Problemer med å få tilbake jobben?

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Likestillingsombudet behandler flere saker der kvinner klager fordi de har mista jobben når de kommer tilbake etter fødselspermisjon. Se avgjørelser om gravide og mødre på www.likestillingsombudet.no/avgjorelser/

Det lønner seg å klage!

Her er et utdrag av ei vurdering fra Likestillingsombudet.

"Problemstillingen ... er endringer i stilling ved tilbakekomst etter endt fødselspermisjon. Mange kvinner som har vært i fødselspermisjon eller ulønnet omsorgspermisjon etter arbeidsmiljøloven, opplever at arbeidsgiver ikke lenger har bruk for dem når de kommer tilbake. I kraft av sin styringsrett har en arbeidsgiver i utgangspunktet adgang til å foreta omorganiseringer som berører så vel arbeidstakere i aktiv tjeneste som arbeidstakere i permisjon. Arbeidsgiver kan også ansette andre fast i den stillingen som blir ledig på grunn av graviditet og påfølgende permisjon. Arbeidsgivers styringsrett begrenses imidlertid av diskrimineringsforbudet i likestillingsloven. Likestillingsloven § 4 annet ledd jfr § 3 fastslår at kvinner og menn ikke skal forskjellsbehandles ved oppsigelser. Dersom det knyttes negative rettsvirkninger til det å ha permisjon i forbindelse med omsorg for barn, vil dette være en handling som stiller kvinner dårligere enn menn, fordi kvinner fortsatt benytter seg av slike permisjoner i langt større utstrekning enn menn. Det vil mest sannsynlig være i strid med likestillingsloven dersom man blir oppsagt fordi man har vært i permisjon. Med permisjon menes i denne sammenheng både fødselspermisjon og ulønnende permisjon i tråd med hva man har krav på etter arbeidsmiljøloven. En oppsigelse med en slik begrunnelse vil mest sannsynlig også være usaklig og dermed i strid med arbeidsmiljølovens regler."