Er blod viktigere enn mennesker?

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


I noen land skal ikke kvinner ha kontakt med andre menn enn sin nære familie og etter hvert sin ektemann. Kvinnen låses inne, for å si det enkelt. Det skal ikke være tvil om hvem som er far til barna. Patriarkatet rår.

I Norge brukes teknologi og staten for å sørge for det samme. Samfunnet går inn på vegne av mennene for å overprøve kvinnens rett til å si hvem som er far til barnet. I ettertid. Patriarkatet rår.

Barneloven ble endra i desember 2002. Foreningen 2 foreldre og Fremskrittspartiet har jobba lenge for det.

Nå: "Barnet, kvar av foreldra og tredjemann som meiner han er far til eit barn som allereide har ein far kan alltid reise sak for domstolane om farskap." Barneloven er endret for å styrke mannens rettigheter overfor mor og barn. Nå kan en mann som tror han er far, få DNA-test uten mors samtykke, og den tidligere treårsfristen er fjerna. Hvis det viser seg at han er den biologiske far, kan han altså kreve å bli den juridiske og sosiale far også. Uavhengig av hva mor og barn måtte synes om saken.

Barnet får jo en ny far ...

Men hvis barnet mister den han trodde var far, så får han jo en ny far - en biologisk! Slik er det forklart så fint i Odelstingsproposisjon 93, 2001-2002:

"Dersom en endringssak fører til at barnet får en annen juridisk far, vil dette kunne få store praktiske konsekvenser for barnets daglige liv. En juridisk far kan gå til sak for å få del i foreldrebeføyelser over barnet. Dette betyr at han vil kunne få fastsatt samvær og eventuelt få del i foreldreansvaret. Den tidligere juridiske far mister alle rettigheter i forhold til barnet, samtidig som barnet mister alle rettigheter i forhold til ham. Dersom farskapssaken fører til et samlivsbrudd mellom mor og den som har vært barnets juridiske far, kan barnet miste kontakten med den mannen som har vært juridisk og sosial far for barnet. Barnet vil imidlertid kunne få opprettet kontakt med den som er barnets biologiske far."

Det er moderne å mene at biologi betyr alt. En mann hvis sæd viser seg å ha bidratt til et barn, har rettigheter over alle menneskelige hensyn.

"Jeg er ikke din far ..."

En annen situasjon er en mann som har betalt bidrag som skilt, kanskje i flere år. Han finner ut at han likevel ikke er far. Han kan nå få pengene tilbake fra staten. Det barnet han har vært far for, har han urettmessig underholdt. I USA er det flere eksempler på slike saker. Der forteller fedre hvordan de modig fortalte sin 10-åring: Jeg er likevel ikke din far.

Forsvar barnet

I vår kultur er det lett å forstå adopterte som ønsker å vite hvor de kommer fra. Det er heller ikke vanskelig å forstå at både kvinner og menn kan ha det vanskelig når de er usikre på farskapet. Det legitimerer likevel ikke at barnets rettigheter i barneloven skal svekkes. Vi spør: Ofres barna i patriarkatets kamp mot kvinnene?