenser overtida, synes noen at det er en frihet som er fin, de har kanskje god helse og høyt boliglån. De lures altså til å jobbe overtid i stedet for å se at feilen ligger i de høye boligprisene, ikke i arbeidervernet og overtidsgrensene. Fagforeninger inngår avtaler som gir de sterkeste mulighet til å tjene gode penger en stund, men som går ut over dem som ikke har like god helse og overtidslyst. I lengden går det også utover overtidsjobberne selv. Fagforeninger som gjør flertallsvedtak om slike arbeidstidsordninger, praktiserer et flertallsdiktatur til skade for alle. Hvis én klubb åpner for unntak fra loven, vil konkurrenten kreve det samme av sine ansatte - og snart er hele bransjen med. Fordi den første klubben som åpnet slusene var dum, tankeløs og usolidarisk.

I gruvene på Røros på 1800-tallet jobba de først med daglønn. Det var bra for de eldste, og ga økt sikkerhet for alle i et farlig arbeid. Så ble det innført akkord. Først møtte det motstand fra alle. Men lønningene til de unge økte. Dermed ble fronten splittet opp, unge mot eldre. Motstanden mot akkordlønna ble brutt. De unge tjente mer, og dødeligheten økte. Det samme kan skje i dag i bransjer der en blir fristet av gode lønnstilbud.

akp.no: Hvem skal ta vare på slike erfaringer?

EW: Vi har fått en ny type økonomi, mens regelverket og tilsynene er dimensjonert for en tidligere periode der konkurransen ikke var så sterk. Men vern er nødvendig. Retten til å tjene så mye penger en vil, er dyrekjøpt. Fagforeningene burde lære dette videre til de yngste, til lærlingene. Hva forteller skolen ungdommene om det samfunnet de skal ut i? Både samfunnet og foreningene må ta ansvar for denne formidlinga.

akp.no: Arbeidstakere kan få beskyttelse i lovene og i tariffavtalene. Hva er forskjellene? Trenger vi begge deler?

EW: I de siste åra har fagforeninger godtatt å få "rett" til avtaler som er dårligere enn loven, forblindet av muligheten til å tjene mest mulig. Stort sett har loven beskrevet minstestandard - unntaket kom på 1990-tallet da det ble mulig å avtale seg bort fra hele arbeidstidskapitlet. Et første skritt for å bygge ned arbeidervernet. Men det normale er fortsatt at tariffavtalene er bedre enn loven. For eksempel gjelder 40 timers uke i arbeidsmiljøloven, men 37,5 i avtalene. Bevegelsen for forbedringer har vanligvis gått fra avtalene til loven. Loven beskytter også den halvparten av arbeidstakerne som ikke er dekket av tariffavtalene.

akp.no: Nå som arbeidsmiljøloven svekkes: Da er det vel om å gjøre å få det som blir tatt ut av loven, inn i tariffavtalene?

EW: Hvis vernebestemmelser blir borte i loven, er nest beste løsning å få dem inn i de kollektive avtalene. Men det er jo å gå baklengs i forhold til all tidligere historie. Så neste skritt blir å kjempe for å få dem tilbake på plass i loven.

akp.no: Svekking av arbeidsmiljøloven rammer de svakeste først?

EW: Hvem er sterk og svak? De som rammes av at arbeidervernet svekkes, er den minst etterspurte arbeidskrafta. Der finner du først og fremst kvinnene, og de svarte blant mennene. Der finner du også folk som ikke alltid kan yte 120 prosent. Men vi skal ikke tro at hvite menn er fritatt fra å bli rammet heller. Alle arbeidstakere taper på svekking av arbeidervernet. Selv om loven ikke løser alle problemer, og selv om det er nødvendig med en aktiv fagforening for å få full nytte av den, hindrer den i alle fall de mest groteske arbeidsforholdene i å spre seg som en pest.

akp.no: Hvordan kan vi se på arbeidslivslovutvalget med kvinnebriller?

EW: Hvis normalarbeidsdagen tøyes, vil det ramme dem som har omsorgsarbeid. Det betyr kvinner. Men også mange menn. Det vil ramme eldre som ikke kan jobbe så lange dager. Midlertidige ansettelser rammer mest dem som har det vanskeligste forholdet til arbeidslivet fra før.

akp.no: Du som er en av landets fremste arbeidsmedisinere - med så brei og stor støtte fra fagbevegelsen - hvorfor ble ikke du bedt om å sitte i Arbeidslivslovutvalget? Ville du ha deltatt med det mandatet utvalget nå har?

EW: Denne typen utvalg er et slags politisk teater. Det er en metode for å skape enighet på kammerset mellom parter med ulike interesser. Utredningene slike utvalg lager kan være gode og interessante. Men konklusjonen er ofte noe annet, altså de forslagene de kommer fram til. Mandatet er bestemt på forhånd, medlemmene i utvalget får ikke diskutere det, enda det ofte er det mest interessante. Derfor opplever mange utvalgsmedlemmer at de får en gisselfunksjon. For eksempel hadde vi Sandman-utvalget som skulle utrede årsaker til sykefravær og uførepensjon. De fikk vite at seks timers normalarbeidsdag som et middel til å bremse utstøtingen, ikke kunne diskuteres i utvalget, fordi det ikke sto i mandatet. Et stort problem med Arbeidslivslovutvalget, er at det mangler kompetanse på sammenhengen mellom arbeidsforhold, helse og sikkerhet, selve poenget med arbeidervernet. Det blir svært overfladisk behandlet. Flertallet prioriterer konkurranseevne og fleksibilitet selv når det går på bekostning av helse og sikkerhet. Flertallet skjønner for eksempel ikke at de avsnittene i loven som er viktigst for helse og sikkerhet, nettopp er de områdene de vil rasere: bestemmelsene om arbeidstid og oppsigelsesvern.

akp.no: FrP - det nye arbeiderpartiet?

EW: Fremskrittspartiet er et av de ærligste partiene. De sier rett ut at de tror mer på markedet enn på kollektivavtaler og lover. De vil at hver og en skal lage sin avtale med arbeidsgiveren. FrP trekker nok til seg noen arbeidstakere som tror de er sterke til evig tid og som aldri kan tenke seg som lam, selv ikke i ulvetider.


Fakta

Fra Fremskrittspartiets program:

Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den enkelte bedrift. Et slikt system vil bidra til at mange bedrifter kan unngå konkurs i nedgangstider fordi det også vil være i de ansattes interesse å bidra til dette gjennom midlertidige endringer av lønns- og arbeidsbetingelser. (...)

At lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet oppheves, med mindre de er nødvendige av medisinske, sikkerhetsmessige eller grunnleggende sosiale årsaker. At offentlige bestemmelser om overtidsarbeid fjernes, slik at overtid baseres på avtale mellom partene. At organisering av arbeidsmarkedet skjer ved frivillighet og etter markedsøkonomiske prinsipper. Forenkle arbeidsmiljøloven slik at avtaler om arbeidstid baseres på frivillige forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på de enkelte bedrifter. Oppheve rettslige hindringer for privat arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft.