Kronikkarkivet til AKP:

Homsepolitikk

Denne bolken har sist fått nytt stoff (hittil ingenting). [Attende til kronikkarkiv, hovudside]

Vi skal her etter beste evne freiste å byggje opp ei samling med interessant stoff frå dei fleste områda kor AKP og AKParar arbeider. Det vil si at vi samlar opp aviskronikkar, artiklar, debattinnlegg osb som medlemer eller venar av partiet har publisert andre stader. Med unntak av dei høva da artiklane er signerte med partiverv, treng ikkje synspunkta som kjem fram på desse sidene vere uttrykk for partiet sine meiningar.

Vi startar oppbygging no i mars 1999, og det kan ta noka tid før alle bolkane har innhald.

INNHALD: