Gravid og mister jobben? Klag!

Kvinneutvalget i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


"Gravid mistet vikaroppdrag." "Gravid forbigått til fast stilling." "Oppsagt fra vikariat på grunn av graviditet." "Fikk ikke praksisplass." "Gravid fikk annen stilling med lavere lønn." "Fikk ikke vikarjobb fordi hun ammet." Dette er en svært liten del av Likestillingsombudets liste over saker de har hatt til behandling i det siste.

Mange av kvinnene som får behandlet saker, er i "vikarjobb" og har hatt jobben lenge. Det er helt klart at mange kvinner mister arbeidet sitt på grunn av graviditet og fødsel. Det er ikke lovlig. Men arbeidsgivere forsøker å omgå loven fordi de lar folk gå i vikariater, "engasjementer", "kontrakter" og som selvstendige næringsdrivende i stedet for å ansette dem.

En ny tendens

Vikariater og sesongarbeid er ikke noe nytt. Men det er en utvikling i retning av at faste jobber gjøres av folk med korte kontrakter slik at bedriften kan kvitte seg med dem på kort varsel. På mange arbeidsplasser går kvinner på slike kontrakter år etter år.

Dette er dårlig for både kvinner og menn. Men kvinner rammes på en spesiell og verre måte. Kvinner mister lettere jobben - fordi de blir gravide. Tilfeldigvis får hun ikke forlengelse. Når bedriften reduserer antallet ansatte, er det også tilfeldigvis den gravide som ikke passer. Ingen behøver å si at det er graviditeten som teller. Hun får bare ikke en ny periode.

Kvinner jobber. Kvinner forsørger seg sjøl, de forsørger barn, aleine eller sammen med andre. Når kvinner sies opp på grunn av at de føder de barna som samfunnet trenger, kan det bety en økonomisk katastrofe. Uten stortingsbehandling, uten offentlig debatt, uten lovendring: Arbeidsgiverne har klart å uthule kraftig de absolutte og lovbeskytta rettighetene som kvinner har hatt og har: Svangerskapspermisjon med lønn og jobben tilbake etterpå.

Det lønner seg å klage

Noen ganger gir arbeidsgiveren seg bare fordi Likestillingsombudet kommer inn i bildet. Som med den gravide journalisten som mista jobben i Dagsnytt, NRK. Ombudet mente at NRK handlet i strid med likestillingsloven da hun ikke fikk forlenget vikariatet sitt. Hun hadde hatt flere vikariater og hadde jobbet i NRK i til sammen fem år (!). Norsk Journalistlag ba om at vikariatet automatisk skulle bli forlenget til etter fødselspermisjonens utløp. Dette har tidligere vært fast praksis i Dagsnytt. Fagforeninga ba også om at hun beholdt sin plass i køen av vikarer under fødselspermisjonen. Det skjedde ikke, og Likestillingsombudet kom til at NRKs handling var i strid med likestillingsloven. NRK betalte kvinnen en økonomisk kompensasjon på 50.000 kroner.

Mange kvinner får tilbake jobbene sine også. Se www.likestillingsombudet.no.


Gravide har beskyttelse!

Likestillingsloven er klar:

§ 3. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt.

Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.

Arbeidsmiljøloven er klar:

§ 65. Oppsigelsesvern ved svangerskap, etter fødsel og adopsjon.

1. Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted mens arbeidstakeren er gravid, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Graviditeten må legitimeres ved legeattest dersom arbeidsgiveren krever det.