Inn i skapet?

Astri Melheim intervjua av akp.no

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


På Rød Sommerleir holdt Astri Melheim og Turid Kjernlie fra AKPs kvinneutvalg innledninga "Moderskapet, ekteskapet, klesskapet, toalettskapet - patriarkatets revansj eller veien til jenters lykke?". Akp.no tok en prat med Astri Melheim om innledninga, og diskusjonene som fulgte.

akp.no: Hva vil du si er hovedbudskapet i Kvinneutvalgets innledning?

- Gang på gang har historia vist oss at kvinners kamp har ført til viktige delseire, men at mange av disse seirene undergraves gjennom at makta iverksetter mottiltak. Vi har valgt å kalle denne makta mannsmakta eller patriarkatet.

akp.no: Kan du skissere problemområdene - eller skapene - som innledninga belyste?

- Vi tok for oss fire områder, eller skap som vi lyste litt inn i. Disse var:

Pengeskapet - økonomisk sjølstendighet for kvinner

Økonomisk sjølstendighet er en forutsetning for både likestilling og kvinnefrigjøring. Det har blitt sjølsagt for unge jenter å tenke seg ei framtid der yrkesaktivitet og sjølforsørging naturlig hører med. Dette er en stor seier for kvinnekampen. Men samtidig med denne utviklinga er det mange eksempler på forsøk på svekking av kvinners stilling i arbeidslivet. Forskjellsbehandling på grunn av graviditet er et eksempel. At menn i gjennomsnitt tjener 88.300 mer enn kvinner, og at denne forskjellen øker, er et annet eksempel. Er dette et uttrykk for patriarkatets revansjlyst?

Ekteskapet og moderskapet

I ei tid med nedgang i antall inngåtte ekteskap kan det synes som et paradoks at media beskriver ekteskap, store bryllup og barnefødsler som en ny trend blant unge. Det er krefter som forsøker å relansere ekteskapet og kjernefamilien. Dette passer jo godt med nedbygginga av velferdsstaten. Når omsorgsoppgaver ikke er et offentlig ansvar lenger gjøres de til et ansvar som skal ivaretas av kvinner i familien. Både kapitalismen og patriarkatet er tjent med styrking av familien.

Farskapet

Den nye barneloven og regjeringas familiemelding prøver begge å styrke farsmakta gjennom å frata mor og barn rettigheter. Vi er for ei endring av farsrollen, og vi er for et lovverk som ivaretar mødres og fedres rettigheter. Men vi vil slåss mot den ideologien som vil øke farsmakta og samtidig svekke kvinners innflytelse og rettigheter. Internasjonalt snakker man om en "Fatherhood Movement" eller "Dads movement". Dette er ikke en progressiv bevegelse, men en bevegelse som vil øke og utvide menns makt over kvinner.

Toalettskapet og klesskapet

I økonomiske nedgangstider forsøker kapitalismen og patriarkatet å uthule kvinners rettigheter til å jobbe for å bli økonomisk sjølberga og uavhengige. I kjølvannet av dette propaganderes den avhengige kvinnen. Moten forandrer seg, kvinner kles hjelpeløse og små. Kvinner skal bry seg maksimalt om utseendet som veien til lykken. I tillegg til klesmoter med høyhæla sko og andre upraktiske plagg kommer kosmetiske inngrep, endring av ansikt, pupper, mage, lår, knær og ankler ... Det skapes et syn om at naturlige kvinnekropper er mindreverdige. Vi mener dette er et resultat av at mannsmakta slår tilbake.

Økonomisk ulikhet og ulikhet i makt setter kvinnene i en situasjon som er farlig for dem. Dette gir seg utslag i vold mot kvinner. Det er ikke kapitalismen som slår og voldtar, det er gutter og menn som gjør det. Vi mener menns vold mot kvinner, og samfunnets neglisjering av den, er det tydeligste tegnet på mannsmakta i samfunnet.

akp.no: Hva ser du som utfordringa framover?

- Jeg er stolt av kvinnepolitikken AKP har utvikla. Utfordringa vår er å gjøre den kjent i større grad og å utvikle den videre. Opprørske kvinner må melde seg inn i AKP! Det er fortsatt mange som ikke har lest den utmerka boka Søstre, kamerater! av Kjersti Ericsson. Den burde være obligatorisk lesestoff for alle revolusjonære. Tips: Boka er tilgjengelig på AKP sitt nettsted. Her kommer snart også innledninga om alle skapene!