Hold den røde fana høyt!

Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Hvem er kapitalismen bra for? De som er avhengig av å selge arbeidskrafta si for å leve? Er de tjent med å være avhengig av et system der utviklinga av produktiviteten, som burde være et gode for et samfunn, må føre til at arbeidsløsheten øker?

De som er avhengig av helsetjenester? Er de tjent med kapitalismen når helsetjenestene gjøres til varer?

De små barna - er de tjent med kapitalismen? Der det er viktigere at bilprodusentenes varer får fl ere samfunnsressurser enn barnehager?

Skoleelevene - er de tjent med kapitalismen? Hvor nysgjerrighet kveles av pugg, karaktermas og eksamenspress, og hvor de skal betale for det attpåtil!

Kvinner flest - er de tjent med et system der gammel kvinneundertrykking er bakt inn i den kapitalistiske økonomien slik at kvinnedominerte yrker har lav lønn og mye slit, og slik at det forventes at kvinner tar hovedtyngden av samfunnets ubetalte omsorgsarbeid? Er kvinner tjent med at pornokapitalen har mer å si over lovene i Norge, enn det store flertallet kvinner?

Vi alle - er vi tjent med kapitalismen når den betyr at det er viktigere å verne den enkelte bedriftens profitt enn det miljøet vi trenger for nåtid og framtid?

Folk flest - er vi tjent med kapitalismen når den med nødvendighet betyr at landets ressurser og viktige institusjoner forandrer karakter fra å være samfunnsanliggender, til å bli aksjeselskap med profitt til eierne som mål? Er vi tjent med en kapitalisme der den norske økonomien blir stadig tettere underlagt økonomiene til de rikere landa, gjennom EU, EØS-avtalen, WTO og Gatsavtalen?

Er folkene i verden tjent med et system som er nødt til å bety rivalisering mellom kapitaler og stater? Som er nødt til å føre til kolonialisme, urettferdig handel, plyndring av landa i sør, og der krig er regelen og ikke unntaket?

Kapitalismen er noe søppel. Den ødelegger mennesker, teknologi og natur, legger ting øde rundt seg, er destruktiv og drepende. Det finnes et mye bedre alternativ. Sosialisme. Kommunisme. Kall det hva du vil. Men det handler om at folkene i verden gjør opprør mot dette systemet, tar makta og skaper et samfunn til sin fordel: "Fra enhver etter evne - til enhver etter behov!"

Bli med i en diskusjon om kapitalisme og revolusjon. Se omtale av konferansen i Oslo fra 9. til 11. mai. Ny sjanse på Rød sommerleir 8. til 13. juli.

Heis den røde fana 1. mai! Men ta den ikke ned de 364 andre dagene i året!