AKP-arkivet

Militante islamister mot Al-Qai'da

av Lars Akerhaug

Juli 2005

Islamic Jihad, Jama'a Islamiya condemn al-Qaeda in Iraq over sectarian agenda, targeting of civilians


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

"Målet for Al-Qa'ida er å utrydde sjiamuslimer og kurdere, ikke å frigjøre Irak," sa Islamsk Jihad og Jama'a Islamiyya i Egypt.

Disse to radikale islamistgruppene i Egypt, Islamsk Jihad og Jama'a Islamiyya har gitt ut en skarp felleserklæring der Al-Qa'ida blir fordømt for sin absolutte forakt for sivile liv, og der de beskylder gruppen for å ha en sekterisk agenda, som - fra å ville drive ut okkupantene - glir over i et illegitimt forsøk på å eliminere og ekskludere iraks sjiamuslimer og kurdere. Disse to uttalelsene, som ble publisert i fellesskap på en islamistisk webside, beskrev Al-Qa'idas strategi med å gjøre sivile og journalister til mål og tilfeldig rammende bilbomber som kontraproduktiv og feilaktig, både på et politisk og religiøst grunnlag. I uttalelsene heter det at strategien adoptert av Zarqawi og hans gruppe er nødt til å "gjøre alle dem som er politisk uenige med gruppen, til deres svorne fiender og til å tvinge nøytrale til også å ta stilling mot dem". [1] Uttalelsen ble tydeligvis sluppet etter at Al-Qa'ida i Irak annonserte henrettelsen av den egyptiske ambassadøren i Bagdad. Den reflekterer et økende gap mellom forskjellige militante islamistfraksjoner på den ene siden og gruppen kjent som "Al-Qa'ida" på den andre. Uansett hvem som sto bak disse angrepene, er det åpenbart at slike tilfeldige angrep på sivile ikke tjener frigjøringskampen i Irak.

De skarpe fordømmelsene følger etter det som har vært en serie av angrep på tilfeldige sivile mål, som blant annet har gått ut over sjiamuslimer. IOL skrev at i "en sjelden uttalelse mot vold skal visstnok til og med Al-Qa'ida i Irak i dag ha gitt en uttalelse der de benekter at de sto bak de grusomme angrepene i et fattig østlig nabolag av Baghdad der 18 barn og tenåringer ble drept". [2] Det er i ferd med å bli åpenbart at strategien til Al-Qa'idagruppen som hevder å være ledet av Zarqawi (som ser på muslimer som "vantro"), - med å gjøre kurdere og sjiamuslimer til mål - verken er en brukbar eller på noen måte forsvarlig strategi for å frigjøre Irak.

Den irakiske historien er rik av eksempler på samarbeid mellom sunnimuslimer, kurdere, sjiamuslimer og andre etniske grupper og konfesjoner som finnes i landet. Det var gjennom bevegelsen for et kupp mot den antiimperialistiske president Kassem og senere Iran-Irak-krigen og forsøkene fra imperialistiene på å bruke kurdere og sjiamuslimer mot Irak at frøene til etnisk hat ble sådd.

En nasjonal motstandskamp som vil lykkes ikke bare i å beseire yankeene og deres kollaboratører militært, men også å vinne den politiske kampen for den irakiske fremtiden må promotere og integrere inn i sin ledelse og organisasjon både sjiamuslimsk såvel som de kurdiske lommene av motstand mot okkupasjonen. Her er de ovennevnte uttalelsene fra radikale islamister i Egypt også til hjelp idet de marginaliserer den feilaktige og skadelige strategien fra Al-Qa'ida og liknende grupper.

Islamic Jihad, Jama'a Islamiya condemn al-Qaeda
in Iraq over sectarian agenda, targeting of civilians

"The goal of Al-Qa'ida is to exterminate Shi'ites and Kurds, not to liberate Iraq", said Islamic Jihad and Jama'a Islamiyya in Egypt.

The two biggest Islamist militant groups in Egypt, Islamic Jihad and Jama'a Islamiyya, have issued harsh statements condemning al-Qaeda in Iraq over its utter disregard for civilian life and accusing it of having a sectarian agenda that goes beyond expelling the occupier into the illegitimate attempt to eliminate and exclude Iraq's Shias and Kurds. The two statements which were published jointly on an Islamist website described al-Qaeda's strategy of targeting civilians, journalists and the use of indiscriminate car bombings as counterproductive and failing on both religious and political grounds. The statements said that such a strategy as adopted by Zarqawi and his group was bound to "turn all those who may differ politically with the group into its sworn enemies and to force any neutral elements into taking sides against it". [1] The statements apparantly were issued after al-Qaeda in Iraq announced the execution of the Egyptian ambassador to Baghdad, and reflect a growing gap between different factions of militant Islamism on the one hand and the group known as 'al-Qaeda in Iraq' on the other.

The harsh condemnations follow suit from what has been a series of attacks targeting random civilian targets, among them followers of the Shia Branch of Islam. "In a rare statement against violence, al-Qaida in Iraq purportedly issued a statement today denying it was behind a horrific attack on a poor east Baghdad neighbourhood that killed 18 children and teenagers", wrote IOL [2]. Whoever has been behind these strings of attacks, it is clear that such indiscriminate actions against civilians do not serve the struggle for liberation of Iraq. Furthermore it is becoming clear that the strategy of targeting Kurds and Shia Muslims by the al-Qaeda group claiming to be led by Al-Zarqawi (to whom shia muslims are "infidels") is neither an appropriate nor in any way defensible strategy for liberation Iraq.

Iraqi history is rich with examples of cooperation between Sunnis, kurds, shi'ites and other ethnic groups and confessions existing in the country. It was by the movement for a coup against the anti-imperialist president Kassem and later the Iran-Iraq war and the attempts from imperialism to use Kurds and Shias against Iraq that the sows of ethnic hatred was planted.

A national resistance successful, not only in defeating the Yankees and their collaborators militarily, but also in winning the political struggle of the Iraqi future, has to promote and integrate into its leadership and rank-and-file Shia muslims as well as the pockets of Kurdish resistance to occupation. In this respect the above statements from the radical islamists in Egypt are also helpful in marginalizing the faulted and harmful strategy of al-Qaeda and similar embryos.


[1] http://www.alsakifah.org/vb/showthread.php?t=45751
[2] http://breakingnews.iol.ie/news/story.asp?j=149487734&p=y4948844x


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside