Hvorfor skal mindretallet bestemme?

Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I Maktutredningas hovedkonklusjoner, som ble lagt fram 26. august i år, sies det bl.a.:

«Markedene er utvidet. Børsen har tidoblet sin omsetning på ti år. Aksjemeglere, finansanalytikere og finansielle investorer har fått økt betydning. Selskaper har vokst gjennom oppkjøp og fusjoner. Resultatet av mer marked er ikke spredning av makt, men sterkere innslag av oligopoler: Tre-fire store foretak eller kjeder dominerer i flere og flere bransjer. Selv om markedskonkurransen har økt, har makten over næringsutviklingen blitt konsentrert.»

«Gjennom EØS-avtalen er det lagt stramme bånd på norske myndigheters lovgivningsmyndighet. Norge er bundet av EUs regelverk og rettsfortolkninger på en rekke sentrale samfunnsområder.»

Sagt på norsk: De rike blir rikere og får større makt. Overnasjonale organer som EU/EØS binder Norge og har på mange områder mer å si over kommunene enn hva kommunestyret har. Er det rart at bare halvparten av befolkninga stemmer når det er kommunevalg? Demokratiet vi har i Norge er et skinndemokrati. Det er et mindretallsstyre der stemmeseddelen er bytta ut med aksjeposter og der aksjeeiernes interesser, nasjonalt og internasjonalt, utgjør partiprogrammet.

Mot dette dannes det aksjoner for å forsvare velferdsstaten og kommunedemokratiet. «For velferdsstaten» er en allianse med 30 organisasjoner, fagforeninger og andre, som representerer over en million mennesker. «Folkeaksjonen Velferd» består av 87 kommuner/ordførere. Dette er et uttrykk for en nødvendig kamp og en alliansebygging for et virkelig folkets styre.

Det kapitalistiske Norge og overklassens frivillige underleggelse under EØS og WTO/Gats vil føre til mer nødvendig opprør fra kommuner og fagforeninger. Men kapitalismen er et hinder for bygginga av en velferdsstat i dag. Konkurransen kapitalgruppene imellom vil føre til angrep på velferd og demokrati i et stadig høyere tempo. Sosialismen gir helt andre muligheter for å etablere et flertallsstyre. I stedet for flertallets evige kamp for å forsvare seg mot mindretallets pengebaserte makt!